"självklar" - Engelsk översättning

SV

"självklar" på engelska

SV

självklar {adjektiv}

volume_up
Jag ser på många sätt Indien som en självklar partner för Europeiska unionen.
I see India in many ways as a natural partner for the European Union.
Säkerhet är en omistlig rättighet, en självklar rättighet.
Security is an inalienable right, a natural right.
Vi tycker att åklagaren skall ha en självklar rätt att själv få bestämma om åtal skall väckas.
We think that the prosecutor should have a natural right to decide whether or not to instigate a prosecution.
självklar
Vattenbrist är en självklar orsak till fattigdomsspiralen.
A shortage of water is a self-evident cause of the spiral of poverty.
Den första av dessa prioriteringar är självklar: tillväxt och sysselsättning.
The first of these priorities is self-evident: growth and jobs.
Denna tolkning av tjänstedirektivet är inte självklar.
This reading of the ‘services’ Directive is not self-evident.
självklar (även: axiomatisk)

Användningsexempel för "självklar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta utgör ett logiskt steg och ett som vi alla bör acceptera som en självklar sak.
This is a logical step and one which all of us should accept as a matter of course.
SwedishVi betraktar detta som en långsiktig lösning, som en självklar utgångspunkt.
We consider this to be a long-term solution and a self-evident basis for it.
SwedishDet rättsliga och inrikes samarbetet har i dag en självklar plats på EU: s dagordning.
Cooperation in justice and home affairs obviously has a place on today's EU agenda.
SwedishDe tillhör en ganska självklar kategori av människor som kan vara benägna att göra det.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
Swedish(NL) Kvinnors frihet att göra sina egna val är en självklar mänsklig rättighet.
(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.
SwedishOch idén bakom är så enkel och självklar, men jag tror att resultatet är väsentlig.
And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.
SwedishLösningen är självklar, men den motverkar de stora multinationella företagens intresse.
The solution is obvious but it goes against the interests of the large multinationals.
SwedishEU:s roll som internationell aktör i dessa sammanhang är inte heller självklar.
Nor is it obvious what constitutes the EU’s role as an international player in such contexts.
SwedishDet är således ingen självklar koppling mellan att godkänna ändringsförslagen och förlikning.
There is thus no automatic link between adopting the amendments and conciliation.
SwedishJag ser på många sätt Indien som en självklar partner för Europeiska unionen.
I see India in many ways as a natural partner for the European Union.
SwedishMan kan säga att de utgör en självklar del av den maltesiska landsbygden.
One could say that they form an integral part of the Maltese countryside.
SwedishDenna förändring har lyckligtvis skett, men den var inte självklar.
It has already changed, fortunately, but it was not just a matter of course.
SwedishVikten av strängare och så objektiva ersättningskriterier som möjligt är självklar.
The importance of tighter criteria that are as objective as possible for allowances is evident.
SwedishDen första av dessa prioriteringar är självklar: tillväxt och sysselsättning.
The first of these priorities is self-evident: growth and jobs.
SwedishDen europeiska varvssektorns strategiska betydelse är självklar.
The strategic significance of the European shipbuilding industry is evident.
SwedishDen europeiska varvssektorns strategiska betydelse är självklar.
The strategic importance of the European shipbuilding industry is evident.
SwedishLandet spelar en alltmer självklar roll på den internationella arenan.
It plays an increasingly assertive role on the international stage.
SwedishJag är också säker på att parlamentet finner denna linje självklar.
I am also sure that Parliament views this as the most obvious line.
SwedishVi beviljar inga undantag – det finns kriterier – men Turkiet har en självklar plats så småningom.
We grant no exemptions, for criteria exist, but Turkey will in time have an obvious place.
SwedishDetta är en självklar service från myndigheter i ett demokratiskt land.
That is a service which authorities should obviously be required to provide in a democratic country.

Synonymer (svenska) till "självklar":

självklar