"stå i strid med" - Engelsk översättning

SV

"stå i strid med" på engelska

SV stå i strid med
volume_up
{verb}

stå i strid med (även: säga emot)
Det system som föreslagits är missvisande och skulle på ett grovt sätt stå i strid med målet för den hållbara användningen av bekämpningsmedel.
The proposed system is misleading and would grossly contradict the aim of the sustainable use of pesticides.
En princip finns det: att dessa olika former av suveränitet ska komplettera och helst inte stå i strid med varandra.
There is one requirement: for these sovereignties to complement each other and, if possible, not to contradict each other.
Denna budget måste styras av den politiska hållning och de prioriteringar vi fastställt och får inte stå i strid med dessa på något sätt.
This budget must be governed by the political approach and the priorities we have been establishing, and must not contradict them in any way.

Liknande översättningar för "stå i strid med" på engelska

stå verb
I substantiv
English
i preposition
strid substantiv
strid verb
English
strida verb
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
sta adverb

Användningsexempel för "stå i strid med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOlyckligtvis ansågs dessa möjligheter stå i strid med konkurrensreglerna.
Unfortunately, these opportunities were considered to violate competition rules.
SwedishAlla sådana investeringar kommer naturligtvis inte att stå i strid med internationell lag.
Of course not all such investments will be in contravention of international law.
SwedishDet skulle stå i strid med det nya ramdirektivet om elektronisk kommunikation.
That would, of course, be contrary to the new Electronic Communications Framework Directive.
SwedishAtt rösta om det skulle stå i strid med ett beslut som just fattats.
To vote on this would be contrary to a decision which has just been taken.
SwedishDetta skulle stå i strid med den frihetligt-demokratiska rättsordningens grundläggande principer.
This would conflict with the basic principles of the free democratic order.
SwedishDet skulle stå i strid med Europas och jordbrukarnas intressen.
This would be contrary to the interests of Europe and its farmers.
SwedishOlyckligtvis ansågs dessa möjligheter stå i strid med konkurrensreglerna.
I would like to draw your attention to an initiative adopted by the Free State of Bavaria some years ago.
SwedishDet skulle stå i strid med fördragets konkurrensbestämmelser.
It is alleged to contravene the Treaty rules on competition.
SwedishModern får inte stå i strid med den kvinnliga arbetstagaren.
The mother must not be in conflict with the woman worker.
SwedishEn sådan lösning skulle också stå i strid med kommissionens strategi för utvecklingen av järnvägsnät för godstransporter.
Such a development would also run counter to the Commission's rail freight strategy.
SwedishTillväxten och konkurrenskraften för våra flygbolag får inte stå i strid med minskningen av växthusgaser.
The growth and competitiveness of our airlines must not conflict with the reduction of greenhouse gases.
SwedishVi måste tydligt påpeka i hur hög grad genomförandet av direktivet kommer att stå i strid med dessa prioriteter.
We have to highlight how contrary to and inconsistent with those priorities the implementation of this directive will be.
SwedishDet innebär alltså i klartext att tillämpningsbestämmelser inte får stå i strid med det väsentliga innehållet i tjänsteföreskrifterna.
In plain English, that means that implementing regulations may not conflict with the spirit of the Staff Regulations.
SwedishDirektivet om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgas får till exempel inte stå i strid med det här direktivet.
For example, the directive on a system for greenhouse gas emission rights trading should not be inconsistent with this directive.
SwedishEn minskning av markuttagsstödet med nästan en tredjedel skulle stå i strid med målsättningen att minska överskotten inom spannmålssektorn.
A cut of almost a third in set-aside support would be contrary to the objective of reducing surpluses in the cereals sector.
SwedishDenna situation skulle uppenbarligen kunna komma att stå i strid med de åtaganden som har fastställts i stabilitetspakterna för de olika medlemsstaterna.
Obviously, such a move could come into conflict with the commitments given within the stability pacts relating to Member States.
SwedishDessa avgifter får inte vara förbjudande, för då skulle de hindra den fria rörligheten och stå i strid med Bosmandomen.
These costs cannot be excessive otherwise they would constitute a barrier to free movement and they would clearly be in total contradiction of the Bosman judgment.
SwedishDet är märkligt att enkätkommissionen påstår att det skulle stå i strid med subsidiaritetsprincipen att inte upprätta en EU-tullmyndighet.
It is striking that the Committee of Inquiry says that failure to set up a Community customs administration is a violation of the subsidiarity principle.
SwedishJag tänker särskilt på vissa bestämmelser som nu ingår i föreskrifterna och som per definition inte får stå i strid med riktlinjerna.
I am thinking in particular of certain provisions that are now enshrined in the regulations and which cannot, by definition, be contradicted in the guidelines.
SwedishDet skulle jag gärna göra, men full finansiering skulle stå i strid med de nya ekonomiska gemenskapsregler som vi har fått, också enligt parlamentets önskan.
I would very much like to, but integral financing would contravene the Community financial rules adopted recently and endorsed by Parliament.