"skaffa" - Engelsk översättning

SV

"skaffa" på engelska

SV

skaffa [skaffade|har skaffat] {gerundium}

volume_up
skaffa (även: skaffar, inhämta)
Något av det viktigaste när det gäller att rulla upp nätverk som utnyttjar migranter är att skaffa fram information.
One of the key elements of dismantling networks that exploit migrants lies in obtaining information.
Jag vill poängtera att ungdomar behöver hjälp med att skaffa sig yrkesutbildning och med att tackla antalet skolavhopp.
I should point out that young people require help in obtaining vocational training and in tackling the school dropout rate.
Usama bin Ladin gav mycket tydligt prov på det när han sa att det är en religiös plikt att skaffa sig massförstörelsevapen.
Bin Laden showed this very clearly when he said that obtaining a weapon of mass destruction is a religious obligation.

Användningsexempel för "skaffa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste uppmuntra en emotionell miljö där det är fördelaktigt att skaffa barn.
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
SwedishSom vi alla vet kommer Europeiska unionen att skaffa sig allt fler nya åtaganden.
As we all know, the European Union will be taking on more and more new commitments.
SwedishI Italien står det nationella flygbolaget inför problemet att skaffa fram kapital.
In Italy, my country's national airline company has contemplated recapitalisation.
SwedishAtt skaffa barn är onekligen fortfarande till nackdel för unga kvinnor i karriären.
It cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
SwedishI Italien står det nationella flygbolaget inför problemet att skaffa fram kapital.
In Italy, my country' s national airline company has contemplated recapitalisation.
SwedishAndra länder kan känna sig hågade att fullfölja målet att skaffa sig kärnvapen.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
SwedishJag har inga exakta siffror vad beträffar Bangladesh, men jag kan skaffa fram de åt er.
I do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
SwedishDe löser således ofta sina ekonomiska problem genom att skaffa fler barn.
They therefore often solve their current financial problems through giving birth.
SwedishVi upplever sänkta anslag och framför allt svårigheter att skaffa fram dessa anslag.
We have seen cuts in appropriations and problems in harnessing these appropriations.
SwedishMina studenter sade att jag verkligen borde överväga att skaffa mig skydd av något slag.
My students said that I should really seriously consider getting some protection.
SwedishDet har blivit mycket svårare att skaffa tillräcklig finansiering från Europas banker.
It has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
SwedishVi bör också försöka skaffa oss en god översikt över de administrativa kostnaderna.
We should also seek to obtain a true overview of the administrative costs.
SwedishVi behöver därför ha en lag om mammaledighet som motiverar familjer till att skaffa barn.
We therefore need a maternity leave law that motivates families to have children.
SwedishMinistern sade att hon måste skaffa sig mer information för att kunna lämna ett svar.
The minister said that she needs to make inquiries before giving an answer.
SwedishNär det är svårt att planera för framtiden tvekar folk att skaffa barn.
When it is difficult to plan for the future, people hesitate to have children.
SwedishAtt skaffa barn är enligt min uppfattning ett djupgående behov och en djupgående önskan.
In my view, having children is a matter of profound need and profound desire.
SwedishTillsammans måste vi skaffa oss en tillförlitlig försörjning av energi och råmaterial.
Together, we must commit to a reliable supply of energy and raw materials.
SwedishVi måste lära oss att utbyta information snabbt och skaffa miljövänliga vanor.
We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.
SwedishOm vi vill att universitetet ska lyckas måste vi skaffa fram finansiering för kommande år.
If we want the University to succeed, we have to find a budget for the years ahead.
SwedishSkaffa innebörd" Det är i stora drag vad han talar om i 18 och en halv minut.
It's what he's basically talking about in those 18 and a half minutes.