SV spela in
volume_up
[spelade in|har spelat in] {verb}

1. allmänt

Dessa tekniker kommer att spela in debatterna och omröstningarna för att producera ett panorama i 360° över parlamentets arbete.
These engineers will record the debates and votes in order to produce a 360o panorama of Parliament's work.
We should record it."
Du kan, med hjälp av toppmodern ljudteknisk utrustning, spela in konserter som ges av skolans musikstudenter.
Uusing state of the art sound equipmen it´s possible to recording concerts given by the school's music students.
Dessa tekniker kommer att spela in debatterna och omröstningarna för att producera ett panorama i 360° över parlamentets arbete.
These engineers will record the debates and votes in order to produce a 360o panorama of Parliament's work.
spela in (även: avskärma, isolera, filma, sikta)
spela in (även: skjuta, sila, fotografera, filma)

2. "på band"

spela in (även: knyta ihop, binda, banda, tejpa ihop)
Så de går och hämtar en stor, otymplig, analog bandspelare, Och börjar spela in de små pipen, pip, pip.
And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
spela in

Liknande översättningar för "spela in" på engelska

spela verb
in- adjektiv
in adverb
in preposition
English

Användningsexempel för "spela in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
SwedishDe nuvarande ledningarnas, regeringarnas, bristande popularitet kan spela in i detta.
The unpopularity of the present leadership, the government, is perhaps a factor.
SwedishAnser ni att EIT kommer att spela in i halvtidsöversynen och hälsokontrollen också?
Do you think that the EIT will play a role in the mid-term review and the Health Check as well?
SwedishDe nuvarande ledningarnas, regeringarnas, bristande popularitet kan spela in i detta.
There are a whole host of possible reasons for the ‘ no’ votes in the Netherlands and France.
SwedishVi hoppas att er legitimitet som ordförande kommer att spela in vid utnämnandet av kommissionärerna.
We hope that your legitimate authority as President will be a factor in securing their approval.
SwedishJag beslutade att fortsätta filma och spela in en till film.
I decided that I'd continue filming and make another movie.
SwedishJag hoppas att er legitimitet som ordförande skall spela in vid godkännandet.
I hope that your legitimate authority as president will be a factor in their approval, in the giving of your agreement.
SwedishEtniska skillnader kan också spela in, även om de inte i sig orsakar de grundläggande ekonomiska och politiska problemen.
Mass unemployment and persistent poverty are caused primarily by political factors.
SwedishFör närvarande håller Meryl Streep på att spela in en film som bygger på en av våra nittonhundratalsdramatiker.
At present we have Meryl Streep making a film based on one of our twentieth century playwrights.
SwedishSpela varsomhelst - Logga in på ditt Origin-konto och njut av dina favoritspel, hemma eller på väg nån annanstans.
Play Anywhere - Sign in to your Origin account to enjoy your favorite games, at home or on the road.
SwedishDu kan, med hjälp av toppmodern ljudteknisk utrustning, spela in konserter som ges av skolans musikstudenter.
Uusing state of the art sound equipmen it´s possible to recording concerts given by the school's music students.
Swedish– Invandring är ett tecken på ekonomisk livskraft och har en roll att spela för att föra in aktiva, duktiga människor.
Immigration is a sign of economic vitality, and plays a role in bringing in active, resourceful people.
Swedish   – Invandring är ett tecken på ekonomisk livskraft och har en roll att spela för att föra in aktiva, duktiga människor.
   . Immigration is a sign of economic vitality, and plays a role in bringing in active, resourceful people.
SwedishVarför skall det inte spela in?
Why do we not make the situation plain?
SwedishEtniska skillnader kan också spela in, även om de inte i sig orsakar de grundläggande ekonomiska och politiska problemen.
Ethnic differences may also play a role, although they are not in themselves the cause of the basic economic and political problems.
SwedishGeopolitiska hänsynstaganden ska inte spela in, åtminstone inte teoretiskt sett, men i praktiken dominerar oftast de realpolitiska hänsynstagandena.
Theoretically, at least, geopolitical considerations should play no part, but in fact realpolitik usually prevails in practice.
SwedishDetta skulle kunna ge människor möjlighet att spela in sina åsikter, som därefter skulle kunna utvärderas och införlivas i vår beslutsprocess.
This could allow people's opinions to be recorded, which would be evaluated later on and incorporated as part of our decision-making process.
SwedishAtt ge Europa 2020-strategin en finansiell dimension innebär att vår konsekvens och trovärdighet får spela in och ges en central roll.
In this sense, giving a financial dimension to the Europe 2020 strategy brings into play and gives a central role to our consistency and credibility.
SwedishOm det tas med i bedömningen innebär det naturligtvis att det måste spela in redan vid målsättningen, vid godkännandet av projekt.
If this forms part of the assessment, then it obviously means that this should also play a role in the objectives, at the time when the projects are given approval.
SwedishOm vi har den fantasi som krävs är det här som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och mycket annat kan spela in och öppna nya perspektiv.
It is here, if we have the imagination to do it, that a European Economic Area and much else can be brought into play in order to open up new perspectives.