SV

språk {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Självständigheten är ett språk och ett språk innebär självständighet.
Independence is language and language is independence.
De huvudsakliga forskningsfälten är Språk och interaktion och Språk- och kommunikationshistoria.
The main research fields are Language and interaction and Language and communication history.
Europas språk är inte européernas språk, tvärtom.
The language of Europe has not become the language of Europeans.
Vi har järnvägarnas språk att tacka för många idiomatiska uttryck.
Mr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
På så sätt kunde medlemmarna höra de ursprungliga yttrandena via dessa språk enbart genom en tolk.
In this way Members could listen to the original speech in these languages as interpreted by just the one interpreter.
Det fanns ingen simultantolkning till det portugisiska språket för det senaste anförandet.
There was no simultaneous interpretation into Portuguese during the last speech.
språk (även: stil, diktion)
språk (även: språkbruk)
EU-språk betyder ”förenkling” i vanlig ordning att standardiseringen och kommissionens kontrollfunktion ökar.
As usual, in EU parlance, 'simplification' means more standardisation and more control by the Commission.
2. språkvetenskap
språk (även: mål)
Mitt modersmål är ett av de europeiska språk som talas av en miljon människor.
My mother tongue is one of those European languages that are spoken by one million people.
Därför är det mycket viktigt att de kan kommunicera på åtminstone två språk utöver sitt modersmål.
Accordingly, it is vitally important that they can communicate in at least two languages other than their mother tongue.
Min slogan för Europeiska året för språk är tvåsidig: modersmålet + 2 samt inlärning av grannspråket.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two ' and 'learn your neighbour's language '.
språk (även: mål, idiom, idiomatiskt uttryck)
volume_up
idiom {substantiv}

Användningsexempel för "språk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt sådant språk hör hemma i kalla krigets Machtpolitik, inte i modern diplomati.
Such language belongs to the Machtpolitik Cold War era, not to modern diplomacy.
SwedishSvårigheter med språk, avstånd och bristande förtroende är de största hindren.
Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
SwedishTrots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
Although I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
SwedishEn regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
A regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
SwedishSå vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
SwedishVi har järnvägarnas språk att tacka för många idiomatiska uttryck.
Mr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
SwedishJag ger alltid extra tid till dem som talar på ett annat språk än sitt eget.
I always give extra time to people who speak in a language other than their own.
SwedishVarje medborgare måste kunna följa alla offentliga sammanträden på sitt eget språk.
Every citizen must be able to follow all public meetings in their own language.
SwedishDet är rätt och rimligt att även använda detta tydliga och otvetydiga språk här.
It is right and appropriate to use that clear and unambiguous language here as well.
SwedishSammanfattningar av ansökningarna skulle översättas till gemenskapens alla språk.
Summaries of the applications would be translated into all the Community languages.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
SwedishEn av aspekterna med en god flerspråkighetspolitik vore att skydda dessa språk.
A feature of a good multilingual policy would be to protect these languages.
SwedishVissa väldigt viktiga kulturer och språk utesluts och är inte representerade.
Some very important cultures and languages are ostracised and not represented.
SwedishJag anser att det finns problem med versionerna på olika språk.
   Mr President, I find there are problems with the versions in different languages.
SwedishJag tror att det framlagda direktivet och betänkandet talar ett annat språk.
I believe that the current directive and the report speak a different language.
SwedishVi anser att vår text har en tydlig hierarki och är uttryckt på ett klarare språk.
We think our text indicates a clear hierarchy and is expressed in clearer language.
SwedishGrunden till bra kommunikation är att föra ut ett starkt budskap på ett enkelt språk.
The essence of good communication is to put a strong message in simple language.
SwedishI och med Bulgariens och Rumäniens medlemskap har EU nu 23 officiella språk.
Bulgarian and Romanian membership brought the number of official languages to 23.
SwedishDen blå röken från generatorer, gräsklippare, pumpar o.s.v. talar sitt tydliga språk.
The blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola' s language are speaking today.

Synonymer (svenska) till "språk":

språk
Swedish
språka