SV

större {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
större (även: stor, mer omfattande)
Detta gäller i synnerhet större gränsöverskridande infrastrukturprojekt.
This applies particularly to major trans-boundary infrastructure projects.
Jag förklarar debatten om aktuella och brådskande frågor av större vikt avslutad.
That concludes the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Större utfrågningar hålls där inga konstitutionsmotståndare är inbjudna.
There are major hearings to which no opponents of the Constitution are invited.
Det kanske redan finns ett större antal människor från deras egen hemregion i området.
There may already be a considerable community of people from their own region in the area.
As far as former Yugoslavia is concerned, there are still considerable problems.
Man utbildar sig där ständigt, och erhåller därigenom avsevärt mycket större erfarenheter.
They are in a permanent learning process, through which they achieve a considerable growth in experience.
2. "mer och mer"
större (även: mer, ytterligare, mera, flera, vidare)
Större flexibilitet för arbetsgivaren och större osäkerhet för den anställde.
More flexibility for the employer and more uncertainty for the employee.
Det kan skapa större offentlighet och sätta större offentlig fokus på processen.
It can make the process more transparent and give it more public focus.
Det skulle leda till ökad demokrati, större effektivitet och större öppenhet.
It will allow you to be more democratic, to be more efficient, and to be more transparent.

Användningsexempel för "större" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
The Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
SwedishVi vill ha denna oberoende granskning, eftersom det också kan skapa större insyn.
We want this independent review, since this can also generate more transparency.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
To finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
SwedishAristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
SwedishParlamentet för in en större variation i granskningen av europeisk lagstiftning.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
SwedishOch vår flotta har fortfarande större räckvidd än de flesta andra medlemsstaters.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
SwedishLämna detta till de större staterna, som inte har kunnat lösa frågan hittills.
Leave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
SwedishVår handel med USA är exempelvis större än Frankrikes och Tysklands tillsammans.
For instance, our trade with the USA is more than France and Germany put together.
SwedishDet krävs givetvis större insatser om vi ska hålla oss under 2 °C uppvärmning.
It is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
SwedishDär undrar jag om inte Europeiska investeringsbanken kan spela en större roll.
And here I wonder whether the European Investment Bank could play a bigger part.
SwedishDet innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
SwedishHon förlorar prispengarna men hon åker hem med någonting större och viktigare.
She loses the check, but she goes home with something bigger and more important.
SwedishDet var principen om större konkurrens för mjölk som drev oss in i BSEkrisen...
It was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
SwedishVi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
We have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
SwedishDet sker i större utsträckning i ett land, och i mindre utsträckning i ett annat.
In some countries to a greater degree and in some countries to a lesser degree.
SwedishDet behövs samordning i processen och en större koncentration på genomförandet.
It needs to hang together properly, and more focus on implementation is required.
SwedishOch när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
And as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
SwedishEU skaffar sig bara större inflytande och vill ha mer pengar till detta ändamål.
The EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishDe olikheter som finns bör inte få någon större inverkan på våra förbindelser.
Any existing differences should not have an inordinate impact on our relations.