SV

sorglig {adjektiv}

volume_up
Det var en sorglig uppvisning av splittring som gjorde Europa till åtlöje.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
I dag är en sorglig minnesdag för hela mänskligheten.
Ladies and gentlemen, today is a sad day of commemoration for the whole of humanity.
Det är en sorglig dag när inte alla ledamöter av denna kammare kan göra detsamma.
It is a sad day when all the Members of this House cannot do the same.
And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end; it's a bad story.
Om EU för arbetarna betyder att en omstruktureringsplan som godtagits av kommissionen får leda till den typen av protektionistiska åtgärder, då är det en sorglig syn på unionen.
If a Europe for workers envisages acknowledging that a restructuring plan, accepted by the Commission, will lead to such protectionist measures, then this is a deplorable vision.
Fru Garcia Arias, vi läste i dag i tidningarna om denna sorgliga händelse.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
De bilder många av oss har sett på oljeindränkta fåglar som avlivas av veterinärpersonal var både sorgliga och tragiska.
The pictures many of us will have seen of oil-soaked birds being put down by veterinary officials were both distressing and tragic.
sorglig (även: dyster, sorgsen, sorge-)
Jag fick en sorglig smak för alkohol när jag var i Frankrike
I picked up a mournful taste for liquor in France.
Bristen på erfarenhet från näringslivet här i kammaren är sorglig.
The level of commercial experience in this Chamber is pitiful.
Vissa av era företrädare har sett sitt anseende förvandlas från triumferande självförtroende till sorglig svaghet, allt inom loppet av ett halvår.
Some of your predecessors saw their image go from one of triumphant self-confidence to one of pitiful weakness, all in the space of six months.
sorglig (även: tragisk)
Det är en mycket sorglig och tragisk historia, och det är inte den enda i Afrika – det finns andra.
It is a very sad and tragic story, and it is not the only one in Africa – there are others.
Jag tror att den här röran är det olyckliga resultatet av en sorglig brist på politisk strategi från vår sida.
I believe that this mess is the unfortunate result of a tragic lack of political strategy on our part.
Detta har även vi kvinnliga parlamentsledamöter sett när vi har besökt dessa platser i dessa sorgliga tider.
We women Members of Parliament also saw them during our visit to the Middle East at this tragic time.

Användningsexempel för "sorglig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI dag är en sorglig minnesdag för hela mänskligheten.
Ladies and gentlemen, today is a sad day of commemoration for the whole of humanity.
SwedishDet är en sorglig dag när inte alla ledamöter av denna kammare kan göra detsamma.
It is a sad day when all the Members of this House cannot do the same.
SwedishDet är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
And it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
SwedishVetenskap och forskning: den lista som åtföljer rådets slutsatser är egentligen sorglig.
Science and research: the list included with the Council conclusions is actually a sad one.
SwedishHan är en sorglig figur som med alla medel försöker att få bukt med lagen.
He is a sad figure who tries to have complete control over the law.
SwedishJag anser det vara en sorglig förlust att ingen har nämnt detta hittills.
It seems to me a sad loss that no-one has mentioned that so far.
SwedishDet var en sorglig uppvisning av splittring som gjorde Europa till åtlöje.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
SwedishJag anser att detta långa citat sammanfattar en sorglig historia mycket väl.
I believe that lengthy quote sums up a sad story very well.
SwedishFör två veckor sedan förmedlade ni en mycket sorglig och fasansfull nyhet till oss.
- (SK) Two weeks ago, Mr President, you brought us some very sad and horrific news.
SwedishDet blir verkligen en sorglig årsdag den 26 april.
All this 25 years after Chernobyl - for indeed, we will be marking a sad anniversary on 26 April.
SwedishDet är en sorglig liten historia, men jag vet att det skulle vara av intresse för er att höra den.
It is a sad little story but I knew you would be interested to hear it.
SwedishAtt den inte gjorde det var en sorglig återspegling av dess misslyckande att lära av historien.
That it failed to do so was a sad reflection on its failure to learn the lessons of history.
SwedishDet är en mycket sorglig och tragisk historia, och det är inte den enda i Afrika – det finns andra.
It is a very sad and tragic story, and it is not the only one in Africa – there are others.
SwedishBristen på erfarenhet från näringslivet här i kammaren är sorglig.
The level of commercial experience in this Chamber is pitiful.
SwedishDetta flera sekler gamla land måste väl ha andra framtidsutsikter än en sådan sorglig förskingring.
This centuries-old nation must surely have a prospect other than that of such a sad diaspora.
SwedishFör mig som företrädare för Polen och Polska familjeunionen är detta en mycket sorglig debatt.
For me, as a representative of Poland and the League of Polish Families, this is a very sad debate.
Swedish. ~~~ Det är en sorglig historia.
And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end; it's a bad story.
SwedishDen var oerhört vacker, och samtidigt gripande och sorglig.
It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
SwedishTack för att ni lyssnat på en så sorglig historia ända till slutet.
Thank you for listening to a terrible story till the end
SwedishDetta är på det stora hela en sorglig historia, herr kommissionär, och ni kan inte göra det till något positivt.
It all adds up to a sorry story, Commissioner, and you cannot put a positive spin on it.

Synonymer (svenska) till "sorglig":

sorglig
sorgligt
Swedish