SV släppa ut
volume_up
{verb}

släppa ut (även: befria, lossa, lasta av, fullgöra)
Det är mycket billigare att släppa ut olagliga ämnen i havet.
It is much cheaper to discharge something illegally into the sea.
Fristen innebär tjugo års tillstånd för företagen att släppa ut giftiga ämnen.
That time-limit is equivalent to authorising undertakings to discharge their toxic substances for another 20 years.
Detta borde betalas via en allmän hamnavgift så att man inte gör någon vinst genom att släppa ut oljan i havet i stället.
This should be funded by means of a general port duty so that there is no benefit in discharging oil into the sea instead.
släppa ut (även: avsöndra, sprida, uttrycka, ge ut)
Avfallsförbränningsanläggningar får inte längre släppa ut dioxin.
Waste incinerators are no longer permitted to emit dioxins.
Från och 2012 måste sektorn släppa ut 1,5 procent mindre växthusgaser varje år.
From 2012 the sector will have to emit 1.5% fewer greenhouse gases per year.
Varje medborgare har lika mycket rätt att släppa ut koldioxidutsläppen.
Each world citizen has the same right to emit CO2.
släppa ut (även: befria, lossa, släppa, lösa)
Varför ska vi släppa ut en massa kadmium i onödan?
Why should we release a whole lot of cadmium unnecessarily?
Bör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?
Should they thoroughly democratise their society and release activists from prison?
Vi får inte släppa ut en enda av dem i naturen.
We must not release a single one of them into the environment.
släppa ut (även: skicka iväg, avslå, upplösa, släppa)
släppa ut (även: bränna av, släppa, tappa av, avskeda)
You just have to let out that inner lion.
släppa ut (även: böja, kröka, formulera, avleda)
släppa ut (även: befria)
släppa ut (även: artikulera, uttrycka, uttala, utstöta)

Synonymer (svenska) till "släppa ut":

släppa ut

Liknande översättningar för "släppa ut" på engelska

släppa verb
ut adjektiv
English
ut adverb
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English
slappa verb

Användningsexempel för "släppa ut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt släppa ut den nödvändiga informationen till världens medier är rätt väg att gå.
Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward.
SwedishHur många gram CO2 bör det vara tillåtet att släppa ut per kilowattimme?
How many grams of CO2 should be allowed to be emitted per kilowatt-hour?
SwedishVi har lovat FN och andra att vi ska släppa ut 20-45 procent mindre.
(SV) Madam President, we have promised the UN and others that we will reduce emissions by 20-45%.
SwedishEtt stort antal europeiska tillverkare är kapabla att släppa ut alternativ på marknaden.
A large number of European manufacturers are capable of putting alternatives on the market.
SwedishDe kommer att släppa ut mig från sjukhuset snart, så fixa smörgåsar.
They're supposed to let me out of this hospital room soon, so get some sandwiches ready.
SwedishBör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?
Should we or should we not ask the Syrians to refrain from all interference in Lebanese affairs?
SwedishSå här borta behöver du luta din iPad för att släppa ut eldflugorna.
And so over here you need to tilt your iPad, take the fireflies out.
SwedishDet globala kapitalet kommer bara att flytta till länder där det inte kostar något att släppa ut koldioxid.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
SwedishOm inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
SwedishSvårigheten ligger i att identifiera de personer som är ansvariga för att släppa ut dessa substanser.
The difficulty lies in identifying those who are responsible for spilling these substances.
SwedishDet kommer att införas ett allmänt förbud mot att släppa ut diklormetan på marknaden och mot att yrkesmän använder ämnet.
The marketing and use of dichloromethane by professionals will be subject to a general ban.
SwedishDet logiska vore att låta luftfarten ingå i EU:s system för handel med tillstånd att släppa ut växthusgaser.
The logical thing would be to include aviation in the EU's trading system for greenhouse gas emission allowances.
SwedishLäkemedel är föremål för strikt övervakning, och det går därför inte att släppa ut vad som helst på marknaden.
Medicines are subject to strict supervision, which is why it is not possible to put any old thing on the market.
SwedishDu vill inte släppa ut några akademiker i verkligheten.
You wouldn't let academics out in the wild.
SwedishDet logiska vore att låta luftfarten ingå i EU: s system för handel med tillstånd att släppa ut växthusgaser.
The logical thing would be to include aviation in the EU's trading system for greenhouse gas emission allowances.
SwedishDet finns också bestämmelser som underlättar för små och medelstora företag att släppa ut sina produkter på den inre marknaden.
There are also provisions to make it easier for SMEs to place their products on the internal market.
SwedishEnergi ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter och kostnaden för att släppa ut koldioxid måste vara den främsta drivkraften för utvecklingen.
Energy is part of the ETS and carbon price must be the main driver of development.
SwedishEnhetliga godkännanderegler över hela EU är en minimiförutsättning för att släppa ut vätgasdrivna fordon på marknaden.
Unified approval rules throughout the EU are the minimum prerequisite for placing hydrogen powered vehicles on the market.
SwedishJag välkomnar rådets beslut att sträva efter en kompromiss om systemet för försäljning av tillstånd att släppa ut koldioxid.
I welcome the Council's decision to seek a compromise on the system for the sale of authorisations for CO2 emissions.
SwedishDetta borde betalas via en allmän hamnavgift så att man inte gör någon vinst genom att släppa ut oljan i havet i stället.
This should be funded by means of a general port duty so that there is no benefit in discharging oil into the sea instead.