"ställer om" - Engelsk översättning

SV

"ställer om" på engelska

SV

ställer om {verb}

volume_up
1. "ändra (inställning etc)"
ställer om
volume_up
to rearrange {vb} (change over, convert, reorganize)

Användningsexempel för "ställer om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser att den bredare frågan om skor ställer oss inför denna nödvändighet.
I believe that the broader footwear issue confronts us with that imperative.
SwedishVissa ledamöter här i parlamentet ställer frågor till mig om energisäkerhet.
Some Members of this Parliament put questions to me regarding energy security.
SwedishFrågan vi ställer oss är dock om detta är ett specifikt EU-relaterat problem.
We are wondering, however, whether this is a specifically EU-related problem.
SwedishDetta förutsätter att vi följer paradigmskiftet och ställer om till ny teknik.
This assumes that we are following the paradigm shift and moving into new technologies.
SwedishVi kommer inte att diskutera detta mer, men ni ställer en bra fråga om arbetsordningen.
We will not have the debate again, but you have a good procedural question.
SwedishStora delar av det betänkande vi röstar om ställer jag mig dock bakom.
I am, nevertheless, in favour of large parts of the report on which we are voting.
SwedishOm ni ställer er upp igen och avbryter sammanträdet kommer jag att be er lämna kammaren.
If you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
SwedishVi måste emellertid vara medvetna om att vi inte kommer att få det lätt när vi ställer om.
That being said, we have to be aware that we will not have an easy time in doing so.
SwedishEftersom det är så ont om tid ställer jag två mycket korta frågor.
   Mr President, as there is so little time, two very short questions.
SwedishDen fråga som jag ställer mig är om Erika-paketet verkligen är tillräckligt.
The question I am asking is whether the Erika package is sufficient.
SwedishDärför är det naturligtvis riktigt om Europaparlamentet ställer frågor till rådet.
It therefore follows that it is right and proper for Parliament to put questions to the Council.
SwedishSlutligen ställer jag mig frågan om inte fonderna skulle kunna utnyttjas litet bättre.
Finally, I wonder whether the funds could not be put to better use.
SwedishSå vi återinförde det nuvarande systemet med sommartid och ställer nu om klockan två gånger om året.
So we restored the present summer time regime, turning the clock twice a year.
SwedishDen fråga som ledamoten ställer om medbeslutande är en fördragsfråga.
The question the honourable Member asked regarding codecision is a matter for the Treaties.
SwedishVi måste också diskutera om vi ställer rätt krav på ansökarländerna.
We must also discuss whether we are making the correct demands of the candidate countries.
SwedishOm ni ställer upp är jag säker på att ni slaktar mig, men...
If you stay in this race, then I'm-I'm sure you're gonna slaughter me, but...
SwedishFrågan vi ställer oss är om kommissionen kan skapa en gemensam allmän inriktning med Marocko.
The question is whether the Commission is able to produce an overall strategy with Morocco.
SwedishÄven om alla ställer sig bakom detta vill jag säga följande.
Even though everyone is in favour of this, I should like to put the following to you.
SwedishDe ställer oss inför frågan om vår unions framtida gränser.
They present us with the question of the future boundaries of the Union.
SwedishI Vitryssland kan man åka i fängelse om man ställer upp i val eller öppet säger vad man tycker.
In Belarus, you can go to prison for standing for election or expressing your opinion publicly.

Liknande översättningar för "ställer om" på engelska

om preposition
om konjunktion
vika om verb
English
vrida om verb
English
åka om verb
English
var med om verb
English
gå om verb
English
vända om verb
English
vara medveten om verb
English
teckna avtal om verb