"skicka" - Engelsk översättning

SV

"skicka" på engelska

SV skicka
volume_up
{verb}

1. allmänt

Skicka som oformaterad text enbart/n/n/n/nSkicka i HTML-format enbart/n/n/n/n/n-cont-.
Send in Plain Text Only/n/n/n/nSend in HTML Only/n/n/n/n/n-cont-.
gångSkicka informationen och varna inte igen Skicka inte informationen7.
timeSend this information and do not warn againDo not send information7.
Det skall bli mig ett sant nöje att skicka handlingsreglerna till ministern.
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
skicka (även: sända)
Att låta landet vänta ytterligare vore att skicka fel signaler.
To make this country wait even longer would be to send out the wrong signals.
Vi får inte skicka ett hopplöshetens budskap som utestänger Rumänien från denna möjlighet.
We cannot send out a message of gloom that excludes Romania from this prospect.
Om man upptäcker ett förfalskat läkemedel kan man numera skicka ut en tidig varning.
If a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.
Vi måste därför skicka ett mycket tydligt meddelande om att vi förblir beslutsamma om att permanent återställa freden och stabiliteten i regionen.
We therefore have to send out a very clear message that we remain committed to the permanent restoration of peace and stability in the region.
Jag tror att det omvända exemplet också gäller: när en engelsman eller irländare begår ett brott i mitt land, bör det vara möjligt att skicka tillbaka honom.
I believe that the converse example is also valid: when an Englishman or Irishman commits a crime in my country, it should be possible to send him back.
skicka (även: adressera, leda, anföra, visa)
Jag tror att vi i vissa fall kommer att skicka över någon fråga till de nationella parlamenten.
I think that in some cases, we should direct these questions to national Parliaments.
För allmänna frågor om EU kan du kontakta Europa direkt: skicka din fråga eller ring 00 800 67 89 10 11 (läs mer) .
For general questions about the EU, you can contact Europe Direct or call 00 800 67 89 10 11 (Details) .
På så sätt skulle berörda parter kunna hitta rätt institution för alla ärenden samt skicka brev, frågor och klagomål till rätt adress.
This would allow interested parties to find the right institution for each matter and to direct letters, questions and complaints to the appropriate address.
Det är bara en politisk begränsning, nämligen att det krävs enhällighet för att skicka iväg trupper.
The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
När det gäller valen minns ni säkert hur hoppfull jag var i juli om att vi också skulle kunna skicka en valobservatörsgrupp.
With regard to the elections, you surely remember how hopeful I was in July that we could also dispatch an electoral observation mission.
Man kan skicka en finsk mobiltelefon till Ungern utan att betala någon tull och utan någon som helst tullkontroll.
A Finnish mobile phone can be dispatched to Hungary without paying any duty and without any customs control.
Jag redogjorde i detalj för vår oro och jag skall skicka er en kopia av vår korrespondens.
I outlined in detail our concerns and I shall forward you a copy of the correspondence.
Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
EKN skall efter sin prövning yttra sig och skicka Del 2 till SEK.
Section 2 will be forwarded to SEK once decision has been taken by EKN.
skicka (även: kliva av, stiga av, starta, sluta)
skicka (även: upphöra, släppa, anta, avge)
Vi har noterat er begäran och kommer att skicka vidare frågan för undersökning.
We have noted your request and will pass the matter on for examination.
Naturligtvis måste företaget skicka kostnaderna vidare.
Of course the company has to pass it on in its costs.
Nåväl, vi skall skicka er begäran vidare, i dag och även andra gånger.
We will of course pass your request on to the Council, not only this time, but whenever necessary.
volume_up
to post {vb} [GBR]
Kan inte skicka till diskussionsgrupper i olika värdsystem.
Posting to newsgroups on different hosts is not supported.
Visa fältet Skicka till diskussionsgrupp
Show the Post-to-newsgroup field
Priserna för att skicka ett brev i Sverige är 30 procent högre än de är i Förenade kungariket.
Prices for posting a letter in Sweden are 30 % higher than they are in the United Kingdom.

2. militärt

skicka
volume_up
to scramble {vb} (dispatch)

Synonymer (svenska) till "skicka":

skicka

Användningsexempel för "skicka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi tycker inte att detta är rätt tid att skicka positiva signaler till Turkiet.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
SwedishAtt skicka automatiska sökfrågor till Google strider mot våra användarvillkor.
Sending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
SwedishJag kommer nu att skicka ett kondoleansbrev till de spanska myndigheterna om detta.
I am just sending a letter of condolence to the Spanish authorities on this matter.
SwedishDu är välkommen att besöka oss i C-huset, Luleå eller skicka en fråga över e-post.
You are welcome to visit us in the C-building, Luleå  or submit a question via email.
SwedishJag vet inte om det kommer att lösa situationen att skicka ytterligare trupper.
I do not know whether sending additional troops will solve the situation.
SwedishVi vill inte skicka tillbaka miljontals euro till medlemsstaterna vid årets slut.
We do not want to return millions of euros to the Member States at the end of the year.
SwedishOch den signalerar till resten av hjärnan genom att skicka ut en liten elektrisk pik.
And it signals to the rest of the brain by sending a little electrical spike.
SwedishSkicka intyget till myndigheten för familjeförmåner i landet där du arbetar.
Submit it to the family benefits authorities in the country where you work.
SwedishKommissionen kommer nu att skicka förslaget till ministerrådet för beslut.
The Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
SwedishNågra medlemsstater var sena med att skicka in eller lämna den nödvändiga informationen.
Some Member States were late in submitting or providing the necessary information.
SwedishMen Katarina ska inte behöva skicka in auktoriserade översättningar av sina examensbevis.
But Katarina cannot be required to provide sworn translations of her diplomas.
SwedishVarför gick det inte att tidigare skicka ett stort antal räddningshelikoptrar?
Why was it not possible to come to the rescue with a larger number of helicopters sooner?
SwedishVad gäller informationspolitik, skall jag skicka ett meddelande till herr Oreja.
As regards information policy, I shall convey a message to Mr Oreja.
SwedishAtt skicka tillbaka kurder till Turkiet är minst sagt olämpligt just nu.
Sending Kurds back to Turkey at present is inappropriate, to say the least.
SwedishDet är en felaktig signal att skicka ut, att vi ännu en gång vill uppskjuta förbudet.
It would be sending the wrong signal if we once again postponed the ban.
SwedishDetta är ett mycket farligt budskap att skicka ut till anslutningsländerna.
This is sending out a very dangerous message to the applicant countries.
SwedishJag stöder verkligen idén att skicka våra egna observatörer till Tibet.
I am very much in favour of the idea of sending our own observers to Tibet.
SwedishSlutligen tycker jag att vi måste överväga att skicka en delegation till Algeriet.
Finally, I think we should consider sending a delegation to Algeria.
SwedishVi kan inte skicka 800 tjänstemän till Europeiska rådets möten, inte heller tre flygplan.
We do not have 800 officials to bring to European Council meetings, nor three planes.
SwedishVi kan inte skicka ut våra fiskare att fiska åt oss med motorer som är 20 eller 25 år gamla.
We are retaining the innovative dimension that has existed in, for example, Equal.