SV

skada {utrum}

volume_up
skada (även: förfång)
Det är ibland högst betydande misstag, till skada för några av dessa länder.
They are sometimes very significant mistakes, to the detriment of some of these countries.
Där förbjöds också meddelanden som kan framkalla fysisk eller moralisk skada hos minderåriga.
It also banned communications that may cause physical or moral detriment to minors.
De förorsakar nu faktiskt sin största kund allvarlig skada.
In actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
skada (även: men, förlust, åverkan, förfång)
volume_up
hurt {substantiv}
Det skulle emellertid inte skada någon i det området att lära sig att leva med kompromisser.
But it will not hurt anyone in the region to learn how to compromise.
Att ställa in matcher och spela för tomma läktare kommer att skada klubbarnas ekonomi.
Suspending matches and playing to empty stadiums will hurt the clubs' pockets.
En sådan hållning skulle i själva verket bara skada det vitryska folket.
Such an approach would, in fact, only hurt the people of Belarus.
skada (även: sår, oförrätt)
Många organ och vävnader saknar förmåga att återbildas efter skada.
Many organs and tissues lack the ability to regenerate after an injury.
Inflammation är kroppens reaktion på främmande ämnen eller skada på den egna vävnaden.
Inflammation is a complex host reaction to foreign substances or cell and tissue injury.
Jag hoppas att inga särintressen har tagit skada när allt kommer omkring.
In the end I hope no injury was done to any particular interests.
Jag tänker då på liden skada vid förseningar, förlust, förstörelse och så vidare, för att inte tala om olyckor.
I am thinking of aspects such as delays, loss, damage, etc., not to mention accidents.
Den skada som orsakats av dessa katastrofer är svår att bedöma, särskilt på grund av förlusten av människoliv.
The damage caused by these catastrophes is hard to assess, particularly because of the loss of human life.
Skadan beräknades uppgå till cirka 27,4 miljoner euro.
The loss was estimated at around EUR 27.4 million.
Att göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
All lagstiftning som vi utformar måste stå i proportion till det missbruk eller den skada som den är avsedd att ta itu med.
Any legislation that we draw up must be proportionate to the abuse or the mischief which it is intended to address.
Och, som vi redan har hört, har det gett dem som egentligen inte har något större, demokratiskt och ärligt uttryckt intresse av folket i Gibraltar, ett tillfälle att göra skada.
And, as we have already heard, it has provided those that do not really have the wider, democratically expressed interest of the people of Gibraltar at heart with an opportunity to make mischief.
skada (även: sår, kränkning, blessyr)
volume_up
wound {substantiv}
Det kommer att förbittra den politiska atmosfären och skada unionens demokratiska legitimitet.
It will sour the political atmosphere and wound the democratic legitimacy of the Union.
Denna moderna apokalyps är Amerikas skada, men såren delas av alla inom de demokratiska nationernas gemenskap.
This modern apocalypse is America's injury, but the wounds are universally shared among the community of democratic nations.
Denna moderna apokalyps är Amerikas skada, men såren delas av alla inom de demokratiska nationernas gemenskap.
This modern apocalypse is America' s injury, but the wounds are universally shared among the community of democratic nations.
skada (även: björntjänst, otjänst)
Genom detta steg agerade Tjeckiens politiska klass till skada för sitt eget land och för EU.
With this move, the Czech political class did a disservice both to its own country and to Europe.
I detta fall är deras inställning emellertid till skada inte bara för Ungern utan även för hela Europeiska unionen.
In this case, however, their attitude does disservice not only to Hungary but to the entire European Union.
De skadar, enligt min mening, de europeiska grundarnas vision och kommer, förutspår jag, att stoppas i sina planer av medborgarnas motstånd.
They are in my mind doing a disservice to the vision of Europe's founding fathers and will, I predict, be stopped in their tracks by citizen reaction.
skada (även: förstörelse, slitskada)
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
In reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
För det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Och detta, efter många år, kan orsaka verklig skada, kardiovaskulär skada.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.

Användningsexempel för "skada" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommentarerna till bilderna är betecknande för den uppenbara avsikten att skada.
The commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
SwedishFör det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
SwedishVilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
What harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
SwedishPå sikt riskerar detta att skada hela ekosystemet i de aktuella fiskevattnen.
In time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
SwedishDärför tror jag att bibehållandet av andelen skulle skada vår sunda industri.
That is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
SwedishI verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
In reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
SwedishDetta är till skada för sjöfarten, när man jämför den med andra transportformer.
This puts short sea shipping at a disadvantage compared to other modes of transport.
SwedishDet avtalet har nu lidit allvarlig skada genom detta återupptagande av våld.
That agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
SwedishEstland kan inte heller agera, eftersom fartyget inte har gjort någon skada där.
Neither can Estonia act, because the vessel did not cause any damage there.
SwedishMan vilseleder människor för att vinna väljare eller röster och för att skada Europa.
People are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
SwedishEn FN-styrka på 7 000 man efter MONUC-modell kan dock göra mer skada än nytta.
A 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
SwedishHur stor är den skada som hittills uppstått för det europeiska näringslivet?
How great is the damage which has already been caused to the European economy?
SwedishHerman, det handlar inte om att skada Europeiska centralbankens oberoende.
It is not a question of impairing the independence of the European central bank.
SwedishSå säkert som ni sitter här nu kommer det ni gjorde att skada ert anseende.
I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
SwedishVi skulle skada oss själva om vi satte stopp för denna integrationsprocess.
We would do ourselves harm, were we to put a stop to this integration process.
SwedishResetillståndet" som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishResetillståndet " som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishTill sist: Jordbrukarna har lidit mycket stor skada under de senaste åren.
Finally, the farming community has suffered a great blow over the past few years.
SwedishOm inte, kommer det att innebära ännu mer slöseri med tid och orsaka ännu mer skada.
If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
SwedishVi bör minnas att det är lätt att orsaka skada men ofta omöjligt att reparera den.
We should remember that it is easy to cause damage but often impossible to reverse it.

Synonymer (svenska) till "skada":

skada