"ställe" - Engelsk översättning

SV

"ställe" på engelska

SV

ställe {neutrum}

volume_up
Om vi inte längre exporterar till dem kommer andra att göra det i vårt ställe.
If we no longer export to these destinations, others will do it in our place.
– Luleå är ett fint ställe att bo på och universitet har en bra forskningsmiljö.
– Luleå is a nice place to live in and the university has strong research.
Det kommer vara ett ganska trångt ställe, med åtminstone åtta miljarder människor.
It's going to be a pretty crowded place, at least eight billion people.
På ett ställe sägs det: "... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem ".
At one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
Om du dubbelklickar på ett ställe i förhandsgranskningen aktiveras dokumentets normalvy igen.
A double click at any point in the page preview reverts the document to normal view.
På ett ställe sägs det: " ... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem" .
At one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
ställe
volume_up
lieu {substantiv}
ställe (även: lokalitet)
ställe (även: plats, ort)
volume_up
locus {substantiv}
Vi har röstat ja trots att det i kommentarerna finns ett ställe där det sägs att EU bör gå mot en koldioxidsnål ekonomi.
We have done so, even though the comments contain a passage stating that the EU should move towards a low carbon economy.
I ett textdokument kan du med hjälp av infogade bokmärken t.ex. snabbt hoppa från ett ställe i dokumentet till ett annat.
In a text document, you can use the bookmarks, for example, to jump from one passage in the document to another.
Frågan som jag ställer mig, och som säkert också är intressant för många österrikare, gäller transit av kärnavfall.
The question this raises for me, and which is no doubt interesting for many Austrians, concerns the passage of nuclear waste.
ställe (även: plats)
volume_up
spot {substantiv} (place)
Jag har bott på samma ställe större delen av mitt liv.
Me, I spent most of my whole life... in the same spot.
Inte heller skall kommissionen ha möjlighet att göra oanmälda kontroller på ort och ställe.
It will also not have the option to make unannounced on-the-spot inspections.
That many strikes of lightning in one spot?
ställe
volume_up
stead {substantiv}
Jag vet att kammaren förstår att hon skulle ha varit här om hon haft möjlighet, och det har fallit på min lott att svara i hennes ställe.
I know the House recognises that she would have been here if possible and it falls to me to answer in her stead.
Sir Karl Popper yttrande en gång följande om den utvecklade mänsklighetens väsen: " Det är vår fördel att vi kan låta våra idéer dö i vårt ställe
Sir Karl Popper once said that the essence of developed humanity was this: ' Our advantage is that we can let our ideas die in our stead '.

Användningsexempel för "ställe" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är inte på långt när på det ställe där vi borde vara i fråga om järnvägarna.
We have made nothing like the progress on railways which we ought to have achieved.
SwedishOm vi inte längre exporterar till dem kommer andra att göra det i vårt ställe.
If we no longer export to these destinations, others will do it in our place.
SwedishMarkera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
Select a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
SwedishNej, detta är nu verkligen en uppgift som måste bemästras på ort och ställe.
No, this is really a job that needs to be successfully handled at local level.
Swedish– Luleå är ett fint ställe att bo på och universitet har en bra forskningsmiljö.
– Luleå is a nice place to live in and the university has strong research.
SwedishKontrollerna av fondens verksamhet på ort och ställe måste bli effektivare.
The control of the Fund's activities on the ground still needs to be intensified.
SwedishGoogle kan inte godkänna returer eller göra återbetalningar i säljarens ställe.
Google cannot approve returns or initiate refunds on behalf of the seller.
SwedishMänniskorna på ort och ställe vet var skon klämmer och hur den kan fås att passa igen.
The people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
SwedishVälj här till vilket ställe i måldokumentet du vill hoppa när länken aktiveras.
Select here the position of the target document where you wish to jump to.
SwedishSätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.
Next, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.
SwedishPlacera markören på det ställe i dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.
Place the cursor at the position in the document where you want to insert the graphic.
SwedishDå frågar jag mig, varför har kommissionen då inte reglerat det på rätt ställe?
In that case, I wonder why the Commission has not yet sorted it out in the right place!
SwedishMässan ger på ett och samma ställe en totalöverblick över det utbud som finns.
The fair provides a complete overview, in one and the same place, of what is on offer.
SwedishDet som upplevts på ort och ställe kommer alla att minnas, och det hela livet.
People retain memories of what happened there for the rest of their lives.
SwedishVi gör klokt i att beakta situationen på ort och ställe när det gäller dessa frågor.
We would do well to consider the situation on the ground with regard to these issues.
SwedishPlacera markören på det ställe i dokumentet där sidor sidnumret skall anges.
Place the cursor on the position in the document where the pagination is to be shown.
SwedishI egenskap av den erfarna personen i mitten vet jag att jag är på rätt ställe.
As the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
Swedish(Musik) "Jag tycker inte att vi ska åka till samma ställe på semestern nästa år."
(Music) "I don't think we should go to the same place for our summer holidays next year."
SwedishKlicka med urvalsverktyget på ett ställe där det inte finns något objekt.
To do this, click with the selection tool on a position where there are no objects.
SwedishJag skulle vilja att referatet visar att jag bara röstade en gång, men på fel ställe.
I would like the record to show that I only voted once but I voted in the wrong spot.

Synonymer (svenska) till "ställe":

ställe