"sluta sig till" - Engelsk översättning

SV

"sluta sig till" på engelska

SV sluta sig till
volume_up
{verb}

sluta sig till (även: härleda, dra slutsats, deducera)
Herr kommissionär, det räcker inte med att man kan sluta sig till vilka de är utifrån de åtgärder som kommissionen föreslår.
Commissioner, it is not sufficient to be able to deduce what they are from the measures proposed by the Commission.
Att importsiffrorna skulle vara oroväckande kunde man sluta sig till redan av siffrorna för de importprodukter som inte är belagda med kvoter.
That import figures would be alarming could already be deduced from the import products without quota.
Av Tony Blairs ord kan man kanske sluta sig till att de siffror som hittills bollats fram och tillbaka i rådet kommer att omförhandlas.
It should perhaps be deduced from Mr Blair’s words that the figures that have so far been bandied about in the Council are going to be renegotiated.
sluta sig till (även: generalisera, popularisera)
sluta sig till (även: uttyda, dra slutsats)
Man kan av den politiska överenskommelsen inom rådet sluta sig till att man får en förnyad prövning eller att en möjlighet till överklagande är tillräcklig.
You could infer from the political agreement within the Council that you should be given a retrial or that a possibility of appeal is sufficient.
sluta sig till (även: döma, anta, anse, bedöma)
Med tanke på den tekniska nivån är det i dagens läge nästan omöjligt för konsumenterna att utifrån kvaliteten kunna sluta sig till om produkten är äkta eller ej.
Given the state of technology it is almost impossible these days for consumers to judge from the quality of the product whether or not it is authentic.

Synonymer (svenska) till "sluta sig till":

sluta sig till
Swedish

Liknande översättningar för "sluta sig till" på engelska

sluta verb
sig pronomen
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "sluta sig till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan får av detta dock inte sluta sig till att de andra inte skulle ha något intresse av det.
One should not conclude from this, however, that others are not interested.
SwedishGrekland har indikerat att de avser att sluta sig till de elva.
Greece has indicated that it intends to join the eleven.
SwedishDet är inte alla som av betänkandet direkt kan sluta sig till vad och vem som betjänas av detta.
The report does not make it immediately clear to everyone precisely whom or what this transparency is intended to benefit.
SwedishAtt importsiffrorna skulle vara oroväckande kunde man sluta sig till redan av siffrorna för de importprodukter som inte är belagda med kvoter.
That import figures would be alarming could already be deduced from the import products without quota.
SwedishAv omfånget och detaljflödet i förslagen till nödvändiga reformer kan man sluta sig till vikten av en sådan reform.
Mr President, the scope and highly detailed nature of the proposals for necessary reform measures show just how important these reforms are.
SwedishOch av den resolution som vi skall rösta om kan man sluta sig till att solidariteten är själva grundbulten, hjärtat i resolutionen: ett solidariskt Europa.
We are building a Europe of solidarity.
SwedishAv Tony Blairs ord kan man kanske sluta sig till att de siffror som hittills bollats fram och tillbaka i rådet kommer att omförhandlas.
It should perhaps be deduced from Mr Blair’s words that the figures that have so far been bandied about in the Council are going to be renegotiated.
SwedishAtt importsiffrorna skulle vara oroväckande kunde man sluta sig till redan av siffrorna för de importprodukter som inte är belagda med kvoter.
In fact, not only Europe, but also a large number of developing countries, are at risk of collapsing under China’ s aggressive export policy.
SwedishHerr kommissionär, det räcker inte med att man kan sluta sig till vilka de är utifrån de åtgärder som kommissionen föreslår.
Personally, I would have liked to have seen a list of those national measures which, in accordance with the Directive on financial services, are hindering the operation of the market in each country.
SwedishDärigenom är det inte svårt att sluta sig till att den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, före 2006, kommer att bli mer långtgående än vad man kunde vänta sig.
It will therefore not be difficult to conclude that the next reform of the CAP, before 2006, will have to be more thorough than may have been hoped.
SwedishAv detta kan man redan sluta sig till att rapporten beskriver status quo för förra året och att den ännu inte slutgiltigt klargör vårt förhållande till ECB.
It can be discerned immediately that the report describes the status quo of a year that has now passed and does not definitively clarify the work of the ECB and our relationship to the ECB.
SwedishRådet, kommissionen och parlamentet borde också sluta sig till denna brådskande uppmaning; om de inte gör det kan vi lika gärna ge upp hoppet om ett återupptagande av fredssamtalen.
The Council, the Commission and Parliament should also endorse this urgent appeal; if they do not, we might as well give up all hope of a resumption of the peace talks.
SwedishDet är också problematiskt att få klarhet i de vetenskapliga kriterier enligt vilka man till exempel kan sluta sig till om en genetiskt modifierad produkt är exakt likadan som den konventionella.
We are also still in the dark as to scientific criteria which could decide, for example, whether a genetically modified product corresponds exactly to the original.
SwedishUtifrån dessa premisser kan man sluta sig till att kommissionen inte kan godkänna det framlagda ändringsförslaget, eftersom det skulle ifrågasätta grunden på vilken direktivet är baserat.
Having established these premises, it follows that the Commission cannot accept the amendment submitted, because it would call into question the balance on which the directive is based.