SV

skötsel {utrum}

volume_up
Missbruk av antibiotika i förebyggande syfte eller i behandlingssyfte kan aldrig ersätta god skötsel.
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
De skall också uppmuntras till en miljömässig skötsel av vår landsbygd, vilket är ytterligare välkommet steg.
They are also to be encouraged into environmental management of our countryside, which is another welcome step.
Vi måste skapa en integrerad skötsel som sörjer för en hållbar utveckling och som bevarar kusterna som livsrum.
We must create an integrated management to ensure sustainable development and preserve the coasts as habitat.
Ni känner redan i någon mån till vad den externa revisionen kommer att säga i avseende på framtida skötsel av programmet.
You already have some idea what the external audit is going to say with regard to the future operation of the programme.
skötsel (även: spring)
skötsel
I dag kräver frågan om underhåll och skötsel av asbest, som oväntat hittas i samband med vissa arbeten, en ny ram för ingripande och nya regler.
Today, the question of the upkeep and maintenance of asbestos found by chance during building works requires a new framework for intervention and new legislation.
There's much Iess maintenance now...
Jag tänker särskilt på asbestsaneringen och på skötsel och underhåll av byggnader som innehåller asbest.
I am thinking in particular of work to remove asbestos and maintenance or repair work on buildings containing asbestos.
Förslaget kommer att komplettera de befintliga bestämmelserna om skötsel och regelbunden inspektion av spridningsutrustning.
The proposal will add to the existing provisions on the maintenance and regular inspection of spraying equipment.

Användningsexempel för "skötsel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta medger oss att även i fortsättningen garantera en prisvärd skötsel av flygplatsens affärer.
This will allow us to ensure that our airport remains a cost-effective business.
SwedishMissbruk av antibiotika i förebyggande syfte eller i behandlingssyfte kan aldrig ersätta god skötsel.
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
SwedishMycket riktigt föredrar en del kvinnor att arbeta deltid för att hinna med hemmets skötsel.
It is true that some are in favour of part-time work for women as it enables them to reconcile professional and family life.
SwedishVi måste skapa en integrerad skötsel som sörjer för en hållbar utveckling och som bevarar kusterna som livsrum.
We must create an integrated management to ensure sustainable development and preserve the coasts as habitat.
SwedishDe skall också uppmuntras till en miljömässig skötsel av vår landsbygd, vilket är ytterligare välkommet steg.
They are also to be encouraged into environmental management of our countryside, which is another welcome step.
SwedishJag tänker särskilt på asbestsaneringen och på skötsel och underhåll av byggnader som innehåller asbest.
I am thinking in particular of work to remove asbestos and maintenance or repair work on buildings containing asbestos.
SwedishDet grundläggande målet för en gemensam fiskeripolitik är ett hållbart system för skötsel av fiskeresurserna.
Madam President, the basic aim of the Common Fisheries Policy is a system of sustainable fish stocks.
SwedishJo, de har varit tvungna att investera och arbeta långsiktigt för att förbättra djurens miljö och skötsel.
Well, they have been forced to invest and work on a long-term basis to improve the environment and management of animals.
SwedishFörslaget kommer att komplettera de befintliga bestämmelserna om skötsel och regelbunden inspektion av spridningsutrustning.
The proposal will add to the existing provisions on the maintenance and regular inspection of spraying equipment.
SwedishNi känner redan i någon mån till vad den externa revisionen kommer att säga i avseende på framtida skötsel av programmet.
You already have some idea what the external audit is going to say with regard to the future operation of the programme.
SwedishDärför är det nödvändigt att främja och uppnå en hälsosam miljö, genom god skötsel och tekniska förbättringar.
It is therefore necessary to work towards achieving a healthy environment. Greater vigilance is required, as are technological improvements.
SwedishFrågan om säkerheten vid skötsel av ärenden på nätet bör inte sammanblandas med de rättsliga kraven på mervärdeskatt.
The question of the security of doing business over the Internet must not be combined with the legal requirements for Value Added Tax.
SwedishDet är mycket mindre skötsel nu.
SwedishDen nye kommissionsordförandens högsta prioritet bör vara att säkerställa god skötsel och ekonomistyrning inom kommissionen.
The overriding priority of the incoming Commission President should be to ensure good management and financial control within the Commission.
SwedishInför de tilltagande problemen måste man akut hitta en planering och skötsel som inbegriper alla som är knutna till kusterna.
In view of the growing problems, we urgently need to find a system of planning and management that includes everyone connected with the coasts.
SwedishDenna situation har lett till att tjänstemän brutit mot principerna för god ekonomisk skötsel, särskilt då de använt sig av ARTM: s tjänster.
This situation had led officials to breach the principles of sound financial management, in particular when using the services of ARTM.
SwedishJag föreslår att man här inte pockar på ett överdrivet djurskydd, som till väsentlig del inte har något att göra med en artanpassad skötsel.
I would ask you not to insist excessively on animal welfare, which essentially has nothing to do with appropriate ways of keeping animals.
Swedishskötsel och underhåll
SwedishPå det internationella planet finns det rekommendationer av den atlantiska tonfiskskyddskommissionen för skötsel och bevarande av tonfiskresurserna i Medelhavet.
At international level, we have ICCAT's recommendations on tuna stocks and measures for their protection in the Mediterranean.
SwedishI detta sammanhang tror jag lite på kommissionens föreställning att föreskriva en de fakto helt självständig skötsel för ekologiska företag.
In this context, I am not impressed with the Commission's idea of imposing what is effectively self-sufficient economic management on organic holdings.