SV stänga av
volume_up
[stängde av|har stängt av] {verb}

För det först är det avsikten att med våld stänga av detta smala fria utrymme, eller blockera det igen.
Firstly, the intention to use force to close off this small free space, or have it closed off again.
Det är den väg som kommissionsledamot McCreevy har stakat ut, och vi ber er att stänga av den i morgon.
That is the path that Commissioner McCreevy has mapped out, and we ask you, tomorrow, to close it off.
Han avser också att fortsätta undertrycka yttrandefriheten genom att stänga av medierna, såsom han har gjort med Radio Caracas Televisión.
He also intends to go on crushing freedom of expression by closing down the media, as he has done with Radio Caracas Televisión.
Pulsen tvingar strömbrytaren att stänga av huvuddatorn i 30 sekunder.
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Du kan stänga av kamerorna, det kommer aldrig att sändas.
You can shut the cameras off, because it's never gonna air.
Vi måste hitta Carmen och stänga av spelet.
We have to find Carmen and shut down the game.
Jag kommer helt enkelt att stänga av mikrofonen efter en minut.
I will simply stop the microphone after one minute.
Hon försöker hindra oss från att stänga av henne.
She'll say anything to stop us from shutting her down.
Medan utredningen pågår kan vi tillfälligt komma att stänga av ditt konto för att förhindra att det manipuleras av obehöriga.
During this time, we may suspend your account to stop anyone from making any other changes to your account.
Om man sänder för mycket reklam kommer människor att stänga av tv:n.
If you over-advertise, people will switch off.
You can switch off pager.
Klicka först i rutan vars attribut och format du vill stänga av (Sök efter eller Ersätt med) och klicka därefter på Inget format.
First click into the field for which you wish to switch off attributes and formats (Search for or Replace with) and the click No Format.
Förenta staterna kan det, eftersom de kan stänga av pengaflödet.
The United States can, because it can turn off the money tap.
Jag instämmer i att det bör vara möjligt att stänga av varselljusen.
I agree it should be possible to turn off daytime running lights.
Vill du stänga av krypteringen och skicka meddelandet ändå?
Turn off encryption and send the message anyway?
Här kan du sätta på eller stänga av visningen av hyperlänklisten.
Turns the hyperlink bar display on or off.
Man ska inte stänga av människor från Internet utan att få den saken rättsligt prövad.
People must not be blocked from the Internet without having their case heard by a court.
I vissa länder vill regeringar införa nya, hårdare lagar som ger Internetleverantörer möjlighet att stänga av människor från Internet.
In certain countries, governments want to introduce new, tougher laws, which allow Internet providers to block people's access to the Internet.
Välj Avbryt om du vill stänga av autospar tills du sparat denna sida senare.
Press Cancel to turn off AutoSave until you save this page later.
EU stöder inte, och kommer inte att acceptera, att Acta-avtalet skulle medföra ett tvång att stänga av människor från Internet på grund av olagliga nedladdningar.
The EU does not support, and will not accept, ACTA creating an obligation to disconnect people from the Internet because of illegal downloads.

Synonymer (svenska) till "stänga av":

stänga av
Swedish

Liknande översättningar för "stänga av" på engelska

stänga verb
av adverb
English
av preposition
stånga verb
English

Användningsexempel för "stänga av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDu kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
You can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
SwedishEn annan anledning till oro är regeringens beslut att stänga av elförsörjningen.
Another issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
SwedishOm du vill stänga av den här dubbelfunktionen, avmarkerar du den här kryssrutan.
If you want to deactivate this double function, deselect the check box.
SwedishOm en kran läcker är lösningen inte att stänga av den, utan att reparera vattenledningen.
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
SwedishAtt stänga av Internettillgången är en oproportionerlig åtgärd i förhållande till målen.
Cutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
SwedishMan ska inte stänga av människor från Internet utan att få den saken rättsligt prövad.
People must not be blocked from the Internet without having their case heard by a court.
SwedishEn annan anledning till oro är regeringens beslut att stänga av elförsörjningen.
On 1 November the main opposition newspapers were looted and vandalised by the young patriots.
SwedishEn kryssruta används till att sätta på eller stänga av en funktion.
Check boxes allow you to switch a function in a form either on or off.
SwedishOm regeringen fortsätter att stänga av elen kommer det att leda till en humanitär katastrof.
If the government continues to cut electricity this will lead to a humanitarian catastrophe.
SwedishTesta om sådana program i datorn orsakar felet genom att tillfälligt stänga av dem.
Test whether such applications on your computer are causing the error by turning them off temporarily.
SwedishMed ikonen Redigera punkter kan du sätta på eller stänga av redigeringsläget för bézierobjekt.
The Edit Points icon allows you to activate or deactivate the edit mode for Bézier objects.
SwedishBlogger, kan du stänga av kommentarer för enskilda inlägg.
Most blogging software, such as Blogger, will let you turn comments off for individual posts.
SwedishMed denna kommandoknapp kan Du sätta på eller stänga av filterfunktionen.
Click this button to turn the Filter function on or off.
SwedishHär kan du aktivera eller stänga av avstavningen för textobjekt.
Click here to turn the hyphenation for text objects on or off.
SwedishDet är den väg som kommissionsledamot McCreevy har stakat ut, och vi ber er att stänga av den i morgon.
The 7 July attacks in London were attacks on European civil society.
SwedishDr Hopkins gav mig en fjärrkontroll, som kan stänga av motorn.
Doctor Hopkins give me a remote control to turn that motor off
SwedishAtt säga åt barnen att stänga av apparater är inte lösningen.
Telling children to turn things off is just not the solution.
SwedishKlicka på denna kommandoknapp för att sätta på eller stänga av den perspektiviska visningen.
Click here to turn the perspective view on or off.
SwedishJag uppmärksammar er på detta så att talarna kan ha det i åtanke och så att talmannen inte tvingas stänga av mikrofonerna.
The Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
SwedishFör det första använder medborgarna sina telefoner nu när de är utomlands i stället för att stänga av dem.
Firstly, citizens, instead of switching off their phones when they are abroad, are now using them.