SV stötande
volume_up
{adjektiv}

stötande (även: aggressiv, sårande, offensiv, motbjudande)
Som standard ersätts stötande ord med asterisker (*) vid röstigenkänning.
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
Dessa skillnader kan emellertid tolkas som känsliga eller till och med stötande.
However, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
Att skattesubventionera en dylik arbetsmarknad är enligt vår mening direkt stötande.
To tax-subsidise such a labour market is in our opinion downright offensive.
stötande (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
stötande (även: olycklig)
Det föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism för att visa på gillande eller ogillande.
It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval.
stötande (även: dum, elak, stygg, oanständig)
Att utsätta ett land för påtryckningar för att det skall ta steg tillbaka i sin miljöpolitik är djupt stötande.
To subject a country to pressure to make it take a step backwards in its environmental policy is highly objectionable.
Det skulle kanske vara bättre för Nigel Farage om han avsade sig sitt uppdrag, om han finner Europeiska unionen och Europaparlamentet så stötande.
It would perhaps be better for Mr Farage to relinquish his mandate if he finds the European Union and the European Parliament so objectionable.
stötande (även: slående)

Synonymer (svenska) till "stötande":

stötande
stöt

Användningsexempel för "stötande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
SwedishDu måste erkänna att det är lite stötande första gången man ser honom.
I mean, you gotta admit, when you first meet him, it is kind of jarring.
SwedishDet är emellertid ur moralisk synpunkt som er hållning är mest stötande.
It is in moral terms, however, that your attitude is most repugnant.
SwedishAnvänd länken Flagga som stötande intill en recension om du vill rapportera att den är olämplig.
You can use the Flag as inappropriate link next to a review to report it as inappropriate.
SwedishFourniretaffären är ett bedrövande och stötande exempel på detta.
The Fourniret affair is a distressing and painful example of this.
SwedishJag finner det ytterst stötande att reducera föredragandens roll till en ansvarsskyldighet.
I find it really shocking that the role of the rapporteur should be reduced to a duty of responsibility.
SwedishKandidaternas svar var många gånger uppgjorda på förhand och uttrycktes i stötande allmänna ordalag.
The candidates' answers were often agreed in advance, and were couched in indecently general terms.
SwedishDet skulle vara stötande och det skulle gå emot den fasta politiska viljan hos den nordirländska befolkningen.
That would offend and it would defy the settled political will of Northern Ireland's people.
SwedishTyvärr har några mycket viktiga bilder bedömts vara för målande eller stötande för att vi ska få se dem.
Unfortunately, some very important images are deemed too graphic or disturbing for us to see them.
SwedishDet ligger något ytterst stötande i all handel med mänskliga kroppsdelar eller vävnader.
   Mr President, there is something highly obnoxious about any trade in human body parts or tissue.
SwedishDetta är desto mer stötande med tanke på att lagen kom till utan att premiärministern ens rådfrågades.
This is all the more shocking, given that this law came about without the Prime Minister even being consulted.
SwedishDet finns två lösningar som är särskilt stötande i detta avseende.
I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
SwedishHans åsikter är stötande för alla förnuftiga människor.
His views are repugnant to all reasonable people.
SwedishOch denna avsaknad av global bevakning är ännu mer stötande när vi tar en titt på var människor söker upp sina nyheter.
And this lack of global coverage is all the more disturbing when we see where people go for news.
SwedishEtt bra och stötande exempel på det är toppmötet i Nice.
A pertinent example of this is the Nice Summit.
SwedishVi hoppas att vi lyckas uppnå ett positivt resultat eftersom den aktuella situationen uppriktigt sagt är stötande.
We do hope that we will manage to win a positive result because the current state of affairs is frankly shocking.
SwedishStötande är också det fullständiga försummandet av den nationella hälsovården och skolväsendet av Nijazovs regim.
What is also shocking is the complete neglect of the national health care system and of education by Niyazov's regime.
SwedishGoogles SafeSearch-filter hindrar automatiskt att stötande och barnförbjudet innehåll från att visas i sökresultaten.
In this section, you can control Google Instant, a feature that allows search results to appear dynamically while you type.
SwedishDen aktuella texten är helt enkelt stötande för de mest högkvalificerade arbetstagarna som överväger att på lagligt sätt invandra till EU.
The current text is simply off-putting to most highly qualified workers considering legal immigration to the EU.
SwedishJag finner detta oerhört stötande.