SV

ställa [ställde|har ställt] {verb}

volume_up
Hänvisningen var tydligt avsedd att ställa gemenskapen i en ofördelaktig dager.
The reference was clearly intended to place that fellowship within a pejorative context.
Vi får inte ställa upp hinder för den vetenskapliga utvecklingen.
Ladies and gentlemen, we must not place obstacles in the way of scientific progress.
Pengarna kommer att ställa grundläggande infrastruktur och viktiga kunskaper till fullt förfogande för EU.
It will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Tolkningen av bestämmelserna kan däremot ställa till problem på sina håll.
It is the ways in which they may be interpreted that could pose a problem.
Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till ministern.
   – Mr President, I should like to pose a supplementary question to the minister.
Jag måste ställa frågan: Är vårt arbete upplagt på rätt sätt?
I must pose the question: are we ordering our business in a correct fashion?
Det är nödvändigt att ställa krav på fungerande utrustning i lastbilarna.
It is necessary to set requirements for functioning equipment in lorries.
Om du valt alternativet punkt under Numrering kan du ställa in punktens storlek här.
Select the bullet option in Numbering, and then set the bullet size.
Med här undermenyerna kan du ställa in radhöjd och dölja eller visa markerade rader.
With this submenu you can set the row height and hide or show marked cells.
ställa
volume_up
to stand [stood|stood] {vb} (put in an upright position)
Vi bör göra denna ansvarsfråga helt klar och ställa oss bakom sådana beslut.
We should make this responsibility quite clear and stand behind these decisions.
– Jag vet att Imelda Mary Read inte kommer att ställa upp till omval till kammaren.
I know that Mrs Read does not intend to stand for re-election to this House.
(Applåder) Chris Anderson: Du får ställa dig här ett ögonblick.
(Applause) Chris Anderson: You have to go and stand out here a sec.
När debatten är över och röstningen har ägt rum i maj är det oss som våra medborgare kommer att ställa till svars.
When the debate is over and the votes have been cast in May, it is us that our citizens will hold accountable.
Budgetkontrollutskottet kommer att ställa andra frågor om reformen av redovisnings- och bokföringssystemet.
The Court has devoted attention to the audit reports, but will it also cast an eye over administrative processes as a whole?
Jag vill ställa ytterligare en fråga till Günter Verheugen.
(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.
Avslutningsvis vill jag ställa en direkt fråga till kommissionär Vitorino.
In conclusion, I want to put a direct question to Commissioner Vitorino.
Kanske jag skulle kunna ställa en direkt fråga till kommissionsledamoten.
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
I samband med Fast bredd kan du även ställa in datafältens bredd i förhandsvisningsfönstret.
You can also set the width of the data fields if you're working with fixed widths.
Därför vill jag ställa tre frågor till er om det gränsöverskridande fasta bokpriset.
This is why I would also like to ask you three questions concerning the cross-border fixed book price.
3) Producenterna kommer att ha möjlighet att permanent ställa om till andra sorter. 4) 20 % av stödet kan användas till särskilda åtgärder.
The aid is fixed at ECU 450 per hectare.
Den kommer i stället att ställa dem åt sidan som inte accepterar enhetstanken.
On the contrary, it will leave those who do not accept the single mindset by the wayside.
Detta är de frågor jag skulle vilja ställa till kommissionen.
These are the questions I would leave with the Commission.
Här kan man ställa sig frågan i vilken utsträckning vi skall överlämna detta åt arbetsmarknadens parter.
Here you may ask yourself to what extent we can leave this to the social partners.
ställa (även: lägga, placera)
To stick up for the long shots like us.
Om parlamentet hade velat ställa tydliga krav hade det varit bättre att hålla sig till kärnfrågorna.
If this Parliament had wanted to express clear requests, we would have been better off sticking to the main points.
Vi bör ställa oss bakom den process av regimförändring som håller på att äga rum i Turkiet.
We should throw ourselves behind the process of regime change which is taking place in Turkey.
. - (EN) EU tycker om att styra och ställa på handelsområdet.
. - The EU likes to throw its weight around when it comes to trade.
Vi borde ställa till med en stor fest när det nu snart blir 100 procent, vilket ju är avsikten med det nya avtalet.
We ought to throw a big party when the figure reaches 100 % in the near future, which is indeed what the new Convention is aiming at.

Synonymer (svenska) till "ställa":

ställa

Användningsexempel för "ställa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishFår jag ställa en fråga i efterhand till kommissionär Fischler?
Mr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
SwedishVi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet.
We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
SwedishDenna och andra punkter i vår skrivelse låter oss ställa en grundläggande fråga.
That and the other points in our letter entitle us to ask a fundamental question.
SwedishLåt mig ställa en fråga till er, president Sarkozy. Vilken typ av EU vill ni ha?
I am going to ask you, President Sarkozy: what kind of European Union do you want?
SwedishAtt det är omöjligt för en ledamot att ställa mer än en fråga bidrar till detta.
The impossibility of having more than one supplementary for a Member adds to this.
SwedishJag är bland dem som först begärde att få ställa en fråga till Prodi.
Mr President, I was one of the first who asked to submit a question to Mr Prodi.
SwedishJag vill därför ställa följande frågor: När kommer skyddsklausulen att aktiveras?
I therefore ask the following questions: When will safeguard clauses be activated?
SwedishOberoende undersökningar måste genomföras för att ställa de skyldiga inför rätta.
Independent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
SwedishDå måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
We therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
SwedishOm ni inte vill formulera om den har Ó Neachtain ordet för att ställa sin fråga.
If he does not wish to reword it, Mr Ó Neachtain has the floor to put his question.
SwedishUnder dessa omständigheter måste jag ställa er en personlig fråga.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
SwedishJag skulle vara tacksam om talmannen gjorde allt för att ställa saken till rätta.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
SwedishJag vill ställa en fråga, och kanske skulle kommissionen kunna ta sig an den.
I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.
SwedishEfter diskussionerna i utskottet känns det som om vi kan ställa oss bakom det.
Following the discussions in the committee, the feeling is that we can support it.
SwedishJag vill ställa en fråga till kommissionsledamoten om Georgien.
   – Madam President, I should like to ask the Commissioner something about Georgia.
SwedishDe dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
The bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
SwedishDe ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
The Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
SwedishAllra först måste man hitta de skyldiga till dådet och ställa dem till svars.
First of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
SwedishJag skulle i enlighet med artikel 143 vilja ställa en otillåtlig fråga.
Mr President, I should like to ask a preliminary question, pursuant to Rule 143.