SV

skicklighet {utrum}

volume_up
skicklighet (även: färdighet, händighet)
volume_up
skill {substantiv}
Det krävs skicklighet, tålamod och massor av vilja för att föra en dialog och enas.
Skill, patience and plenty of will to hold dialogue and reach consensus are required.
Mycket diplomatisk skicklighet och känslighet krävs för denna uppgift.
Much diplomatic skill and sensitivity is required for this task.
Det är uppenbart att hon har bidragit med stora ansträngningar, mycket engagemang och stor skicklighet.
It is apparent that she has put in a great deal of effort, commitment and skill.
Om vi skulle tappa kontakten med Georg Jarzembowski vill jag tala om för honom att vi alltid kommer att minnas den skicklighet han visade i det utskottet.
In case we lose touch with Mr Jarzembowski, I would like to tell him that we will always remember the ability he demonstrated on that committee.
Ett speciellt tack går till Almeida Garrett, som med stor skicklighet har underbyggt sin ståndpunkt och även har lyckats hitta en intelligent medelväg.
A special thank you goes to Mrs Almeida Garrett, who has succeeded in putting her case with great ability, and has also been successful in conducting intelligent mediation.
En av de viktigaste frågorna som vi måste betona här i kväll är att detta parlament har förmåga, innovation och förvisso skicklighet att hålla tidsgränser.
One of the most important issues we need to stress here tonight is that this Parliament has the ability, the innovation and indeed the skill to meet deadlines.
skicklighet
skicklighet
Vi välkomnar det irländska ordförandeskapets skicklighet och beslutsamhet att uppnå en lösning om konstitutionen fram till slutet av juni.
We welcome the Irish Presidency’s adroitness and its determination to bring about a resolution on the Constitution by the end of June.
De nya medlemsstaternas fullvärdiga medlemskap och den därpå följande omprövningen av vår egen identitet kräver att vi i dag utvecklar vår skicklighet som förhandlare.
With the full accession of new Member States and the attendant redefining of our identity, it is time to recognise the value of the art of negotiation.
skicklighet (även: kompetens, förmåga, duglighet)
Vi inser vikten med att upprätthålla en europeisk teknisk skicklighet när det gäller rymdverksamhet.
We recognise the importance of maintaining European technological capability for space activity.
Jag är säker på att ni kommer att ta er an denna fråga med den skicklighet som utmärker er, fru minister.
I am certain that, with the capability which distinguishes you, Minister, you will address this matter.
Förenta staterna och Europeiska unionen kom 2004 överens om att vidta konstruktiva gemensamma åtgärder för att förbättra vår skicklighet i detta hänseende.
In 2004, the United States and the European Union agreed to take constructive joint steps to improve our capabilities in this regard.
Jag vill tacka honom för hans klarsynthet, noggrannhet och skicklighet, Flera talare från alla håll i kammaren har också tackat honom.
I would like to thank him for his clear-sightedness, precision and competence.
1996 antog rådet en gemensam åtgärd om att upprätta och föra ett register över specialiserad kompetens, skicklighet och sakkunskap när det gäller att bekämpa terrorism.
In 1996, the Council adopted a Joint Action establishing a European Directory of specialised counter-terrorist competences, skills and expertise, and stipulating that it be maintained.
skicklighet (även: kompetens)
Jag vill i ärlighetens namn berömma föredraganden Hartmut Nassauer för hans skicklighet och samarbetsvilliga inställning.
For the legal professions, we did not want to go back on the experience of the previous directive.
skicklighet (även: fakultet, förmåga, fallenhet)
skicklighet (även: tapperhet)
Om man lägger politiken åt sidan är de potentiella börsåtgärderna ett förtroendevotum för Europa, våra fondbörser, vår tekniska skicklighet och vårt regelsystem.
Leaving politics aside, the potential stock exchange measures represent a vote of confidence in Europe, in our stock exchanges, our technological prowess and our regulatory system.
Eftersom jag känner till hennes skicklighet i golf trodde jag att det kunde ha varit från Jack Nicklaus, men utan tvivel skulle de ha sagt ungefär samma sak: "Bättre än så här blir det inte."
Knowing her golfing prowess, I thought it might have been from Jack Nicklaus, but no doubt they would have had the same sort of quotation: 'This is about as good as it gets'.

Användningsexempel för "skicklighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen kräver organisatorisk och analytisk skicklighet, såväl som kreativ intelligens.
It demands organisational and analytical skills, as well as creative intelligence.
SwedishDet krävs skicklighet, tålamod och massor av vilja för att föra en dialog och enas.
Skill, patience and plenty of will to hold dialogue and reach consensus are required.
SwedishVi känner alla till den österrikiska diplomatins skicklighet och tradition.
We are all aware of the skills and the traditions of Austrian diplomacy.
SwedishHans bländande och entusiasmerande skicklighet placerade honom i en klass för sig.
His dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
SwedishVår mognad mäts emellertid utifrån vår skicklighet att förhindra och förebygga konflikter.
Our maturity, however, is measured by our skill in averting and preventing conflicts.
SwedishJag hyser personligen stor beundran för er begåvning och er skicklighet.
Mr President, I personally have a great deal of admiration for your skill and talents.
SwedishVi måste vara fullt beredda på att axla vårt utökade ansvar med skicklighet och omsorg.
We need to be fully prepared to shoulder our greater responsibilities with skill and care.
SwedishDet kallar jag politisk skicklighet, och jag lovordar honom för det.
That is what I call political skill, and I compliment Mr Poettering on it.
SwedishNi talade om Tony Blairs skicklighet som talare.
Mr President, Mr Alexander, you spoke of Mr Blair’s eloquence.
SwedishHär kan man önska att den nuvarande presidenten använder skicklighet och mycket finkänslighet.
Here I wish the current president a good hand and a very delicate touch.
SwedishNi hade en mycket svår uppgift och visade stor skicklighet och fasthet.
You had a very difficult role and you displayed skill and tenacity.
SwedishDet är uppenbart att hon har bidragit med stora ansträngningar, mycket engagemang och stor skicklighet.
It is apparent that she has put in a great deal of effort, commitment and skill.
SwedishNi kommer att behöva visa prov på stor uthållighet och skicklighet för att orka hela distansen.
You will have to demonstrate great stamina and skill to stay the course.
SwedishMycket diplomatisk skicklighet och känslighet krävs för denna uppgift.
Much diplomatic skill and sensitivity is required for this task.
SwedishDe visar prov på sund förvaltning och skicklighet samt tar ansvar för företagets framtid.
They are demonstrating sound management skills and taking responsibility for the company’s future.
SwedishJag har inte sett en sådan grad av hantverks skicklighet sedan dagis.
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.
SwedishDe visar prov på sund förvaltning och skicklighet samt tar ansvar för företagets framtid.
They are demonstrating sound management skills and taking responsibility for the company ’ s future.
SwedishAtt vi har klarat oss från sars under tidigare epidemikriser är mer tur än skicklighet.
The fact that SARS has passed us by during previous epidemic crises is more down to luck than good judgment.
SwedishVi inser vikten med att upprätthålla en europeisk teknisk skicklighet när det gäller rymdverksamhet.
We recognise the importance of maintaining European technological capability for space activity.
SwedishTillåt mig gratulera Ferrer för den skicklighet med vilken hon ställt den fråga som hon hade rätt att formulera.
Allow me to congratulate you on the skilful way you expressed your question.

Synonymer (svenska) till "skicklighet":

skicklighet
skicklig