"skeende" - Engelsk översättning

SV

"skeende" på engelska

volume_up
långsamt skeende {adj.}
EN
SV

skeende {neutrum}

volume_up
Återupptagandet av fientligheterna i Burundi är ett bakslag i ett redan ömtåligt skeende.
. - (ES) Madam President, the resumption of hostilities in Burundi represents a backward step in what is already a fragile process.
Genom att alltför nära koppla avreglering och förbättring av tjänster till deras privatisering riskerar man bara att öka motståndet mot varje skeende som syftar till att avreglera marknaden.
Linking the liberalisation and improvement of services too closely with their privatisation only risks increasing resistance to any process aimed at liberalising the market.
Tyvärr blir det också allt tydligare att ett skeende har satt i gång som innebär att världssamfundet, en gång hälsat som befriare, i allt större utsträckning betraktas som ockupant.
It is also becoming increasingly clear, sadly, that a process has been started in which the international community, once hailed as a liberator, is increasingly being regarded as an occupier.
skeende
Parlamentet har en viktig roll att spela vad gäller att underlätta detta skeende och det bör riktas på ett sådant sätt att det hjälper att utveckla det civila samhället och uppmuntrar demokratin.
Parliament has an important role in enabling that to happen an it should be targeted in a way that helps the development of a civil society and encourages democracy.

Användningsexempel för "skeende" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEffekterna av detta skeende måste man också ta hänsyn till vid budgetplaneringen.
The effects that will be manifested by this integration must also be taken into account when planning the Budget.
SwedishAv hela detta speciella skeende har framgått när uppförandekoderna hade börjat diskuteras och debatteras.
Everything in that particular story showed where codes of conduct had begun to be discussed and debated.
SwedishPressfriheten utgör naturligtvis en del av detta skeende, som dock i första hand är ett led i maktkampen.
Freedom of the press certainly played a part in the event, which, nevertheless, is primarily a stage in the struggle for power.
SwedishDet är givetvis ett naturligt skeende.
SwedishVad vi måste ta fasta på är inte valresultatet utan att detta är ett demokratiskt skeende som kommer att bli ett test av demokratin i Ukraina.
Nevertheless, it is still has a long way to go before it completely complies with EU norms and principles.
SwedishDen tjeckiske parlamentsordföranden nämnde vid detta samtal inte det skeende som ligger till grund för er fråga.
The president of the Czech parliament did not mention in this conversation the event that you have taken as the basis for your question.
SwedishÅterupptagandet av fientligheterna i Burundi är ett bakslag i ett redan ömtåligt skeende.
author. - (ES) Madam President, the resumption of hostilities in Burundi represents a backward step in what is already a fragile process.
SwedishEuropaparlamentet skall här garantera legitimerandet av detta orätta skeende.
The Commission is now trying, in its proposal for a regulation, to cancel this valid agreement unilaterally and expects the European Parliament to validate this illegal move.
SwedishVad vi måste ta fasta på är inte valresultatet utan att detta är ett demokratiskt skeende som kommer att bli ett test av demokratin i Ukraina.
What we have to take into consideration is not the outcome of the election, but the democratic nature of that event, which will be a test for Ukrainian democracy.
SwedishPersonligen har jag bara en invändning mot Tindemans betänkande: Utformandet av en gemensam försvarspolitik får inte vara en gradvis skeende process.
Personally, I can only express a single disagreement with the Tindemans report: the shaping of a common foreign policy must not go forward gradually, as the text says.
SwedishParlamentet har en viktig roll att spela vad gäller att underlätta detta skeende och det bör riktas på ett sådant sätt att det hjälper att utveckla det civila samhället och uppmuntrar demokratin.
Parliament has an important role in enabling that to happen an it should be targeted in a way that helps the development of a civil society and encourages democracy.
SwedishGenom att alltför nära koppla avreglering och förbättring av tjänster till deras privatisering riskerar man bara att öka motståndet mot varje skeende som syftar till att avreglera marknaden.
Linking the liberalisation and improvement of services too closely with their privatisation only risks increasing resistance to any process aimed at liberalising the market.
SwedishDetta får inte bli ett exempel för något som helst framtida skeende i Europeiska unionen, och inte heller får ansvarsfrihetsförfarandet genomföras i enlighet med detta exempel på något annat ställe.
This will not be a blueprint for any future arrangements in the European Union, and the discharge procedure will not be carried out on this basis in any other context.
SwedishTyvärr blir det också allt tydligare att ett skeende har satt i gång som innebär att världssamfundet, en gång hälsat som befriare, i allt större utsträckning betraktas som ockupant.
It is also becoming increasingly clear, sadly, that a process has been started in which the international community, once hailed as a liberator, is increasingly being regarded as an occupier.
SwedishHerr ledamot, det skeende, som ni refererar till, är ett rent inrikespolitiskt skeende i Tjeckien, det är ett uttryck för den inrikespolitiska tvisten mellan regeringen och oppositionen.
Mr Crowley, the event to which you refer is of purely domestic political significance in the Czech Republic; it is an expression of an internal political dispute between government and opposition.

Synonymer (svenska) till "skeende":

skeende