SV

stöd {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Ert stöd, men också fortsatt stöd, kommer att bidra till att skapa mer utrymme.
Your support, but also further support, will help to create more space.
Givetvis är ekonomiskt stöd viktigt, men symboliskt stöd är ännu viktigare.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
De saknar helt juridiskt stöd och ibland tyvärr även diplomatiskt stöd.
They are deprived of all legal support and, unfortunately, sometimes of diplomatic support also.
Det kan inte få förekomma någon tillåten väpnad intervention i Irak utan uttryckligt stöd från Förenta nationerna.
There can be no lawful armed invention in Iraq without express United Nations authority.
Denna myndighet kan både tjäna som en garanti för personer under utredning och som ett stöd för Olaf.
This authority could be both a safeguard for investigated individuals and a support for OLAF itself.
Ni är en mycket viktig budgetmyndighet, så snälla ge oss en chans i framtiden och ert fulla stöd.
You are a very important budget authority so please give us a chance in the future and really support us on that.
Allting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.
Anything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
Dessa ansträngningar får inget stöd av ledningen för Fiat-koncernen.
These efforts are not receiving the backing of the Fiat management.
Det är alltid välkommet med stöd i ryggen på Europanivå för sådan företagaranda.
European backing for such entrepreneurial spirit is always welcome.
Det första är ett tydligt och otvetydigt stöd för stabilitets- och tillväxtpakten.
The first is a clear and unequivocal endorsement of the Stability and Growth Pact.
Allt annat kommer att uppfattas som ett beklagansvärt stöd för sådana kränkningar.
Anything else will be seen as a pitiful endorsement of such abuses.
Detta är också ett bra stöd för statistiken om uppgifterna angående bekämpningsmedel.
This is also a good endorsement for the statistics on pesticide data.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Något stöd från Europeiska unionens sida på plats är inte skönjbar.
There is no evidence of support in the field from the European Union.
Vilka bevis har kommissionen för att ge stöd åt detta argument?
What evidence does the Commission have to support this argument?
Stöd för jämställdhet inbegriper också att bekämpa våld mot kvinnor.
The promotion of equality also involves combating violence against women.
Ett effektivt stöd till unga jordbrukare är oeftergivligt.
The efficient promotion of young farmers is indispensable in this.
Kampanj 1 benämns ”Stöd, rättvisa och värdighet”.
Campaign 1 is entitled 'Promotion, justice and dignity'.
EU:s strategiska stöd för att bekämpa skogsbränder visade sig än en gång vara användbar.
The EU's strategic backup for combating the forest fires proved, therefore, to be useful once again.
Rovsings betänkande ger ett kritiskt och berikande stöd till kommissionens åtgärd.
Mr Rovsing's report provides a critical and enriching back-up to the approach of the Commission.
Kommer det att finnas ett tillräckligt logistiskt stöd?
Will there be sufficient logistical back-up?
Av den anledningen ges allt regionalt stöd på villkor att den berörda investeringen underhålls i minst fem år.
To this end all regional aid is made conditional on the maintenance of the investment in question for a minimum period of five years.
 Har EU bidragit med ekonomiskt stöd till den maltesiska regeringen för att uppföra denna underhållsanläggning?
 Did the EU provide financial assistance to the Maltese Government to set up the maintenance facility?
Skillnader när det gäller stöd och jordbrukares inkomster har lett till att dessa disproportioner har levt kvar, och till och med ökat.
Differences in subsidies, and so in the incomes of farmers, lead to the maintenance of these disproportions, and even to their increase.
Slutligen erbjuder också kommissionen regelbundet sitt stöd till utvalda evenemang för att synliggöra finansiell utbildning.
Finally, the Commission regularly offers its patronage to selected events giving visibility to financial education.
Konkurrensen är alltid orättvis när det saknas öppenhet och när det finns dolt stöd och hemliga subventioner.
There is unfair competition whenever there is a lack of transparency, when there is concealed patronage and when there are hidden subsidies.
På den positiva sidan har vi noterat en blomstrande kreativ verksamhet, kulturellt utbyte med utlandet och stöd till kulturella evenemang.
On the positive side, we have noted a flourishing of creative activity, cultural exchanges abroad and patronage for cultural events.
Jag undrar om 150.000 pund kan vara det stöd som håller Referendum Party representerat i en grupp i detta parlament genom Nicholson?
I wonder if£150, 000 is the prop that keeps the Referendum Party represented in a group in this Parliament by Mr Nicholson?
Jag undrar om 150.000 pund kan vara det stöd som håller Referendum Party representerat i en grupp i detta parlament genom Nicholson?
I wonder if £150, 000 is the prop that keeps the Referendum Party represented in a group in this Parliament by Mr Nicholson?
Det är inte naturligt att man genom stöd skruvar upp priserna på en bestämd produktkategori för att säkra en näringsgren.
It is artificial to prop up the prices of a particular category of products in order to safeguard one occupation.
Vi känner till att Europeiska unionen i detta fall har ett visst stöd genom artikel 96 i Cotonoupartnerskapsavtalet.
We are aware that in this case the European Union has some purchase through Article 96 of the Cotonou Partnership Agreement.
Subject: EU support for computer purchases for schools
Vi fruktar faktiskt att EU:s stöd olyckligtvis till stor del används för att köpa vapen.
Indeed, we fear, Commissioner, that EU aid is unfortunately used in large part for purchasing arms.
Vidare avsteg från genomförandet av det ekonomiska programmet för 1997/1998 med stöd av ett bekräftande beslut från Internationella valutafonden i storleksordningen 549 miljoner dollar.
Secondly, there were changes beyond our control in the implementation of the 1997/98 economic programme, which was supported by an IMF stand-by arrangement of US$ 549 million.
Detta slags stöd är som, som ni vet, förknippat med vissa krav på ekonomisk politik och de föreslås inom ett stand by -avtal på ett år som Internationella valutafonden har godkänt.
This type of aid, as you know, is conditional upon certain economic policy demands and is proposed within a stand-by programme of the International Monetary Fund for one year.
Vidare avsteg från genomförandet av det ekonomiska programmet för 1997 / 1998 med stöd av ett bekräftande beslut från Internationella valutafonden i storleksordningen 549 miljoner dollar.
Secondly, there were changes beyond our control in the implementation of the 1997/ 98 economic programme, which was supported by an IMF stand-by arrangement of US$ 549 million.
Unionen är den som ger mest stöd till Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag i Sudan.
The Union is the biggest supporter of the African Union’ s African Mission in Sudan peacekeeping operation.
EU är ett viktigt stöd för fred på den koreanska halvön och utbyte och samarbete mellan söder och norr.
The EU is an important supporter of peace on the Korean Peninsula and exchanges and cooperation between the South and North.
Unionen är den som ger mest stöd till Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag i Sudan.
The Union is the biggest supporter of the African Union’s African Mission in Sudan peacekeeping operation.
stöd (även: stödjepunkt)
För det landet förblir vi det viktiga stödet.
For that country, we remain the fundamental anchor.
Den internationella säkerhetsstyrkans uppdrag i Afghanistan är viktigt för Tadzjikistans framtid på lång sikt och dess önskan att finna ett stöd i väst.
The ISAF mission in Afghanistan is vital to Tajikistan's long-term future and its desire to find a security anchor westwards.
Vi ger stöd till dem som säger att ett godkännande av räkenskaperna bara är parlamentariskt trams, att det inte betyder någonting och att vi kan fortsätta att lura folk.
We are backing up those who say that approving the accounts is just parliamentary chit-chat, that it does not mean anything and that we can carry on swindling people.
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
2. "av metall"
stöd
volume_up
brace {substantiv} (made of metal)
3. bildligt
stöd (även: skrev, gren, krycka, klyka)
Deras arbete är ett absolut nödvändigt stöd för hälsoministerier i hela EU.
While the work of home carers is often overlooked, it is said to represent almost EUR 4 billion annually to the European economy, and is a vital crutch to health ministries across the EU.
Till följd av Tysklands konstitutionella problem utgör tillägget till fördraget endast ett politiskt stöd för en vidareutveckling av räddningspaketet, varken mer eller mindre.
Because of Germany's constitutional problems, the addition to the treaty is simply a political crutch for the further development of the rescue package, nothing more and nothing less.

Användningsexempel för "stöd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishNi, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
You, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
SwedishDet förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
SwedishDet är det centrala i detta betänkande, och för den tanken ber jag om ert stöd.
That is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.
SwedishEkonomiskt stöd till medlemsstaterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
SwedishEuropeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att få stöd.
The European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
SwedishEn av dessa reviderade regler för statligt stöd hade t.ex. samband med bredband.
One of those reviewed State aid rules was connected with, for example, broadband.
SwedishVi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
We will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
SwedishVården kräver ett effektivt politiskt stöd inom alla områden och på alla nivåer.
Healthcare requires effective political support in all areas and at all levels.
SwedishMed ert stöd tror jag att vi kan uppnå goda resultat vid Köpenhamnskonferensen.
With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
SwedishTill att börja med vill jag nämna ert entusiastiska stöd för Lissabonfördraget.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
SwedishMedborgarna i båda länderna har gett sina regeringar starkt stöd i detta arbete.
The people of both countries strongly supported their governments in this work.
SwedishJag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.
I ask for your continued support in this critical time in our country' s history.
SwedishStöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
SwedishDet finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
Indeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
SwedishJag vill tacka er alla, mina damer och herrar, för ert stöd för denna resolution.
I wish to thank all of you, ladies and gentlemen, for supporting this resolution.
SwedishDet är min förhoppning att det kommer att få samma stöd vid omröstningen i morgon.
It is my wish and hope that it will receive the same support in tomorrow’s vote.
SwedishVårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
However, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishAtt plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.

Synonymer (svenska) till "stöd":

stöd