SV

stadig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Det viktigaste är fortfarande att lägga en stabil grund som systematiskt främjar en stadig och balanserad ekonomisk tillväxt.
The top priority is still to create a stable basis which will systematically promote sustained, balanced economic growth.
Kanske inte samma människor, men en stadig ström av nya migranter.
Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
Den union som vi vill utvidga måste vila på stadig grund och fungera väl.
The structure we wish to extend must have firm foundations and it must be functional.
Vi behöver en stadig grundval för våra storslagna drömmar om ett rättvist Europa.
We need a firm basis for our great dreams of a fair Europe.
Det är svårt att skapa en stadig grund för konkurrenskraften i Europa om vi inte lyckas höja utbildningsnivån.
It will be difficult to establish a firm basis for competitiveness unless we raise levels of education.
I åtta år i rad har gasproduktionen från Gazprom stagnerat i stadig takt.
For eight consecutive years, gas production by Gazprom has been stagnating at the same level.
Det är svårt att skapa en stadig grund för konkurrenskraften i Europa om vi inte lyckas höja utbildningsnivån.
It will be difficult to establish a firm basis for competitiveness unless we raise levels of education.
Det har varit en stadig utveckling på regional nivå, och det är fortfarande vårt mål att nå fullständiga regionala avtal så fort som möjligt.
There has been steady progress at regional level and it is still our objective to conclude full regional agreements as quickly as possible.
stadig (även: kraftig, tjock, bastant)
volume_up
solid {adj.} (strong, thick)
Jag är inte säker på att vi för tillfället har en tillräckligt stadig grund för att klara oss.
I am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
Det har visat sig vara en stadig grund för produktiva arbetsförbindelser mellan våra två institutioner.
It has proved a solid basis for productive working relations between our two institutions.
Med klimat- och energipaketet har det lagts en stadig grund för en ny internationell överenskommelse.
The climate action and renewable energy package has created a solid basis for reaching a new international agreement.
stadig (även: stabil)
Det viktigaste är fortfarande att lägga en stabil grund som systematiskt främjar en stadig och balanserad ekonomisk tillväxt.
The top priority is still to create a stable basis which will systematically promote sustained, balanced economic growth.
… har du rätt att bo i ett annat EU-land om du bedriver en stadig och kontinuerlig ekonomisk verksamhet där.
… you're entitled to live in another EU country if you're engaging in stable and continuous economic activity there.
Vi är en union, och vi måste agera som en union för att ta oss ur krisen och bygga en stadig grund för ett mer konkurrenskraftigt, mer välmående, stabilare och mer inkluderande EU.
We are a Union, and we must act as a Union in order to emerge from the crisis and to build solid foundations for a more competitive, more prosperous, more stable and more inclusive Europe.
Det har varit en stadig ökning av kvantiteten beslagtagen narkotika.
There has been a steady increase in the quantities of drugs seized.
Annars kommer vi sannolikt att få se en stadig försämring av EU.
Otherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
Det är därför lite för tidigt att tala om en stadig återhämtning.
Therefore, it is rather premature to talk of a steady recovery.
Stadig och välbehövlig ekonomisk tillväxt följde.
Substantial and much needed economic growth followed.
Ministern hänvisade till Förenta staterna: de har upplevt en betydande och stadig ökning av investeringarna under senare år.
The Minister referred to the United States of America: they have seen substantial steady increases in recent years in investment.
stadig (även: satt, kraftig)
2. "person"
stadig
volume_up
stout {adj.} (person)

Användningsexempel för "stadig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
SwedishLandet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
Lithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10% of the GDP.
SwedishVi tycks gripa oss an dessa frågor utan att ha riktigt stadig mark under fötterna.
It would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
SwedishLandet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
Lithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10 % of the GDP.
SwedishStatistiken visar en stadig ökning av antalet rapporter till alla direktlinjer.
Statistics show a steadily increasing number of reports to all hotlines.
SwedishDen union som vi vill utvidga måste vila på stadig grund och fungera väl.
The structure we wish to extend must have firm foundations and it must be functional.
SwedishJag är inte säker på att vi för tillfället har en tillräckligt stadig grund för att klara oss.
I am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
SwedishAnnars kommer vi sannolikt att få se en stadig försämring av EU.
Otherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
SwedishI åtta år i rad har gasproduktionen från Gazprom stagnerat i stadig takt.
For eight consecutive years, gas production by Gazprom has been stagnating at the same level.
SwedishVi behöver en stadig grundval för våra storslagna drömmar om ett rättvist Europa.
We need a firm basis for our great dreams of a fair Europe.
SwedishDet har varit en stadig ökning av kvantiteten beslagtagen narkotika.
There has been a steady increase in the quantities of drugs seized.
SwedishVi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
SwedishHan lägger härigenom en stadig grund för samarbetet mellan parlamentet och kommissionen.
In this way, he is laying a strong foundation for cooperation between Parliament and the Commission.
SwedishKanske inte samma människor, men en stadig ström av nya migranter.
Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
SwedishJag är glad över att ni önskar hålla en mycket stadig liberal ekonomisk kurs med er kommission.
I am pleased that you wish to steer a very definite liberal economic course with your Commission.
SwedishDet är därför lite för tidigt att tala om en stadig återhämtning.
Therefore, it is rather premature to talk of a steady recovery.
SwedishDet har visat sig vara en stadig grund för produktiva arbetsförbindelser mellan våra två institutioner.
It has proved a solid basis for productive working relations between our two institutions.
SwedishLyckligtvis har utvecklingen i Arktis varit stadig och baserats på en vilja att samarbeta.
Fortunately, developments in the Arctic region have been steady and based on a willingness to cooperate.
SwedishDe talar till och med om en stadig ökning av sysselsättningen.
They are even talking about a sustained rise in employment.
Swedish(RO) En hållbar ekonomisk tillväxt kräver en enorm och stadig investering även inom transportsektorn.
(RO) Sustainable economic growth requires huge, steady investment in the transport sector as well.