"som" - Engelsk översättning

SV

"som" på engelska

EN
EN
EN
SV

som {preposition}

volume_up
som
Detta har i vissa översättningar skildrats som " separering ".
That was presented in some of the translations as'separation '.
Årligen betalar vi nu så mycket som 600 till 700 miljoner brittiska pund till denna fond.
Per annum we are now paying as much as£600 -£700 million pounds into this fund.
”Klinten”, som anläggningen kallas, är belägen utanför Boden.
”Klinten”,as the facility is called, is located outside Boden.
som (även: om, i, , för, till, mot, efter, åt, trots, såsom)
Vi uppfattades bokstavligen som galningar, som folk som hittade på saker.
We were literally taken for madmen, for people who were inventing things.
Som exempel kan nämnas de industriella tillämpningar som använder derivat av talg som råvara.
For example, industrial applications that use tallow by-products as raw materials.
Unionen kan var som helst och när som helst skicka trupper i vilket som helst syfte.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
De behandlas inte som mänskliga varelser; de behandlas inte som vanliga människor.
They are not treated like human beings; they are not treated like ordinary people.
Dagens resolution ser mer ut som en vädjan och inte som ett parlamentsdokument.
Today's resolution looks more like an appeal but not like a European Parliament document.
Detta är inte som med förfalskade produkter, som en annan talare försökte påstå.
This is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.

Användningsexempel för "som" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishI stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishSom kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
As the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
SwedishEnergipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
The energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishHär väljer du ett datafält som du vill se kolumninformation till eller redigera.
Here select a data field on which you want to see column information or to edit.
SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishSom jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
As I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
SwedishNär rapporten offentliggjordes var det nästan som om kommissionen hade lyckats.
When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.

Synonymer (svenska) till "som":

som
Swedish