"signalera" - Engelsk översättning

SV

"signalera" på engelska

1. allmänt
Det är oacceptabelt, och parlamentet borde tydligt signalera det till rådet.
This is unacceptable and Parliament should signal this clearly to the European Council.
Att inte stödja betänkandet skulle signalera en återgång till Nice.
Not supporting it would signal a return to Nice.
Jag kan ta mig till skogsbrynet och signalera när ni är utom fara.
I think I can make it to the woods, set up a signal when you're clear.
signalera (även: tuta)
2. fordonsteknik
signalera

Användningsexempel för "signalera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag bör emellertid signalera några kvardröjande farhågor som vi fortfarande hyser.
I should, however, flag up some residual concerns which we still have.
SwedishVid den tidpunkten var vi de enda i den här kammaren att signalera om farorna med en sådan hållning.
At the time, we were the only ones in the House to point out the dangers of such a position.
SwedishEtt antal personer här bär särskilda t-tröjor för att signalera att de är emot en viss energiform.
There are a number of you here who wear particular T-shirts because you are against a type of power.
SwedishI detta avseende är denna budget verkligen ett instrument för denna kammare att signalera sina politiska mål.
If the budget is to be an instrument of building Europe, we had better start thinking anew.
SwedishSymbolerna skall signalera till konsumenterna att förpackningarna kan återanvändas eller återvinnas.
The intention of the symbols is to indicate to consumers that the packaging can be reused or recycled.
SwedishMan skulle signalera en stor satsning i den riktningen genom att anläggningarna från Tjernobyleran inte förnyades.
A big push in that direction would be signalled by not replacing the Chernobyl-era plants.
SwedishDet är särskilt viktigt att signalera den fortsatta kursinriktningen i tid och att vidta snabba åtgärder.
Early signals indicating the course that is to be pursued and prompt measures are especially important.
SwedishI detta avseende är denna budget verkligen ett instrument för denna kammare att signalera sina politiska mål.
It is on this particular point that I want to focus.
SwedishOm jag sträcker mig och drar i något, så kommer en annan neuron att signalera, för att beordra mig att dra i det objektet.
If I reach out and pull an object, another neuron will fire, commanding me to pull that object.
SwedishSignalera ordentligt så trojanerna hör.
Remember, blow the retreat loud enough for Troy to hear.
SwedishTill exempel, om jag gör sådär, och sträcker mig och tar ett äpple, så kommer en motorisk neuron i den främre delen av min hjärna att signalera.
For example, if I do that, and reach and grab an apple, a motor command neuron in the front of my brain will fire.
SwedishJag anser att detta skulle signalera en nedvärdering av framställningarna, och ...
I believe that this would demote the profile of petitions and the ...
SwedishVad skulle riskerna och effekterna bli av att signalera en ändring i EU:s politiska riktning när det gäller att inleda förhandlingar med Turkiet?
What would be the risks and the effects of signalling a change to the EU’s political direction when it comes to embarking upon negotiations with Turkey?
SwedishMen vad Rizzolatti upptäckte var att en undergrupp av dessa neuroner, kanske ungefär 20 procent av dem, också kommer att signalera när jag tittar på någon annan som utför samma handling.
But what Rizzolatti found was a subset of these neurons, maybe about 20 percent of them, will also fire when I'm looking at somebody else performing the same action.
SwedishDär bör man signalera att Slovakien, under förutsättning av en varaktig politisk stabilitet, inom en snar framtid kommer att ingå i den grupp länder som man har beslutat att inleda förhandlingar med.
It must make it clear that if Slovakia achieves sustained political stability it can join the group of countries which have already started negotiations as soon as possible.
SwedishJag röstade för Europaparlamentets preliminära budget för 2012 och jag är mycket glad över att den kan hållas under inflationen och därigenom signalera ansvarsfullhet till EU:s medborgare.
I voted in favour of the European Parliament's provisional budget for 2012, and I am delighted that it has been kept below inflation, hence sending a message of responsibility to our fellow citizens.