"slå med" - Engelsk översättning

SV

"slå med" på engelska

Liknande översättningar för "slå med" på engelska

med substantiv
English
med preposition
English
med adverb
English
slå verb

Användningsexempel för "slå med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSå jag tänkte att detta var min chans att slå tillbaka mot den med min mätsticka.
And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
SwedishLåt dem slå sig samman med den ständiga klasskampen för att förändra denna politik.
Let them join forces with the consistent class movement in order to change this policy.
SwedishI stället är det en bra idé att börja med att slå fast några referenspunkter.
Instead, it is a good idea to begin to lay down some points of reference.
SwedishDet lovar gott för oss som européer, men vi får inte slå oss till ro med detta.
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
SwedishDock har ett medvetet försök gjorts att hitta en käpp att slå hunden med.
However, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
SwedishÄr det någon som vill slå vad med mig om att vi kommer att diskutera detta om sex månader igen?
Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?
SwedishDå är jag snarare överens med Breyer: slå dig själv för bröstet en gång!
I am more inclined to agree with Mrs Breyer - if any breast-beating is called for, you do it!
SwedishHan sade: ”Jag kommer nu att säga något som kommer att slå er med häpnad.
He said: ‘I am now going to say something that will astonish you.
SwedishJag kommer inte att slå med klubban, jag kommer inte att be snällt och jag vill inte bli missförstådd.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
SwedishFörslaget framför oss är ett försök att slå ihop ekonomiska mål med utvecklingsmål.
Mr President, the proposal before us seeks to merge economic objectives with development objectives.
SwedishJag hartänkt att stycka dig med en yxa Albert... och slå in ansiktet med ett baseballträ.
I thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
SwedishDet är riktigt att vi inte bör slå oss till ro med detta.
Of course, we cannot rest on our laurels as a result of these improvements.
SwedishJag uppmanar rådet att inte slå sig till ro med alla dessa frågor.
I call upon the Council not to rest easy on any of these matters.
Swedish”Blåkortet” ger migranter möjlighet att slå sig ned med sina familjer och arbeta i våra länder.
The 'Blue Card' offers an opportunity for migrants to settle with their families and work in our countries.
SwedishVår förhoppning måste vara att det kommer att fortsätta att vara så men vi får inte slå oss till ro med det.
We must hope that it stays that way, but we cannot be complacent.
SwedishVi kan inte längre slå oss till ro med den princip som uttrycks i talesättet " hellre litet än ingenting alls ".
We can no longer resign ourselves to the principle that'something is better than nothing '.
SwedishMan jag skulle också kunna använda det till att slå Fatuzzo i huvudet med, och det skulle vara en olämplig användning."
However, I could smash it over Mr Fatuzzo's head and that would be an improper use.'
SwedishVi kan inte längre slå oss till ro med den princip som uttrycks i talesättet " hellre litet än ingenting alls" .
We can no longer resign ourselves to the principle that 'something is better than nothing' .
SwedishMan jag skulle också kunna använda det till att slå Fatuzzo i huvudet med, och det skulle vara en olämplig användning
However, I could smash it over Mr Fatuzzo's head and that would be an improper use. '
SwedishNär det väl sker kommer vi att förskräckt slå ut med våra händer för att nästa dag ha glömt alltsammans.
When it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.