SV

slag {neutrum}

volume_up
1. allmänt
slag (även: sätt, typ, art, sort)
volume_up
kind {substantiv}
Den var inte den första i sitt slag, och tyvärr inte heller den sista sjöolyckan i sitt slag.
It was not the first of its kind, nor, sadly, was it the last maritime disaster of its kind.
Våld av detta slag är föraktligt och omänskligt, och därför också omanligt.
Violence of this kind is despicable and inhuman and therefore also unmanly.
Europa i dag är inte fullt förberett för ytterligare en epidemi av detta slag.
Europe today is not fully prepared for another epidemic of this kind.
slag (även: typ, sort, natur, beskaffenhet)
För konsumenterna är en prismekanism av detta slag helt otillfredsställande.
For consumers a price mechanism of this nature is totally unsatisfactory.
Det måste alltså på nytt ske vid särskilda sammanträden av bilateralt slag.
It will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.
Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.
slag (även: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {substantiv}
Det vi ser här i dag är opportunism av det allra ynkligaste och tarvligaste slag.
What we are really witnessing today is opportunism of the most crass and basest order.
Jag kan ge er ordet om ni vill ta upp en ordningsfråga, men inte för att hålla ett tal av detta slag.
I could give you the floor on a point of order but not to make this kind of speech.
För övrigt är allvaret i tobaksproblemet av ett helt annat slag än alkoholen.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.
volume_up
slap {substantiv}
Det här är ett slag i ansiktet på alla väljare och ett slag i ansiktet på EU:s trovärdighet.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Påtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Det är ett märkligt slag mot Europaparlamentet och Europeiska unionen.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
slag (även: typ, art, sort, arten)
volume_up
sort {substantiv}
Parlamentet måste kunna få ta del av handlingarna i en fråga av detta slag.
Parliament must be able to study the documents in a matter of this sort.
Det är uppenbarligen en kompromiss, som varje fördrag av detta slag måste vara.
It is clearly a compromise, as any treaty of this sort must be.
Därför kommer det inte vara lätt att inrätta en fredsstyrka av sådant slag.
Therefore, it will not be easy to create this sort of peace corps.
slag (även: dag, dygn, seger, dygnet)
volume_up
day {substantiv}
Upp till idag, är det fortfarande det största antalet hedersmedaljer som delats ut för ett enskilt slag.
To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Vi har mindre än 1 000 dagar på oss att rädda världen och säkra en internationell överenskommelse av detta slag.
We have less than 1000 days in which to save the world and secure an international agreement of this kind.
De som just nu är i blickpunkten i Europa grundat på rädsla skall vinna slaget.
Those who are currently coming to the fore in Europe based on fear will win the day.
slag (även: kampanj, attack, driv, fart)
volume_up
drive {substantiv}
De regioner som visar sig ha politisk drivkraft kommer att spela en viktig roll för att främja samarbete av detta slag.
Those regions that prove to be political driving forces will be able to play the vital role of fostering cooperation of that nature.
Det har förekommit fall där unga människor har drivits att begå självmord av webbplattformar och nätgemenskaper av detta slag.
There have been cases where young people have been driven to commit suicide by web platforms and web communities of this kind.
Samma regel gäller för den uppdatering som vi gjorde 1997: allt har överträffats av de tekniska nyheterna som har följt slag i slag men även av modet.
The same even applies to the update we passed in 1997: everything has been left behind by the driving force of new technologies and also fashion.
slag (även: träff, publiksuccé, rån, stöt)
volume_up
hit {substantiv}
Och alla som träffas med den känner ett snabbt slag av hetta och vill bara komma ur dess väg.
And anybody who is hit with this feels this sudden burst of heat and just wants to get out of the way.
You hit another one from here, shooting three.
Talk about hitting below the belt.
Det skulle förbättra både sysselsättningen och livskvaliteten i ett slag.
Thus employment and the quality of life both improve simultaneously.
Jag vill återigen slå ett slag för kvalitetspolitiken.
I should once again like to stand up for quality policy.
Åtgärder av detta slag bidrar till hälsosammare livsmedel med högre kvalitet för alla.
Measures of this kind contribute to healthier food of a higher quality for everyone.
slag (även: angrepp, succé, stöt, strejk)
För det första: Syftet med ett eventuellt militärt slag måste vara klart.
Firstly, the aim of any military strike must be clear.
Vi måste vädja till våra kolleger från Spanien, Frankrike och Tyskland om att nu slå ett slag för öppenheten.
We must call upon our fellow MEPs from Spain, France and Germany to strike a blow for transparency now.
Europaparlamentet lyckades att slå ett slag för principen och samtidigt ge tredje länder ett lämpligt manöverutrymme.
The European Parliament managed to strike a blow for the principle while giving third states ample room for manoeuvre.
slag (även: handling, drag, grepp, stöt)
Ett totalförbud mot rökning 2012 kommer i ett enda slag att se till att dessa dyra investeringar blir meningslösa.
A total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
Genom en ”regleringssemester” kan vi i ett enda slag spara miljardbelopp inom företagen varje år, och låta företagen växa.
At a stroke, through a 'regulation holiday', we could save businesses billions per year and allow them to grow.
Den gemensamma valutan kommer att i ett slag låta Europa få samma fördelar som USA, med en marknad och en valuta.
The single currency will, at a stroke, let Europe benefit from the same advantages as the US, with one market and one currency.
slag (även: mångfald, avart, variation, typ)
Inom EU finns det för närvarande ungefär 200 miljoner bilar av olika slag.
In the EU at this time, there are about 200 million cars of all different varieties.
Eftersom derivatinstrumenten är av så många olika slag och investerarna behöver skyddas, anser även jag att bestämmelserna för informationsgivningen ska skärpas.
Due to the variety of derivatives and the need to protect investors, I also support more stringent rules relating to information.
Jag är säkert enig med er när vi här fastställer mycket stränga åtgärder för tillsatsämnen av de mest skilda slag.
Commissioner, I am certainly in agreement with you in calling for very stringent measures to be applied to a wide variety of additives.
slag (även: smäll, skräll, bang, brak)
volume_up
bang {substantiv}
Pang, pang, pang, pang, pang, du kommer se ett massivt uppblossande i mitten, och sen kommer du se en slags avklingning, färre och färre fall mot slutet av december.
Bang, bang, bang, bang, bang -- you're going to see lots of blooming in the middle, and then you're going to see a sort of leveling off, fewer and fewer cases towards the end of December.
slag (även: fladdermus, klubba, bollträ)
volume_up
bat {substantiv}
I de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna kommer min grupp att slå ett slag för att förbättra och förenkla fondens användbarhet.
In the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
slag (även: drabbning, strid, duell, kamp)
Detta är ett slag vi kanske inte vinner nu, men som vi inte får förlora.
This is a battle which we may not be winning now, but which we must not lose.
Vår kamp är inte av religiöst slag och än mindre en återgång till improduktiv nationalism.
Ours is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
Bitterhet: medbeslutande i budgetärenden är ett förlorat slag.
Bitterness: codecision in budgetary matters is a losing battle.
slag (även: område, rem, distrikt, zon)
volume_up
belt {substantiv}
Talk about hitting below the belt.
Jag tror att vi är överens om att gränsen mellan Österrike och Ungern är ett grönt bälte av ett särskilt slag och att det bör bli en plats för ekoturism.
I think we agree that the Austrian-Hungarian border, as a green belt of a certain kind, should become a citadel of ecotourism.
Jag beklagar verkligen att Ingeborg Grässle tydligen anser att det är nödvändigt att ägna sig åt personangrepp som faktiskt är slag under bältet.
I feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
slag (även: storm, stöt, olycka, blåst)
volume_up
blow {substantiv}
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
Job losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
slag (även: märke, sort, fackla, svärd)
volume_up
brand {substantiv}
Om en kommersiell terminologi tillåts, så är FN rentav ett slags varumärke.
If I may use commercial language, the UN is actually a brand.
Motorvägar till sjöss är en särskild form eller ett visst slag av närsjöfart.
The motorways of the sea are a special form – I would call them a brand – of short sea shipping.
Det är självklart inte meningen att stämpla de nya medlemsstaterna som ett slags andraklassens stater.
It follows that this is not a way of branding the new Member States as second-class states.
slag (även: sort, stam, avel, ras)
volume_up
breed {substantiv}
Detta tillflöde av utslagna personer lämpar sig för alla slags brott och exploateringar.
This influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
slag (även: stöt, skänk, buffé, knytnävsslag)
slag (även: gem, hållare, spänne, boxen)
volume_up
clip {substantiv}
I själva verket gav Jerzy Buzek en mycket åskådlig beskrivning av det slags faktorer som innovationspolitiken bör innehålla.
In fact, Mr Buzek gave a very graphic description of the sort of elements innovation policy should embrace.
Punkterna i mitt tidigare svar avsåg de naturliga koncentrationerna av uran i havsvatten av alla slag och på alla platser.
The points that I made in my earlier response related to the natural concentrations of uranium in sea-water of all descriptions and in all locations.
Jag upprepar att idén om att man ska kunna genomföra en upphandling av lotstjänster för fartyg av det slaget för att säkra det lägsta priset är löjlig.
The notion that you can tender for piloting services for ships of that description in order to secure the lowest price is, again, ludicrous.
slag (även: sort, genre, stilart)
volume_up
genre {substantiv}
I slutet av "Un amour de Swann" säger författaren att Swann hade förstört sitt liv för en kvinna som inte var av hans slag.
At the end of Un amour de Swann , the novelist writes that Swann had spoiled his life for a woman who was not his genre .
I slutet av " Un amour de Swann " säger författaren att Swann hade förstört sitt liv för en kvinna som inte var av hans slag.
At the end of Un amour de Swann, the novelist writes that Swann had spoiled his life for a woman who was not his genre.
slag (även: anmärkning, stöt, ovett, smäll)
volume_up
knock {substantiv}
slag (även: sort, uppträdande, stil, beteende)
Vi måste göra upphovsmännen ansvariga för alla slags skador på vår miljö.
We must make the perpetrators liable for all manner of damage done to our environment.
Det skulle ge upphov till alla slags tvister.
That would give rise to all manner of disputes.
Den gynnar en kultur av uppfinningsrikedom och nya solidariteter, men samtidigt banar den vägen för alla slags skumraskaffärer.
It fosters a culture of ingenuity and solidarity, whilst at the same time it nurtures the soil in which all manner of shady deals find sustenance.
slag (även: stöt, slaginstrument)
slag (även: stickpropp, reklam, tapp, brandpost)
volume_up
plug {substantiv}
slag (även: dunkande, bankande)
slag (även: smäll, stans)
volume_up
punch {substantiv}
So's a fucking punch in the throat.
Who showed you how to do all that kicking and punching?
slag (även: törn, stöt, chock, våg)
volume_up
shock {substantiv}
Det råder ingen tvekan om att det behövs en verklig reform av sockersektorn, men det är mycket viktigt att undvika varje slag av chockbehandling.
There is no doubt that a real reform of the sugar sector needs to be implemented, but it is essential to avoid any kind of shock treatment.
För det tredje får inte slaget bli för hårt för dem som kommer att se stödet upphöra, för det kommer då att uppstå EU-skepsis i de regionerna.
Thirdly, we must not create shock waves in regions which stop being covered, because that will give rise to euro-scepticism in these regions.
Det är lite magstarkt mot bakgrund av de extremt chockerande yttranden han gjorde fullt medveten om, det är jag övertygad om, de slag han utdelade mot vår demokrati.
That is a bit rich when viewed in the light of the extremely shocking remarks he made in, I am convinced, full knowledge of the blows he was dealing to our democracy.
slag (även: smäll, skräll, brak, dundersuccé)
volume_up
smash {substantiv}
Slagen, nedslagen av stenen i mitten av mars år 2000.
And there I was crying away, and smash, bash on my rock.
slag (även: typ, sort, arten)
Det var hög tid att detta fiske efter djuphavsarter som nyligen utvecklats skulle försättas under någon slags kontroll.
It was high time that these newly-developed fisheries for deepwater species were brought under some sort of control.
Betänkandet utgår från mänsklighetens enhet, ett kristet uttryck som utgör ett kraftigt hinder mot urspårningar av rasistiskt slag.
The report is based on the notion of the unity of the human species, a Christian teaching which forms a firm barrier against any lapses of a racist nature.
Vi är inte något slags globaliserad kongress av nickedockor för Europas folk, vi har viktiga budget- och lagstiftningsfunktioner.
We are not some kind of globalised rubber-stamp congress of the peoples of Europe; we have serious budgetary and legislative functions.
slag (även: bultande, dunkande, dunk, bankande)
volume_up
throb {substantiv}
slag (även: smäll, duns, dunk)
volume_up
thump {substantiv}
slag (även: avgift, tull, vägavgift, ringning)
volume_up
toll {substantiv}
slag (även: bana, resa, gång, resor)
De tydliga nej-resultaten i de två folkomröstningarna har försatt hela EU i ett slags vakuum med stor osäkerhet inför framtiden.
Drawing conclusions from the last six months, I am convinced that we will continue to travel together down the European road.
Mozart framställdes vid konferensen som någon slags ureuropeisk federalist, enbart på grunderna att han reste mycket i Europa under sin korta karriär.
Mozart was presented at this conference as some kind of proto-European federalist, because of nothing more than the fact that in his short career he travelled extensively in Europe.
slag (även: smocka, råsop)
2. "sort, slag, typ"
slag (även: representant, typ, art, sort)
volume_up
type {substantiv}
Det portugisiska ordförandeskapet måste få ett stopp på detta slag av barbariska vanor.
The Portuguese Presidency must put an end to this type of barbaric behaviour.
Vilka stater motsätter sig att gemenskapsbestämmelser av detta slag antas?
Which States are opposed to Community rules of this type being adopted?
Meda-programmet har absolut inget att göra med detta slag av samarbete.
The MEDA programme has absolutely nothing to do with this type of cooperation.
3. "(anfall av) hjärnblödning"
slag (även: apoplexi)
4. sport
slag (även: inlägg, skott, tillslag, inpass)
volume_up
shot {substantiv}
Dessa klausuler är ingenting annat än ett kraftigt slag i luften.
These clauses are nothing other than a resounding shot in the dark.
Both bones with a single shot.
5. mode & kläder
slag
volume_up
lapel {substantiv}
6. sjöfart
slag
volume_up
leg {substantiv}
EN

to slag {verb}

volume_up

Användningsexempel för "slag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMötet, som är nytt i sitt slag, kommer att äga rum i Washington den 20-21 april.
This unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
SwedishKyrkosamfund av alla slag, däribland den katolska kyrkan, är en del av Europa.
Churches of all denominations, including the Catholic Church, are a part of Europe.
SwedishHur många olyckor av olika slag orsakas av alkoholism eller narkotikaanvändning?
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
SwedishDet är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
SwedishDet står helt klart att straff av detta slag inte avskräcker från brottslighet.
It is quite clear that this form of punishment is not a deterrent to crime.
SwedishRekommendera Marín att ta de politiska konsekvenserna, av vilket slag de än må vara!
Persuade Mr Marín to accept the political consequences, whatever they may be.
SwedishUnder det första halvåret 2008 har det skett saker hela tiden, slag i slag.
In the first half of 2008, events have followed one upon the other, thick and fast.
SwedishDetta nya system kommer också att leda till många olika slag av diskriminering.
This new system will also lead to many different kinds of discrimination.
SwedishOch i ett enda slag, blev barnen Baudelaire " de föräldralösa barnen Baudelaire ".
And just like that, the Baudelaire children became the Baudelaire orphans.
SwedishDet finns många obesvarade frågor kring regimer och diktaturer av detta slag.
Yet the tragic fate facing thousands of the country ’ s citizens is being covered up.
SwedishDetta nya system kommer också att leda till många olika slag av diskriminering.
Furthermore, this control is initiated and operated by Parliament itself.
SwedishDetta är ett allvarligt slag mot rätten att ha ett privatliv och rätten till frihet.
This is a grave step against people's right to privacy and right to freedom.
SwedishDetta gäller alla slag av försäkringar inklusive liv-, bil- och hemförsäkringar.
This applies in all kinds of insurance including life, car and home protection insurance.
SwedishMina studenter sade att jag verkligen borde överväga att skaffa mig skydd av något slag.
My students said that I should really seriously consider getting some protection.
SwedishJag skulle kunna ge åtskilliga exempel på komparativa fördelar av annat slag.
I could give you several examples of comparative advantage of other types.
SwedishUppgifter av detta slag kan ge en viktig grund för miljöpolitiskt beslutsfattande.
These data could act as an important aid to taking decisions on environmental measures.
SwedishMan kan undra hur mycket vi kan ha gemensamt med regeringar av detta slag.
One might well wonder how much we could have in common with governments of that ilk.
SwedishInom EU finns det för närvarande ungefär 200 miljoner bilar av olika slag.
In the EU at this time, there are about 200 million cars of all different varieties.
SwedishPå området handel/utrikeshandel är utmaningarna av ett helt nytt slag.
The area of trade/external trade is one which faces completely new challenges.
SwedishI det föreliggande betänkandet projiceras idéer av liknande slag på internationell nivå.
In this report, we see similar ideas being projected at international level.