"slingra" - Engelsk översättning

SV

"slingra" på engelska

SV slingra
volume_up
{verb}

slingra (även: arbeta, rulla, utarbeta, tynga)
volume_up
to labour {vb} [GBR]
slingra (även: rulla, mullra, dundra, bölja)
slingra (även: binda, fläta, väva, inväva)
slingra (även: vrida, linda, sno)
volume_up
to writhe {tran. vb}

Synonymer (svenska) till "slingra":

slingra

Användningsexempel för "slingra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
SwedishIngen medlemsstat får nu tillåtas att slingra sig ur dessa skyldigheter.
No Member State should now be allowed to worm their way out of these obligations.
SwedishOm vi vill ha ett starkt EU kan vi inte slingra oss eller undvika denna fråga.
If we want a strong Europe, we cannot coyly or timidly avoid this issue.
SwedishJag hade möjligheten att slingra mig runt de små obekväma vapenembargona.
I was able to navigate around those inconvenient Iittle arms embargoes.
SwedishAlltför många människor i denna kammare har försökt slingra sig om denna fråga alltför länge.
Too many people in this House have been prevaricating on this question for far too long.
SwedishDet slår mig att vissa myndigheter fortsätter att slingra sig, åtminstone i ett av länderna.
It strikes me that some authorities are continuing to prevaricate, in one country at least.
SwedishJag anser att tillverkarna ska få klara och tydliga mål som de inte kan slingra sig ifrån.
I believe that manufacturers should be set absolutely clear targets with no room for wriggling.
SwedishMan vinner ingenting på att försöka slingra sig undan, det finns tvärtom mycket att förlora på det.
There is nothing to be gained by procrastinating, and much to be lost.
SwedishDärför måste vi besluta vårt yttrande, så att rådet inte längre kan slingra sig.
That is why we must decide what our position is to be, then the Council will no longer be able to avoid the issue.
SwedishDet är ganska absurt att vissa medlemsstater försöker slingra sig ur det anspråkslösa fleråriga programmet för turismen.
It is quite absurd for certain Member States to stall the modest multiannual programme for tourism.
SwedishHan försöker bara slingra sig från brottet.
He's just trying to weasel his way out of the crime.
SwedishDet var alla punkterna, och vi kommer inte att försöka slingra oss ur några av de svåra frågor som kommissionen arbetar med.
Those are all the issues, and we will not sidestep any of the difficult matters on which the Commission is working.
SwedishVi håller på att dra igång en debatt som järnvägsföretagen och tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kan slingra sig undan längre.
We are starting a debate which railway undertakings and regulators in the Member States, cannot dodge any longer.
Swedishslingra sig från
SwedishVi bör anstränga oss för att förbättra effektiviteten i internationella konventioner och inte försöka tävla med dem eller slingra oss undan dem.
We should be making an effort to improve the effectiveness of international conventions and not seek to compete with them or work at a tangent to them.
SwedishEn utländsk medborgare får inte ha möjlighet att missbruka sin status för att slingra sig undan lagar eller exempelvis trafikregler, det är vi nog alla överens om.
It will not be possible for a non-EU citizen to abuse his status in order to break laws or, for example, traffic rules. We will soon be agreed on this.
SwedishJag talar om att slingra sig undan sanningen, om ohederlighet, och jag skulle till och med säga att ni i viss mån påminner mig om Visjinskijsom talar inför det sovjetiska parlamentet.
Furthermore, the fact that this was drawn up and signed by minorities known for being anti-Europeanist quite clearly exposes this intention.
SwedishJag talar om att slingra sig undan sanningen, om ohederlighet, och jag skulle till och med säga att ni i viss mån påminner mig om Visjinskijsom talar inför det sovjetiska parlamentet.
I am talking about dodging the truth, about dishonesty, and I would even say that you reminded me somewhat of Vichinsky pleading before the Soviet Parliament.
SwedishDet är absolut nödvändigt för stabiliteten i landet och för underregionen i stort att så snart som möjligt sätta stopp för Laurent Gbagbos strategi att försöka slingra sig.
It is imperative for the stability of the country and the sub-region as a whole that the stalling strategy being used by Mr Gbagbo should be brought to an end as quickly as possible.
SwedishFör att slingra sig ifrån själva frågan slås allt ihop: diskriminering av kvinnor, unga, äldre, diskriminering på grund av etniskt ursprung etc. men också på grund av nationellt ursprung.
In order to evade the issue, everything is intentionally mixed together: discrimination against women, young people, the elderly, people of ethnic origin, etc., but also national origin.