SV

sort {utrum}

volume_up
Tvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
De som bodde i dem var ju av " fel sort" .
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
sort (även: typ, slag, art, arten)
volume_up
sort {substantiv}
I hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
We're five little items of an everyday sort.
Men den sortens inställning är tack och lov inte vad som behövs i Kosovo.
But that sort of approach to policing alas is not what is required in Kosovo.
Hampa kommer dock inte alltid från Indien och den här sorten går inte att röka.
But Indian hemp is not the only type of hemp, and not all types can be smoked.
Det behövs utrymmen också för den sortens forskning, och det utrymmet skapas nu.
Room is needed for that type of research too, and that room is now being created.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
Dagens bästa sort kan vara lunch för insekter eller skadedjur imorgon.
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
Om dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Varje ny sort som föreslås måste således analyseras för ett enskilt godkännande.
To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
sort (även: slag, avel, ras, stam, släkte)
volume_up
breed {substantiv}
Vissa beteckningar för ostar kräver att mjölken skall vara av en specifik sort, och inom vinodlingen får bara traditionella druvsorter användas.
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
sort (även: genre, slag, stilart)
volume_up
genre {substantiv}
Och Gud lät landet drabbas av alla sorters plågor, men faraos hjärta förblev obevekligt.
' And God smote the land with all manner of plagues, ' but still Pharaoh 's heart was hardened
Att på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt presentera olika sorters material är en alltmer eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden.
To make a presentation in a professional manner both orally and in writing, is a knowledge which is sought after in the labor market.
sort (även: natur, slag, typ, beskaffenhet, läggning)
En andra möjlighet är att den traditionella sortens evolution kommer att fortsätta, naturlig, styrd av naturkrafter.
A second possibility is that there will be evolution of the traditional kind, natural, imposed by the forces of nature.
Vi är anhängare av en internationell rättsordning som också kan innefatta fredsinsatser av militär karaktär av en sort som FN och OSSE sedan länge sysslar med.
We advocate an international legal system, which may also include peace initiatives of a military nature of the type undertaken for some time by the UN and the OSCE.
Det här direktivet har en mycket teknisk karaktär och är särskilt inriktat på att underlätta användandet av diverse sorters tåg på diverse sorters nät.
This directive is extremely technical in nature and its main objective is to facilitate the use of all kinds of trains using all kinds of networks.
Det ställer upp de normer som odlade arter skall uppfylla för att bli betraktade som nya sorter.
It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
In addition, the size of the aid and its experimental character impose a flexible procedure in order to optimise its efficiency.
För den här sortens vevlira tar det mellan tre och fem år från det att man beställer den tills man får den.
And this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].
sort (även: arten, typ, slag)
There are different species of memes.
Så började vi fundera, om det här handlar om kommunikation mellan bakterier och det handlar om att kontakta grannarna, så räcker det inte att kunna prata med dem av din egen sort.
And so we started to think if this really is about communication in bacteria, and it's about counting your neighbors, it's not enough to be able to only talk within your species.
EN

sort {substantiv}

volume_up
In short, there is no need for harmonisation of this sort in this area.
Kort sagt, det finns inget behov av denna typ av harmonisering på detta område.
Consensus on an issue of this sort is extraordinarily difficult to secure.
Att säkerställa samförstånd i en fråga av denna typ kan vara extra svårt.
Is this the sort of democracy that we can be proud of and want to export?
Är detta den typ av demokrati som vi kan vara stolta över och vilja exportera?
Parliament must be able to study the documents in a matter of this sort.
Parlamentet måste kunna få ta del av handlingarna i en fråga av detta slag.
It is clearly a compromise, as any treaty of this sort must be.
Det är uppenbarligen en kompromiss, som varje fördrag av detta slag måste vara.
Therefore, it will not be easy to create this sort of peace corps.
Därför kommer det inte vara lätt att inrätta en fredsstyrka av sådant slag.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
I hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
We're five little items of an everyday sort.
Vi är fem små ting av vanlig sort.
But that sort of approach to policing alas is not what is required in Kosovo.
Men den sortens inställning är tack och lov inte vad som behövs i Kosovo.
sort (även: kind, quality, specie, strain, type)
sort (även: kind, species)
Only if we get appropriate rights of access to the courts will that sort of question be answered in the proper place.
Det är endast om vi får tillbörliga rättigheter i fråga om tillgång till domstolarna som frågor av den här arten kan besvaras i rätt instans.

Användningsexempel för "sort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är tid för fredlig samexistens av den sort som vi har i Europa.
The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
SwedishOm dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
SwedishIevoli San hade dubbelskrov men innehöll kemikalier av en viss sort.
The Ievoli Sun was double-hull but contained chemicals in a particular form.
SwedishDagens bästa sort kan vara lunch för insekter eller skadedjur imorgon.
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
SwedishI hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
SwedishOm jag skall vara helt uppriktig så har vi faktiskt inlett en sort samarbete som bygger på förtroende.
To be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
SwedishJag kunde inte undvika att se din ganska ovanliga sort transportmedel
I couldn't help but notice the rather unusual mode of transport.
SwedishVarje ny sort som föreslås måste således analyseras för ett enskilt godkännande.
To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
SwedishJag betraktar därför ändringsförslagen 43, 44 och 52 som ett sort problem för mig och kan inte godta dem.
Thus, Amendments 43, 44 and 52 really pose problems for me, and I cannot accept them.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
That is double what a citizen of the EU can bring in from another EU country.
SwedishTvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
At Russian prices, as we have heard, this means more than 200 litres of the best European beer.
SwedishDe som bodde i dem var ju av " fel sort" .
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
SwedishDe som bodde i dem var ju av " fel sort ".
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
SwedishSå det finns alltså en till av hans sort?
You mean there's another one out there like him?
SwedishFN är också unikt med sin nästintill universella medlemsskara - med i sort sett alla världens länder som medlemmar.
It is also unique in that it has an almost universal membership - virtually every country in the world belongs to it.
SwedishÄgarskap kostar 20 000 svenska kronor per sort.
Swedish Vi är fem små ting av vanlig sort.
SwedishHan har mandat, men av vilken sort?
SwedishDe kan använda vilken sort de vill.

Synonymer (svenska) till "sort":

sort

Synonymer (engelska) till "sort":

sort
sort of