SV stötta
volume_up
{utrum}

1. allmänt

stötta (även: stolpe)
volume_up
stanchion {substantiv}
volume_up
strut {substantiv}
volume_up
supporter {substantiv}

2. sjöfart

stötta (även: gaj)
volume_up
guy {substantiv}

3. konstruktion

stötta (även: konsol, fackverk, hängverk, spännverk)
volume_up
truss {substantiv}

Synonymer (svenska) till "stötta":

stötta

Användningsexempel för "stötta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTillsammans med oss kommer ni att vara stark nog att göra det, vi kommer att stötta er.
With us, you will be strong enough to do that; we will be right behind you.
SwedishVar befann sig de stora vetenskapsorganisationerna i Europa, som skulle stötta oss?
Where are the large research organisations in Europe that supported us?
SwedishMen vi måste finna metoder att stötta dem som inte kan tolkas som nykolonialism.
We must, however, find ways of supporting them that are not liable to be interpreted as neo-colonialism.
SwedishTillsammans med oss kommer ni att vara stark nog att göra det, vi kommer att stötta er.
We have learned that getting to grips with the political substance of a Commission is quite a business.
SwedishEU måste fortsätta att stötta länderna i det östliga partnerskapet.
The European Union must continue to be involved in supporting the countries in the Eastern Partnership.
SwedishDe olika medlemsländerna satsar enorma belopp för att stötta ekonomin och sysselsättningen.
The various Member States are investing enormous amounts of money in supporting the economy and employment.
SwedishParlamentet skall stötta och stimulera kommissionen i denna fråga, och det skall vi arbeta vidare med.
Parliament should be encouraging and supporting the Commission here, and we must do more work on this.
SwedishFörra året talade det nederländska ordförandeskapet mycket om sina planer på att stötta och hjälpa Afghanistan.
Last year, the Dutch Presidency made much of its plans for supporting and helping Afghanistan.
SwedishI princip syftar därför direktivet till att förbättra och stötta upp artikel 52 i Münchenkonventionen.
In principle therefore, this directive aims to improve and shore up Article 52 of the Munich Convention.
SwedishEuropeiska unionen har inget val – vi måste stötta dessa länder och de pionjärer som genomdriver reformer.
The European Union has no choice but to back those countries and the pioneers who carry out reforms.
SwedishAtt stötta denna är Europeiska unionens uppgift.
It is the job of the European Union to take care of this.
SwedishVi måste stötta företagarna om vi vill vara med att skapa välstånd och hjälpa Afrika att ta sig ur fattigdomen.
Only by helping the entrepreneurs can we really help to create wealth and pull the continent out of poverty.
SwedishKommissionen måste därför stötta parlamentet.
The Commission, therefore, needs to stand by Parliament.
SwedishFörra året talade det nederländska ordförandeskapet mycket om sina planer på att stötta och hjälpa Afghanistan.
However, some of the ghosts of Afghanistan’ s brutal past have re-emerged as other results have trickled in.
SwedishJag stöder dem emellertid helhjärtat och jag stöder också fullständigt idén att parlamentet skall stötta den olympiska freden.
I hope that these Games, as Mrs Prets has said, take place in an atmosphere of tolerance and peace.
SwedishSedan behöver vi ingripa också för att stötta upp processen för stabilisering och samverkan med länderna på Balkan.
For the Balkans, too, there is a need to intervene to strengthen the process of stabilisation and association.
SwedishMan borde använda speciella medel för att stötta den ekologiska produktionen och sprida och saluföra produkterna.
Special funding should be made available to assist organic production and the promotion and sale of such products.
SwedishKonstitutionen är emellertid ett steg framåt, och om den stöter på svårigheter så får vi försöka stötta den.
This constitution, though, is a step forward, and if it is beset by difficulties, then we will try to keep it on course.
SwedishAv alla dessa skäl bör vi stötta alla strategier där detta betraktas som en brådskande ekonomisk och strategisk fråga.
For all these reasons, any approach that frames this as an urgent economic and strategic issue merits our approval.
SwedishMen du behöver någon som kan stötta dig.
But he also needs someone who's gonna push him.