SV

skikt {neutrum}

volume_up
skikt (även: lager, stratum)
De länder som anslöt sig 2004 lider av en total brist på ett starkt skikt av små och medelstora företag.
The countries that joined in 2004 suffer from the complete absence of a strong stratum of small and medium-sized enterprises.
There are different strata in both groupings.
I de flesta av de nya medlemsstaterna är det enda sociala skikt som gagnas av EU-anslutningen den nationella ekonomiska och politiska eliten.
In the majority of the new Member States, the only social stratum benefiting from EU accession is the national, economic and political elite.
Ledningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
Det ena är studier av mekaniskt exfolierade skikt från grafit.
One course involves the study of mechanically exfoliated graphene sheets.
skikt (även: lager, söm, fog, skarv, flöts)
volume_up
seam {substantiv}
skikt (även: lager, avläggare, läggare)
volume_up
layer {substantiv}
En image map ligger så att säga i ett skikt ovanför bilden och innehåller information om de klickbara områdena.
The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions.
Jag är mycket glad över att de flesta av oss är positiva till att lägga ännu ett skikt till vår europeiska demokrati.
I am very glad that the majority among us is favourable to adding a new layer to our European democracy.
De här skikten ligger ovanpå varandra; det ena innehåller texten, de andra grafiken eller andra objekt.
These layers rest directly on top of each other, one containing text and the others the graphics.
skikt

Användningsexempel för "skikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vill inte bygga ett Europa med två skikt, ett Europa med de som har och de som inte har.
We do not want to build a two-tier Europe, a Europe of the haves and have-nots.
SwedishLedningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
SwedishDet ena är studier av mekaniskt exfolierade skikt från grafit.
One course involves the study of mechanically exfoliated graphene sheets.
SwedishBemanningsföretagen skulle bli ett ständigt växande bottenskikt i en arbetskraft i två skikt.
Temporary agency working would become an ever-growing bottom tier in a two-tier labour force.
SwedishJag vill verkligen inte se en europeisk union byggas i två skikt.
I do not want to see a two-tier European Union built.
SwedishVi kommer inte att ta del i att skapa ett Europa i två skikt.
We will not be implicated in creating a two-tier Europe.
SwedishVad vi gör är att vi sätter ihop alla dessa skikt.
So what we do is that we put all these slices together.
SwedishEn image map ligger så att säga i ett skikt ovanför bilden och innehåller information om de klickbara områdena.
The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions.
SwedishJag är mycket glad över att de flesta av oss är positiva till att lägga ännu ett skikt till vår europeiska demokrati.
I am very glad that the majority among us is favourable to adding a new layer to our European democracy.
SwedishTill denna dialog måste vi sammanföra alla skikt av det algeriska folket, men en sådan dialog kan aldrig föras i ett klimat som präglas av skräck.
We must call on all sectors of Algerian society to take part in this dialogue.
SwedishDe länder som anslöt sig 2004 lider av en total brist på ett starkt skikt av små och medelstora företag.
The countries that joined in 2004 suffer from the complete absence of a strong stratum of small and medium-sized enterprises.
SwedishDet finns olika skikt inom båda grupperna.
There are different strata in both groupings.
Swedishprincipen att skikt avsätts horisontellt
SwedishPå något sätt tror jag att vi också måste angripa detta problem för att säkra att vi inte skapar olika skikt i informationssamhället.
We must tackle this problem in some way, I think, to ensure that we do not create different levels within the information society.
SwedishDetta riskerar att skapa ett Europa med två skikt, i vilket medlemsstater som inte är medlemmar i EMU kommer att spela i en lägre division.
This risks institutionally a two-tier Europe in which non-EMU Member States of the EU will be in some sort of second division.
SwedishJag är positiv till att klargöra den nuvarande lagstiftningsramen för produktsäkerhet, som består av tre skikt av rättsakter.
Indeed, I am in favour of a clarification of the current product safety legislative framework, which consists of three layers of legal acts.
SwedishEtt socialt EU är omöjligt om vi inte skyddar de utsatta sociala skikt och grupper som löper störst risk att drabbas av diskriminering.
A social Europe is inconceivable without the protection of vulnerable social strata and groups that are most exposed to discrimination.
SwedishDärför att det oansenliga havsörat kan producera kristaller av kalciumkarbonat i skikt, vilket ger denna vackra, skimrande pärlemor.
Because the lowly abalone is able to lay down the calcium carbonate crystals in layers, making this beautiful, iridescent mother of pearl.
SwedishDet förebyggande arbetet är livsviktigt och måste främjas i alla skikt av den afrikanska befolkningen, särskilt också bland ungdomarna.
Prevention is vitally important and must be encouraged in all sections of the African population, and particularly amongst young people.
SwedishÄven om slutförvaring i djupt belägna bergrum i stabila skikt för närvarande är det alternativ som föredras, skulle situationen kunna förändras.
Although storage in deep geological repositories in stable strata is currently the preferred option, the situation could change.

Synonymer (svenska) till "skikt":

skikt
Swedish