SV

skick {neutrum}

volume_up
Den infrastruktur som fanns var i dåligt skick och användes mycket lite.
The actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.
För det andra: många trottoarer på Malta och Gozo är i dåligt skick.
Second: the state of many pavements in Malta and Gozo is in a shambles.
Oberoende experter har även gjort en analys av de två reaktorernas nuvarande skick.
Independent experts have also carried out a study of the current state of the two reactors.
volume_up
behavior {substantiv} [USA]
volume_up
behaviour {substantiv} [GBR]
Kärnkraftverk i dåligt skick är ett speciellt problem för Ukraina.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
Trafikolyckor orsakas både av den mänskliga faktorn och av fordonens dåliga skick.
Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
Därför är det desto viktigare att fordonet är i felfritt skick.
It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
volume_up
deportment {substantiv} [GBR]
Coffee-o-Matic damaged beyond repair!
För det första måste vi genomföra en granskning av alla oljeplattformar för att kontrollera deras skick, deras säkerhetsnivå och om de följer standarderna.
Firstly, I think we need to conduct an audit of all the oil platforms to check their state of repair, their level of safety and their compliance with standards.
Det är trots allt fortfarande i dåligt skick.
It is nonetheless still in very bad shape.
I Atlanten är en stor del av, om inte alla, tonfisk- och näbbgäddbestånd i dåligt skick.
Many, if not most, of the important tuna and billfish stocks in the Atlantic are in bad shape.
Efter år 2007 är Europeiska unionen i gott skick.
The year 2007 leaves the European Union in good shape.
Du kan när som helst ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google.
You can change whether usage statistics and crash reports are sent to Google at any time.
Hjälp oss att förhindra krascher genom att tillåta att Google Chrome automatiskt skickar användningsstatistik och kraschrapporter till Google.
Help us prevent crashes by permitting Google Chrome to automatically send usage statistics and crash reports back to Google.
Begreppet laglig garanti förefaller oss inte tillämpbart på en begagnad vara, såsom t.ex. ett fordon, vars skick varierar beroende på hur det använts, ålder, underhåll...
The concept of a legal guarantee does not seem to us to apply to a secondhand product such as a vehicle, whose characteristics vary depending on its usage, its age, its maintenance and so on.

Användningsexempel för "skick" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSchengen skall tvärtemot övertas oförändrad, i det odemokratiska skick den nu är.
Instead, Schengen is to be taken over unchanged in its existing undemocratic form.
SwedishDärför är ändringsförslaget, i det skick det nu lagts fram, tyvärr oacceptabelt.
Therefore the amendment, as it has now been put forward, is regrettably unacceptable.
SwedishTrafikolyckor orsakas både av den mänskliga faktorn och av fordonens dåliga skick.
Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
SwedishStrömmingbeståndet befinner sig här - enligt vetenskapsmännen - i mycket gott skick.
The herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition.
SwedishDärför krävde vi att detta fördrag inte skulle undertecknas i det skick det var.
We therefore urged that the agreement should not be signed in this form.
SwedishDen skulle kunna antas i sitt nuvarande skick var som helst på jorden.
As it stands, it could be adopted by just about any country in the whole world.
SwedishVi anser att regeringarna inte bör acceptera avtalet i sitt nuvarande skick.
We believe that governments should not accept the agreement as it stands.
SwedishAv de fordon som var i dåligt skick kom en betydande del från tredje land.
A considerable number of the vehicles in bad condition were from non-member countries.
SwedishVår kollega Cunhas betänkande var i sitt ursprungliga skick ett bra betänkande.
The report originally submitted to us by Mr Cunha was a good report.
SwedishEtt exempel är skrotning av fartyg i undermåligt skick som sker i utvecklingsländer.
An example is the scrapping of ships in unsatisfactory conditions in developing countries.
SwedishOberoende experter har även gjort en analys av de två reaktorernas nuvarande skick.
Independent experts have also carried out a study of the current state of the two reactors.
SwedishDen infrastruktur som fanns var i dåligt skick och användes mycket lite.
The actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.
SwedishBetänkandet bör, i det skick det föreligger, också finna stöd hos en majoritet i kammaren.
The report, as it stands, should also find the support of the majority of this House.
SwedishFaktum är att endast 20 procent av våra väpnade styrkor är i stridsdugligt skick.
The fact is that only 20% of our armed forces can actually fight.
SwedishLandet kommer aldrig att kunna gå med i Europeiska unionen i det skick som det nu befinner sig.
The country will never be able to join the European Union in its current state.
SwedishVi kan skapa nya arbetsplatser bara om vår ekonomi är i gott skick.
We can only create new employment opportunities if our economy is doing well.
SwedishDet förslag till betänkande som har lagts fram är inte godtagbart i befintligt skick.
The draft report presented to us is unacceptable in its current form.
SwedishVägen är nu i ett så dåligt skick att invånarna har gett den namnet ”dödens väg”.
The current state of the road is so appalling that residents have dubbed it the 'road of death'.
SwedishDärför är det desto viktigare att fordonet är i felfritt skick.
It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
SwedishSå mycket som 40 procent av den odlingsbara marken är nu i mycket dåligt skick.
As much as 40% of arable land is now in very poor condition.

Synonymer (svenska) till "skick":

skick
skicka