"snäv" - Engelsk översättning

SV

"snäv" på engelska

SV

snäv {adjektiv}

volume_up
Vi får inte betrakta utbildningen enbart ur ett snävt konkurrensperspektiv.
Education cannot just be looked at from the limited point of view of competitiveness.
Jag anser att detta betänkande grundades på ett yttre synsätt, med en mycket snäv och begränsad erfarenhet av det muslimska levnadssättet.
I believe this report was based on an external view and with very narrow and limited experience of Islamic lifestyle.
Om detta bara är ett problem för Europeiska patentverket och patentansökningar, så anser jag att det verkligen är en rätt så snäv utgångspunkt.
If this is simply a problem for the European Patent Office and for applications for patents, I believe that this is really quite a limited starting point.
För det första anser vi att hans definition av utläggning lite väl snäv.
Firstly, his definition of externalisation is rather skimpy.
Men det är en snäv ram, så snäv att den klämmer.
The framework is tight, however; so tight that it pinches.
I försöket att nå fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram.
In trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Ramen är snäv, och det behövs en halvtidsöversyn av budgetramen.
The framework is tight, and a mid-term review of the financial perspective is needed.

Användningsexempel för "snäv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet vi dock inte kan gå med på är en snäv tolkning av detta omfattande problem.
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
SwedishDen tidsfrist som kommissionen har föreslagit är alltför snäv och orealistisk.
The deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
SwedishI försöket att nå fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram.
In trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
SwedishJag beklagar att vissa mycket förnuftiga ändringsförslag förkastats med snäv marginal.
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
SwedishDet anser vi vara en alldeles för snäv gräns att sätta för denna typ av stöd.
We consider this to be a much too restrictive limit to set for this kind of support.
SwedishTidsramen är alldeles för snäv - resultatet skulle inte stå sig särskilt bra.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
SwedishJag tycker inte om tanken på ett förbud som införs med en mycket snäv majoritet.
I do not like the idea of introducing a ban which is introduced by a very narrow majority.
SwedishDetta budgetförfarande bekräftar hur snäv den fleråriga budgetramen är.
This budget procedure confirms the narrowness of the multiannual financial framework.
SwedishSå tidsramen är mycket snäv och det blir allt svårare att hålla tidsfristen 2015.
So the timetable is very tight and meeting that 2015 deadline becomes more and more difficult.
SwedishTidsplanen har varit oerhört snäv på sistone och vi måste improvisera en hel del.
The timetabling has been extremely tight recently and we are having to improvise a great deal.
SwedishKan kommissionsledamoten förklara hur hon skall bära sig åt för att hålla en mycket snäv tidtabell?
Could the Commissioner explain how she is going to meet a very tight timetable?
SwedishRamen är snäv, och det behövs en halvtidsöversyn av budgetramen.
The framework is tight, and a mid-term review of the financial perspective is needed.
SwedishEU har inte råd att följa politiska riktlinjer med en snäv räckvidd.
The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
SwedishDet är en mycket snäv tidsram, och jag är rädd för att det kommer att uppstå problem med detta.
This time scale is very tight and I fear that there will be problems.
SwedishFör det första anser vi att hans definition av utläggning lite väl snäv.
Firstly, his definition of externalisation is rather skimpy.
SwedishJag erkänner att tidtabellen är mycket snäv, men vi hoppas kunna slutföra allt till juni eller juli.
I recognise that this calendar is very tight, but we hope to complete it by June or July.
SwedishSom tidigare talare har konstaterat är tidtabellen oerhört snäv.
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
SwedishTidtabellen för förberedelser är snäv, liksom åtgärdsprogrammen.
Preparation timetables are tighter, as are programmes of measures.
SwedishDetta godtagande av finansieringsramen får emellertid inte medföra att vi glömmer hur snäv den är.
This acceptance of the financial framework must not, however, lead us to forget how tight it is.
SwedishJag befarar att en så snäv bestämmelse går stick i stäv mot programmets grundläggande målsättningar.
I fear the worst, in that such a stringent rule will go against the basic aims of the programme.

Synonymer (svenska) till "snäv":

snäv