SV

språket {neutrum}

volume_up
Det litauiska språket tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.
The Lithuanian language belongs to the family of Indo-European languages.
Det valda språket tilldelas ordet som ett direkt teckenattribut.
The selected language is assigned to the word as a direct font attribute.
I Grekland har det makedoniska språket inte fått något officiellt erkännande.
In Greece, the Macedonian language is not officially recognised.

Användningsexempel för "språket" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
SwedishBristen på tydlighet i språket kommer oundvikligen att leda till juridisk osäkerhet.
The lack of clarity of language is inevitably going to lead to legal uncertainty.
SwedishFrankrike följer här en högst självständig politik med det franska språket.
France pursues a very independent policy where the French language is concerned.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
At the same time, the number of private institutions of learning has been growing.
SwedishDe har helt utrotats, eftersom det slaviska språket inte längre får talas där.
It has all been destroyed, because the Slav language may no longer be spoken.
SwedishJag betonar också hur viktigt språket är som en faktor för social delaktighet.
I also highlight the importance of language as a factor of social inclusion.
SwedishSpråket är för var och en av oss det mest direkta uttrycket för vår kultur.
Language represents for each one of us the most direct expression of our culture.
SwedishAll kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
SwedishOm du väljer Alla används användarordlistan oberoende av det aktuella språket.
By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.
SwedishMed det här kommandot kan du tilldela det andra språket ett helt stycke.
Using this command, you can assign an entire paragraph to a different language.
SwedishJag välkomnar alltså det kraftfulla språket i vår kompromissresolution om detta.
So I welcome the strong language in our compromise resolution on this.
SwedishVi får inte glömma att kommunismen ju berövade dessa unga människor språket.
We must not forget that Communism robbed these young people of language opportunities.
SwedishDet fanns ingen simultantolkning till det portugisiska språket för det senaste anförandet.
There was no simultaneous interpretation into Portuguese during the last speech.
SwedishFör många är frågan om vin en lika kulturell fråga som själva språket.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
SwedishNeokortex är ansvarig för all vårt rationella och analytiska tänkande och språket.
The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language.
SwedishÄven användningen av det kurdiska språket är fortfarande klart inskränkt.
The use of the Kurdish language, too, is still subject to considerable restrictions.
SwedishDet innehåller ett program som är skrivet på Java, det mest använda språket på Internet.
It contains a program written in Java, the most widespread Internet language.
SwedishI århundraden gjordes även ansträngningar att utrota det ukrainska språket.
For centuries too, efforts were made to stamp out the Ukrainian language.
SwedishI en typisk människas hjärna täcks det bildliga tänkandet över av språket.
In the normal human mind language covers up the visual thinking we share with animals.
SwedishOckså det så kallade EU-språket är nu som tidigare en barriär för invånarna.
Also, what is often called Eurospeak, now as ever, acts as a barrier to ordinary people.

Synonymer (svenska) till "språk":

språk
Swedish
språka