SV stöda
volume_up
{verb}

Vi hoppas att Europaparlamentet kommer att stöda kommissionens ansträngningar.
We hope the European Parliament will support the Commission in its efforts.
Jag hoppas innerligt att föredragande kommer att stöda dessa förslag.
I sincerely hope that the rapporteur will support these proposals.
Kan den europeiska kommissionären, Bjerregaard, också uttryckligen stöda detta?
Would the Commissioner, Mrs Bjerregaard give explicit support to this as well?

Synonymer (svenska) till "stöd":

stöd

Användningsexempel för "stöda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTjänar inte de sistnämnda i första hand till att stöda den nationella identiteten?
Are the latter sort mainly intended to protect national identities?
SwedishJemens regering har upprepade gånger anklagat Iran för att stöda den shiitiska rebellrörelsen.
The Yemeni Government has repeatedly accused Iran of supporting the Shi'ite rebellion movement.
SwedishVi hoppas att Europaparlamentet kommer att stöda kommissionens ansträngningar.
These last documents clarify respectively competences behind a higher education diploma and a vocational training certificate.
SwedishKunde kommissionen tänka sig att stöda projekt från organisationer som arbetar till förmån för det makedoniska språket i Grekland?
Would it consider supporting projects developed by organisations promoting the Macedonian language in Greece?
SwedishVi måste fortsätta att ständigt stöda mänskliga rättigheter i Iran, samarbete med det civila samhället och dialog på alla nivåer.
We must continue to be constant supporters of human rights in Iran, of cooperation with civil society and of dialogue at all levels.
SwedishDärför uppmanar vi Europeiska rådet och de stater som det företräder att gemensamt stöda Kofi Annan och hans reformprogram.
It is for that reason that we appeal to the European Council for the states represented within it to join together in supporting Kofi Annan and his programme of reform.
SwedishSäkerheten, freden och stabiliteten inom området utgör en gemensam tillgång för alla, en tillgång som vi från detta parlament måste stärka och stöda.
Security, peace and stability in the area are good for everyone, and we in this Parliament must commit ourselves to strengthening and reinforcing that.
SwedishDärför uppmanar vi Europeiska rådet och de stater som det företräder att gemensamt stöda Kofi Annan och hans reformprogram.
The third thing that matters to us is that the institutions be renewed and made more representative and more efficient, and so we have reiterated our call for a seat for Europe.
SwedishSociala klausuler och miljöklausuler måste utvecklas och vi bör stöda länder att utveckla miljömärkning så att de skall kunna få bättre betalt för sina produkter.
In order to do this, trade must operate within the framework set by the environment, and human rights must be respected and social cohesion strengthened.
SwedishI och med det kan vi å ena sidan stöda Ryssland att utveckla sin energihushållning och skydda sin miljö, samt å andra sidan trygga vår egen energihushållning.
That would enable us on the one hand to help Russia develop its energy economy and protect its environment and, on the other, safeguard our own energy economy.
SwedishDetta kan jag inte föreställa mig, för vi tillämpar ju just 30 och 59, vilket betyder att vårt beslut naturligtvis kommer att stöda sig på direktivet och på Romfördraget.
I cannot understand that, since we are applying Articles 30 and 59, and so our decision will, naturally, be based on the directive and the Treaty of Rome.
SwedishMed den reservationen kan vi stöda huvuddragen i betänkandet som ett kraftfullt ställningstagande mot extraordinära överlämnanden, som ett brott mot folkrätten.
That being said, the majority of the report is worth supporting, as a strong statement against the process of extraordinary rendition, as a breach of international law.
SwedishSociala klausuler och miljöklausuler måste utvecklas och vi bör stöda länder att utveckla miljömärkning så att de skall kunna få bättre betalt för sina produkter.
Social and environmental clauses must be developed, and we should help countries develop environmental labelling so that they might be better paid for their products.
SwedishDet är inte första gången jag tar till orda för att stöda de små fiskarna, men jag gör det för att jag önskar att också de en dag skall bli gamla och kanske till och med pensionärer.
It is not the first time that I have intervened on behalf of young fish, but I do so because I would like them to have the chance to grow old and, if possible, become pensioners.
SwedishDetta möjliggör explicita undantag som kommissionen kan göra under väl definierade förhållanden efter att ha samrått med den kommitté som skall bildas för att stöda kommissionen.
That provides a possibility for explicit derogations to be granted by the Commission in well-defined circumstances after consultation with the committee set up to assist the Commission.
SwedishPå det litauiska folkets vägnar vill jag tacka Europaparlamentet för den resolution som antogs den 24 januari 1991 för att stöda de baltiska staterna och fördöma det sovjetiska anfallet.
On behalf of all the people of Lithuania, I would like to thank the European Parliament for the resolution adopted on 24 January 1991, supporting the Baltic States, and condemning Soviet aggression.