SV

sist {adverb}

volume_up
sist (även: sista gången)
(ET) Ibland är det bra att vara först, och ibland är det bra att vara sist.
(ET) Sometimes it is good to be first, and sometimes it is good to be last.
Jo, det är att de ligger vid sidan om, att de alltid kommer sist.
Well, the problem is that they are sidelined and that they always come last.
Nu behöver vi till sist dessa instrument för att kunna hjälpa Europas medborgare.
Now, at last, we need these instruments in order to be able to help the citizens of Europe.

Användningsexempel för "sist" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSist men inte minst har Estlands övergång till euron också en symbolisk aspekt.
Last but not least, Estonia's transition to the euro also has a symbolic aspect.
SwedishTill sist vill jag gärna gratulera föredraganden till hans utmärkta betänkande.
Finally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
SwedishTill sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
Finally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
SwedishTill sist måste jag nämna en högst oroande punkt, nämligen budgeten.
Lastly, Mr President, I must refer to a most worrying point, namely the budget.
SwedishTill sist, fru ordförande, vill jag ägna uppmärksamhet åt landsbygdsutvecklingen.
To conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
SwedishTill sist kan vi bara beklaga den katastrofala budgetplanen för detta område.
Finally, we can only deplore the disastrous financial perspective for this area.
SwedishTill sist skulle jag vilja insistera på att blod och plasma skall vara gratis.
Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
SwedishVad som till syvende och sist står på spel är inget annat än vår valutas överlevnad.
What is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
SwedishVarhelst en sådan politik har tillämpats har folket till sist fått betala priset.
Wherever such a policy has been applied, the people have ultimately paid the price.
SwedishTill syvende och sist är det konkurrensen som skapar klimatet, inte statligt stöd.
At the end of the day it is competition that makes the climate, not state aid.
SwedishTill sist, jag behöver egentligen inte upprepa det som Wijsenbeek sagt om euron.
Finally, I do not need to repeat what Mr Wijsenbeek has said already about the euro.
SwedishTill sist vill jag ge er ett exempel på när den inre marknaden inte fungerar.
Finally, I want to give you an example of how the single market does not work.
SwedishJag ska till sist ta upp CE-märkningen och avskaffandet av nationell märkning.
Finally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
SwedishHans tidigare försäkringsbolag lät honom till sist behålla rättigheterna i land A.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
SwedishTill sist, vad vi rör oss mot är en diskussion mellan parlamentet och rådet.
Lastly, what we are moving to is a discussion between Parliament and the Council.
SwedishPresidiet föreslog till sist ett köp av Madariaga- och Churchill-byggnaderna.
The Bureau finally proposed the purchase of the Madariaga and Churchill buildings.
SwedishTill sist ett ord om överenskommelserna i det internationella fiskeavtalet.
One more word on the arrangements concerning international fisheries agreements.
SwedishFöredragningslistan kommer till sist i så fall att bli fullständigt missvisande.
Otherwise, at the end of the day, our agenda would be totally out of place.
SwedishLåt oss till sist inte glömma problemet med regionens politiska stabilitet.
Finally, let us not forget the problem of the political stability of the region.
SwedishTill sist ägnar man halva dagen åt att skriva en rapport om vad man har gjort.
In the end, they will spend half the day writing a report about what they have done.

Synonymer (svenska) till "sist":

sist
Swedish
sis