"sfär" - Engelsk översättning

SV

"sfär" på engelska

SV sfär
volume_up
{utrum}

1. allmänt

sfär (även: klot, glob, himmelsfär)
volume_up
sphere {substantiv}
Journalistik och nya medier - att skapa en offentlig sfär i Europa (
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Vi kan inte stödja detta försök att ovanifrån bygga en politisk och parlamentarisk sfär.
We cannot support this attempt to build a political and parliamentary sphere in the European Union from above.
Europa får inte inkräkta på det privata företagets sfär och måste respektera våra regioners krav.
Europe must not encroach on the sphere of private enterprise and must respect the requests of our regions.
sfär (även: boll, kula, nystan, klot)
volume_up
ball {substantiv}
sfär (även: område)
volume_up
domain {substantiv}
Jag åberopar detta som ett exempel från den allmänna sfären, men det finns andra.
I cite that as an example in the public domain, but there are others.
Genom denna strukturella konfessionslöshet förläggs trosuppfattningarna till den sfär där de hör hemma, det vill säga den privata sfären.
This structural secularity places beliefs where they are needed, in other words in the private domain.
Det är normalt att kräva att en politisk aktör uttalar sig om sina intressen, men öppenheten måste sluta vid hans privata sfär.
It is reasonable to require anyone on the political stage to declare his or her interests, but transparency must stop when it reaches the private domain.
sfär (även: verkningsområde)
volume_up
purview {substantiv}
volume_up
realm {substantiv}
Vilket innebär att informationen letar sig in i allmänhetens sfär på andra vägar och, ibland befogat och ibland fullständigt obefogat, orsakar skandal.
Whereupon, the information enters the public realm through other routes and becomes, sometimes justifiably and sometimes completely unjustifiably, the subject of scandal.

2. bildligt

volume_up
direction {substantiv}
Detta betyder ett steg i riktning mot den genomskinliga glasmänniskan, och det i sin tur ett större statligt intrång i den privata sfären.
It means a step in the direction of see-through man and yet more state interference in our private lives.

Synonymer (svenska) till "sfär":

sfär
Swedish

Användningsexempel för "sfär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns inget skäl att göra en uppdelning i en offentlig och en privat sfär.
There is no reason to make a distinction between public and private life.
SwedishDärför har vi ett direktiv om ett skydd för medborgarnas privata sfär.
That is why we have a directive on the protection of the privacy of our citizens.
SwedishDessa barn kan stanna inom sin egen kulturella sfär, eller så kan de välja en annan.
Such children can remain in their own cultural circle or they can search out another one.
SwedishJag däremot tycker att det är bra att vi nu kan arbeta i en så här seren sfär.
I find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
SwedishHerr ordföranden i rådet, att ni här sade att vi hade skapat en filosofisk sfär.
It is true that the President-in-Office has told us that an area of philosophy has been created.
SwedishDet är i vårt strategiska intresse att Turkiet blir en del av Europas politiska sfär på lång sikt.
It is in our strategic interests that Turkey should become part of the political body of Europe in the long term.
SwedishJag anser att Europaparlamentet alltid bör försvara vars och ens sfär av yttrande- och debattfrihet.
I believe the European Parliament should always stand up for anyone’s area of freedom of expression and debate.
SwedishJag anser att Europaparlamentet alltid bör försvara vars och ens sfär av yttrande- och debattfrihet.
I believe the European Parliament should always stand up for anyone’ s area of freedom of expression and debate.
SwedishVi vill isolera religionen till en privat sfär.
We want to isolate religion in a private space.
SwedishUtan det kommer det aldrig att uppstå en sfär av demokrati. Unionens representanter måste fästa den argentinska regeringens uppmärksamhet på detta.
The Union's representatives must draw the Argentine Government's attention to these issues.
SwedishMedborgarskapet förutsätter också att det finns en politisk sfär, och den mest fulländade formen av en politisk sfär är fortfarande nationen.
It also assumes the existence of a political area, the most advanced form of which is still the nation.
SwedishRespekt för konsumentens privata sfär är en viktig del i sammanhanget, och tidigare talare har med rätta också pekat på detta.
Respect for the privacy of the consumer is an essential element in this, and previous speakers have rightly pointed this out.
SwedishKommissionen lade därför redan i juli 1998 fram ett meddelande om skapandet av en europeisk sfär av frihet, säkerhet och rättvisa.
The Commission presented a communication in July 1998 on the creation of a European area of freedom, security and justice.
SwedishMan skapar en sfär av rädsla.
SwedishAnalysen av de olika kandidatländernas framsteg utspelar sig otvivelaktigt i en ny sfär.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the demands of the various applicant countries undoubtedly have to be analysed against a new background.
SwedishJag anser emellertid att vi måste göra det också när det handlar om konkreta befogenheter i EU: s inre sfär och när det gäller lagstiftning och praktiska åtgärder.
But I believe that we must also do so when it comes to actual competences within the Union - legislation and practical measures.
SwedishDen gradvisa uppbyggnaden av en sfär för frihet, säkerhet och rättvisa har alltid lyfts fram som en av framgångarna med Amsterdamfördraget.
Mr President, the gradual creation of an area of freedom, security and justice has constantly been held up as one of the successes of the Amsterdam Treaty.
SwedishI detta sammanhang är det nödvändigt att helt och hållet använda EG-domstolens roll för att stärka respekten för rätten som ett villkor för skapandet av denna sfär.
In this context, we must make full use of the role of the Court of Justice in order to assert respect for the law as a condition for creating this area.
SwedishAlltså jag är enig med er i den lidelsefulla frågan, när det gäller sysselsättning, men jag är inte enig med er när ni säger att det här talas i en blabla-sfär.
I go along with your insistence that the Union take measures in favour of employment, but I do not agree when you say that all we do is speak and do nothing.
SwedishJag anser att det är rent sunt förnuft att man förhandlar och att vi är överens om att det sker på detta sätt, men ni lägger fram era tankar inom en annan, en vidare sfär.
To me it seems common sense that they should negotiate, and we are in favour of it being done in this way, but your question was intended in a wider sense.