"spara" - Engelsk översättning


Menade du spåra
SV

"spara" på engelska

SV spara
volume_up
[sparade|har sparat] {verb}

spara (även: spara in)
Klicka på ikonen Spara eller Spara som för att spara den skapade eller ändrade sökningen.
Click the Save icon or Save As to save the created or modified query.
Gör en kopia genom att klicka på Spara som och ange var du vill spara certifikatet.
To make a copy, click Save As and decide where you would like to save your Certificate.
Välj Arkiv - Spara som, upphäv markering vid Spara med lösenord.
Choose File - Save As and unmark Save with password.
spara (även: hushålla, vara sparsam)
volume_up
to economise {vb} [GBR]
Man skulle nästan kunna tro att han vill spara pengar åt Europaparlamentet.
One might almost say that she wanted to economise on the European Parliament budget.
Arbetsgivarna begår dessa brott för att spara in på utgifterna för förebyggande åtgärder.
These violations are committed by employers themselves in order to economise on the costs of prevention.
Om vi måste spara är det bättre att vi väljer andra budgetområden.
If we need to economise, we would do better to choose different areas of the budget.
Det första beträffar frågan " Att spara på grund av Maastricht ".
Firstly, there is the question of having to economize because of Maastricht.
Det första beträffar frågan "Att spara på grund av Maastricht ".
Firstly, there is the question of having to economize because of Maastricht.
Från många håll sägs det att vi måste spara på grund av valutaunionen och på grund av Maastrichtfördraget.
It is widely said that the Maastricht Treaty and monetary union require us to economize.
Låt oss spara drömmen om en fullständigt integrerad mänsklighet till senare.
Let us keep our dreams of a totally integrated human race for another time.
På så sätt kan du spara vissa sökords- eller placeringsförslag medan du söker efter nya.
That way, you can keep specific keyword or placement ideas while you search for new ones.
Jag har några goda nyheter till kammaren som jag tänker spara till slutet.
I have some good news for the House, which I will keep for the end.
spara (även: lägga undan)

Synonymer (svenska) till "spara":

spara

Användningsexempel för "spara" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm du vill påskynda uppdateringen av bakgrunden kan du spara bakgrunden i cachen.
Select this option to use the cache for accelerating the background's structure.
SwedishJag skall försöka spara in den tid som användes av García-Margallo.
Mr President, I will try to make up for the time which Mr García-Margallo has used.
SwedishJag anser att det är viktigare att vi koncentrerar oss på att spara in på resurser.
I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
SwedishBistånd till ersättning av motorer i avsikt att spara energi görs mer flexibelt.
making aid for replacing engines for the purposes of energy efficiency more flexible.
SwedishAtt spara energi är precis som moderskapet: det beundras alltid och stöds sällan.
Saving energy is like motherhood: it is always admired but seldom supported.
SwedishDet är viktigt att bibehålla befintliga villkor och att inte spara någon möda.
It is important to maintain existing conditions and to be unstinting in our efforts.
SwedishJag tycker inte att det är rätt att spara på en så viktig sak som skolan.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
SwedishVi skall spara den direkta kommunikationen till de fall där det krävs en debatt.
We must preserve direct communication when there is going to be a debate.
SwedishKollektiva investeringsfonder blev ett alternativ till att spara sina pengar på banken.
Collective investment undertakings became an alternative to saving with a bank.
SwedishDokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.
Documents that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.
SwedishDå går det snabbare att spara och öppna dokumentet och filstorleken minskar.
In this way documents are saved and opened more quickly and the file size is smaller.
SwedishVi måste spara våra krafter, så jag kommer att fatta mig mycket kort.
Mr President, we need to conserve our strength, so I will be very brief.
SwedishI östländerna skulle man kunna spara mellan 30 % och 40 % av energikonsumtionen.
In the eastern countries between 30 and 40 per cent of the energy consumed could be saved.
SwedishDen tilltagande konkurrensen gör tyvärr frestelsen att spara in på säkerheten bara större.
Increased competition sadly only increases the temptation to cut down on safety.
SwedishAtt spara energi och utnyttja den på ett rationellt sätt är andra mycket viktiga åtgärder.
Saving energy and making rational use of it are further very important actions.
SwedishPå en Mac använder Google Chrome Keychain Access för att spara din inloggningsinformation.
On a Mac, Google Chrome uses the Keychain Access to store your login information.
SwedishJag hoppas att vi föregår med gott exempel inför världen genom att försöka spara på energi.
I am particularly interested since the EU institutions should be setting a lead.
SwedishDet finns alltså enorma möjligheter för oss här i Europa att spara vatten.
For us, this means that there is tremendous potential for saving water here in Europe.
SwedishMen att spara är precis det som är fel att göra, från systemets synvinkel.
But saving is exactly the wrong thing to do from the system point of view.
SwedishAtt spara på bekostnad av moderskapet är en dålig investering för samhällets framtid.
Economising at the expense of motherhood is a poor investment for the future of society.