"ställd" - Engelsk översättning

SV

"ställd" på engelska

SV

ställd {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "ställd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStälld inför den senaste digitala utvecklingen bör EU uppdatera konsumenträttigheterna.
In the face of recent digital developments, the EU should update consumer rights.
SwedishFrågan är alltså ställd till er. Jag undrar varför jag inte får något svar på det här.
The question has been put to you, and and I wonder why I have not received an answer.
SwedishStälld inför den tyska ekonomiska nationalismen ryggade ni till exempel fegt tillbaka.
For example, faced with German economic nationalism, you chickened out.
SwedishGraham Watson frågade vad det hela ska kosta, men den frågan tror jag är för tidigt ställd.
Graham Watson asked how much we will have to pay. I think that is premature.
SwedishDet som har skett hittills utgör ett svar på min fråga, som var retoriskt ställd.
The events that have occurred so far provided an answer to my question that was posted as a rhetorical one.
Swedish(Fråga ställd i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)
(Question on the basis of Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
Swedish(Talaren godtog en fråga ställd i enlighet med blåkortsförfarandet i artikel 149.8 i arbetsordningen.)
(The speaker agreed to take a blue card question under Rule149(8))
SwedishVi går vidare till nästa fråga ställd av Brian Crowley, men Eoin Ryan kommer att ersätta honom.
We move to the next question, which was put by Mr Crowley, but Mr Ryan is going to substitute for him.
SwedishStälld inför domstolens beslut kan jag för er bara bekräfta vår önskan att tillämpa gemenskapsrätten.
When faced with decisions of the Court, I can but confirm to you the desire to apply Community law.
SwedishDet ser illa ut när en supermakt blir helt ställd därför att dess uppskattning i andras ögon plötsligt faller.
It looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
SwedishMen jag är rädd att frågan är ställd till fel person, dvs. till rådsordföranden.
However, I am afraid that the question has been directed to the wrong person, i.e. the President-in-Office of the Council.
SwedishMen jag är rädd att frågan är ställd till fel person, dvs. till rådsordföranden.
However, I am afraid that the question has been directed to the wrong person, i. e. the President-in-Office of the Council.
SwedishTalan skall väckas vid domstolen genom en skriftlig ansökan som är ställd till justitiesekreteraren.
A case shall be brought before the Court of Justice by a written application addressed to the Registrar.
SwedishJag tycker nu att vi kommer långt bort från den fråga som är ställd till mig.
SwedishJag beklagar också att frågan om arbetstidsförkortning fortfarande är illa ställd av kommissionen.
But I am sorry that the question of reducing working hours has not been properly expressed by the Commission.
SwedishStälld inför de tyska och franska underskotten ville kommissionen garantera att reglerna respekterades.
Faced with the German and French deficits, the Commission wanted to ensure that the rules were respected.
SwedishMin fråga är ställd med anledning av det bristande förtroende som alltfler konsumenter har för jordbruksnäringen.
I ask this question in view of the lack of confidence in agriculture felt by more and more consumers.
SwedishKvinnors och mäns rätt att söka sig en bättre tillvaro i ett annat land än sitt eget är ställd utom allt tvivel.
The right of men and women to seek a better life in a country other than their own is not open to question.
SwedishRapporten är ställd till den spanska regeringen och överlämnades vi kommitténs besök i Spanien i slutet av 1998.
The report is to the Spanish Government on the visit to Spain by the European Committee at the end of 1998.
SwedishFrågan är ställd, och vi hoppas på ett svar.
The question has been put, and we hope for a reply.

Synonymer (svenska) till "ställd":

ställd