"skärper" - Engelsk översättning


Infinitiv av skärper: skärpa
Menade du skarp
SV

"skärper" på engelska

SV skärpa
volume_up
{utrum}

Det är också viktigt att skärpa definitionen av " egenföretagare ".
It is also important to tighten up the definition of " self-employed ".
Det är också viktigt att skärpa definitionen av "egenföretagare".
It is also important to tighten up the definition of "self-employed".
Vi måste också använda detta tillfälle till att skärpa vår definition av folkmord.
We also need to seize this opportunity to tighten up our definition of genocide.
skärpa
volume_up
toughen {substantiv}
Jag välkomnar den gemensamma beslutsamheten från institutionernas sida att skärpa dessa åtgärder.
I welcome the joint determination on the part of the institutions to toughen these measures.
Parlamentets inriktning att skärpa lagstiftningen på detta område välkomnas varmt.
Parliament's approach to 'toughen up' the legislation in this field is very much welcomed.
Vi måste därför skärpa de försiktighetskrav som gäller för bankerna när de finansierar spekulationsfonder.
We must, therefore, toughen the prudential requirements set for banks when they underwrite speculative funds.
skärpa (även: bitterhet, hätskhet, fränhet)
volume_up
acrimony {substantiv}
skärpa (även: skarpsinne)
volume_up
acuity {substantiv}
Jag hade ingen mental skärpa att tala om, men jag hade flextid.
I had no mental acuity to speak of during the day, but I had flexible hours.
skärpa (även: skrovlighet, strävhet)
volume_up
asperity {substantiv}
skärpa (även: tydlighet, klarhet, klarsyn)
volume_up
clarity {substantiv}
Jag tror på skärpa, precision och konsekvens.
I believe in clarity, precision and consistency.
Texten saknar för närvarande skärpa och struktur, och är som sådan svår att läsa för potentiella användare.
The text currently lacks clarity and structure and as such is difficult for potential users to read.
I stället behöver vi skärpa och precision, och vad gäller vårt uttalande kan det inte bli tydligare än vårt uttalande den 2 maj.
Instead we need clarity and precision and, concerning our statement, it cannot get any clearer than our statement of 2 May.
skärpa (även: intensitet)
volume_up
keenness {substantiv}
volume_up
lucidity {substantiv}
skärpa (även: hårdhet, allvar, stränghet, barskhet)
volume_up
severity {substantiv}
Det fyller ingen som helst funktion att skärpa straffen eller förlänga dem mer än vad som är absolut nödvändigt.
It makes no sense whatsoever to increase the severity of penalties or increase their duration for longer than is strictly necessary.

Synonymer (svenska) till "skärpa":

skärpa
Swedish

Användningsexempel för "skärper" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
SwedishJag vill se att EU skärper sig först och tar itu med dessa skendemokrater.
Let's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
SwedishDet är dags att vi - Europaparlamentets ledamöter, kommissionen och tjänstemännen - skärper oss.
It is time for this place - MEPs, the Commission and officials - to get real.
SwedishJag skulle därför vilja att vi skärper lagstiftningen på detta område.
I would therefore like us to tighten up the legislation in this area.
SwedishDet är bra, och många av ändringsförslagen skärper kommissionens skrivning.
And many of the amendments tighten up the Commission's text.
SwedishDet är bra att vi även där skärper arbetarskyddet och miljöskyddet.
It is a good thing that we are tightening up the protection of workers and the environment there, too.
SwedishVi, Europaparlamentet, måste kräva att Javier Solana skärper tonen i sina kontakter med kvartetten.
To my knowledge, the European Union has not been consulted once.
SwedishUtskottet skärper kraven i förhållande till kommissionens förslag.
The committee wishes to make the requirements in relation to the Commission's proposal more stringent.
SwedishUtskottet skärper kraven i förhållande till kommissionens förslag.
The committee wishes to make the requirements in relation to the Commission' s proposal more stringent.
SwedishI stället för att gynna samarbete skärper den konkurrensen mellan länder, regioner och folk.
Rather than promoting cooperation, it aggravates competition between countries, between regions and between peoples.
SwedishVi, Europaparlamentet, måste kräva att Javier Solana skärper tonen i sina kontakter med kvartetten.
We, the European Parliament, must demand that Javier Solana puts his foot down in his dealings with the Quartet.
SwedishDärför är det mycket viktigt att vi skärper vår lag.
So it is very important that we tighten up our act.
SwedishVi behöver starka företag och även företag som bedriver verksamhet i andra länder och skärper konkurrensen där.
We need strong enterprises, and also enterprises that go to other countries and introduce more competition there.
SwedishOch kanske, kanske om ni skärper er -
And maybe, just maybe, if you get your shit together,
SwedishI Europa skärper vi våra normer för ögonblicket.
In Europe we are improving our standards.
SwedishMin första punkt är denna: det är bäst för industrin för finansiella tjänster att den skärper sig, och att den gör det snabbt.
My first point is this: the financial services industry had better get its act together, and do so quickly.
SwedishKanske är det också motiverat att parlamentet ser över direktivet och skärper lagstiftningen, som Mathieu Grosch sade.
Perhaps this House, too, should take another look at the directive and tighten up the framework, as Mr Grosch said.
SwedishMan utvidgar och skärper tillämpningen av sanktioner och böter för medlemsstater som inte följer påbuden.
It expands and reinforces application of sanctions and payment of fines for Member States that do not comply with the impositions.
SwedishMen vi stöder de 12 ändringsförslagen - nu hör jag, att ett kanske dras tillbaka - som skärper direktivet.
But we support the twelve amendments designed to tighten up on the directive, though I now hear that one of these may be withdrawn.
SwedishVi har röstat för betänkandet som på många områden förbättrar kommissionens förslag och skärper regelverket.
We have voted for the report which in many areas improves the Commission's proposal and makes the regulatory framework more stringent.