SV

små {adjektiv}

volume_up
små (även: liten)
volume_up
small {adj.} (not large in physical size)
Det är viktigt för små företag, och det är viktigt särskilt för små länder.
It is important for small companies, and it is especially important for small countries.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
I should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Småföretagsakten är ett bra förslag för små och medelstora företag.
The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Särskilt små barn dras till färgglada förpackningar och plastleksaker.
Little kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.
Tänk bara på protonen som en samling av små partiklar -- en svärm av små partiklar."
Just think of the proton as an assemblage of little particles -- a swarm of little particles."
Men små kuggar och små hjul är också viktiga.
But little cogs and little wheels have their significance too.

Användningsexempel för "små" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
Pre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
SwedishDet styrs av politiska gnomer upptagna med att avundsjukt vakta sina små skatter.
It is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
SwedishDu har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.
You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
Anything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
SwedishAnhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
Immigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
SwedishDet har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
SwedishDetta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
It may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
SwedishOckså smuggling av unga kvinnor är i högsta grad lönsamt, men riskerna är små.
The smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
SwedishDet är just för dessa små företag som det är viktigt att förfarandena förenklas.
For these small companies in particular simplification of procedures is important.
SwedishJag uppskattade också den uppmärksamhet ni ägnade de små och medelstora företagen.
I would also like to express my appreciation for the attention you gave to SMEs.
SwedishJag tänker särskilt på de mycket små företagen och de traditionella företagen.
I am thinking in particular of all small enterprises and traditional businesses.
SwedishVi anser att fördraget är bra, även om det är små åtgärder, som Stockmann sade.
We think the treaty is good although, as Mr Stockman said, the action is limited.
SwedishProgrammet röner ett mycket gott mottagande bland små och medelstora företag.
The programme is being very well received by small and medium-sized enterprises.
SwedishJag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
I should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
SwedishKvoten på 419 000 ton skapade allvarliga problem för de små olivproducenterna.
The quota of 419 000 tonnes created serious problems for small olive producers.
SwedishDärför har vi utökat möjligheten för de små och medelstora företagen att delta.
We have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
SwedishEn ansenlig del av miljönedsmutsningen orsakas av små och medelstora företag.
A sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
SwedishKommissionen motsätter sig också ändringar av definitionen av små tillverkare.
The Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
SwedishDet är kvalitet som skapar gemenskapen, annars kommer vi att ta mycket små steg.
It is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
SwedishDe finansiella intermediärerna måste överföra dessa lån till de små företagen.
The financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.

Synonymer (svenska) till "små":

små
Swedish