SV störa
volume_up
{adjektiv}

Om vi ändrar riktlinjerna på det här stadiet skulle det kunna störa förfarandet.
Making changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
Det skulle vara motsägelsefullt i ekonomiska termer att störa den processen.
It would now be contradictory in economic terms to disrupt this process.
Ni har inte ordet och ni får inte störa andra talare på det här sättet.
You do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.

Synonymer (svenska) till "störa":

störa

Användningsexempel för "störa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDenna tillämpning kommer inte att störa EU:s fiske- eller konserveringsindustri.
It will not cause any disruption to Europe's fishing or canning industries.
SwedishDet är ett väldigt känsligt hav och vi får inte riskera att störa denna balans.
It is an extremely sensitive sea, and we should not risk disturbing the balance there.
SwedishOch chefer är i princip människor som har som jobb att störa andra människor.
So these are the things that you don't find elsewhere, but you do find at the office.
SwedishVi får inte vidta några åtgärder som kan störa en sådan händelseutveckling.
We must not take any action that could interfere with that course of events.
SwedishJag har väntat med att begära ordet för att inte störa debatten.
Mr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
SwedishVi förmodar att mördaren eller mördarna har försökt att störa denna fredsprocess.
We think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
SwedishJag uppskattar den ansträngning ni gör och vill inte störa ordningen.
I appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
SwedishDet skulle allvarligt störa marknaden med hänsyn till andra former av energi.
That would seriously distort the market for other forms of energy.
SwedishMen inte desto mindre så får man inte störa marknaden när man uppnår de här målsättningarna.
That does however mean that you must not distort the market in achieving those targets.
SwedishIstället för att störa mitt i vår middag, vad sägs om en debatt?
Instead of interrupting everybody's dinner, why don't you two have a debate?
SwedishSyftet är att inte störa den allmänna diskussionen med frågor om specifika ämnen.
It is precisely not to have a general discussion disturbed by particular points by another channel.
SwedishDessa människor är inte skyldiga till att störa lag och ordning och utgör inget hot mot andra.
These people are not responsible for civil disorder and do not pose a threat to others.
SwedishDå måste vi förklara att exploateringen inte får störa den biologiska balansen i regionen.
We must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
SwedishAtt plötsligt bli avbruten av reklam, det skulle säkert störa både Lulling och mig.
To be suddenly interrupted by advertisements is something that would certainly upset Mrs Lulling and me.
SwedishPunkt 314 i Sydkoreas strafflag gäller brottet att ”störa driften”.
Paragraph 314 of the South Korean Criminal Code refers to the crime of 'disrupting operations'.
SwedishÄven om jag finner det förkastligt att störa en romans...
Even though I find it reprehensible for any man to interfere in an ongoing romance...
SwedishSkillnaderna i nationella rättsliga områden kan självfallet i vissa fall störa påföljderna.
Naturally, variations in national legal areas can, in some cases, hinder the prosecution process.
SwedishVi vill inte störa det pågående valförfarandet i Ukraina.
We do not wish to interfere in the electoral process under way in Ukraine.
SwedishJag vill inte störa den balansen och det vill inga andra stärkelseproducerande medlemsstater heller.
I would not want to upset this balance, and nor would other starch-producing Member States.
SwedishVi har inget intresse av att störa handel som bedrivs under korrekta former.
We have no interest in interfering with fair trading.