"sedvanlig" - Engelsk översättning

SV

"sedvanlig" på engelska

SV sedvanlig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

sedvanlig (även: van, invand)
Något som vore användbart för dig att vara sedvanlig också.
Something that would be useful for you to be accustomed to.
sedvanlig (även: vanlig, bruklig)
volume_up
customary {adj.} (frequently used, common)
Detta sker i alla parlament i världen och detta är sedvanlig praxis för våra torsdagar, liksom tidigare var fallet med fredagsförmiddagarna.
This happens in all the world's parliaments, and this is customary practice for our Thursdays, as used to be the case with Friday mornings.
Jag hoppas att Bushill-Matthews med sin sedvanliga subtilitet kommer att tala om för oss i kväll att han förstår den position som vi befinner oss i.
I hope Mr Bushill-Matthews will tell us tonight with his customary subtlety that he understands the position we are in.
Jag delar denna önskan med min kollega och vän Klaus-Heiner Lehne, som just yttrade sig med sin sedvanliga vältalighet.
I have that in common with my fellow Member and friend, Mr Lehne, who just spoke with his customary eloquence.
sedvanlig (även: vanemässig)

2. "som följer konventionen"

Vi kan därför inte följa sedvanlig rutin och fastställa gränsvärden för lämplig maximal exposition, då sådana gränsvärden inte går att fastställa när det gäller endokrinstörande ämnen.
Therefore, we cannot follow conventional routine and establish limit values for appropriate maximum exposure, since such limit values cannot be established in the case of endocrine disrupters.

Synonymer (svenska) till "sedvanlig":

sedvanlig

Användningsexempel för "sedvanlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishCabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
SwedishSådana exklusiva eller delvis exklusiva licenser skall beviljas på sedvanlig handelsmässig basis.
Such exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
SwedishMed sedvanlig cynism har mötet 2004 förlagts till december för att spänna över valåret 2004.
The meeting of December 2004 was arranged with the usual cynicism in order to side-step the 2004 elections.
SwedishMjölkproduktionen bör vara en fråga för den fria marknaden, under sedvanlig livsmedelskontroll av folkhälsoskäl.
Milk production should be a matter for the free market, subject to normal food controls on public health grounds.
SwedishKommissionsledamot Bolkestein sammanfattade historien kring denna debatt i några få ord med sedvanlig träffsäkerhet.
Mr President, Commissioner Bolkestein put the history of this debate in just a few words with his usual aplomb.
SwedishI sedvanlig ordning har parlamentet börjat med att rösta igenom ändringsförslag som helt förstör balansen i förslaget.
Following its usual strategy, the European Parliament began by voting for amendments that completely destroy the balance of the proposal.
SwedishKontamineringen lär ha uppstått under en sedvanlig tillverkningsprocess, en process som också omfattar raffinering av oljan.
It is stated that the contamination arose during a normal manufacturing process, a process that also includes the refining of the oil.
SwedishJag skulle vilja gratulera föredraganden till hennes betänkande som hon framlagt med sedvanlig noggrannhet och finkänsla.
Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on her report which she has produced with her usual thoroughness and flair.
SwedishI enlighet med sedvanlig praxis ger jag mig själv ordet för att inleda debatten om tillståndet i unionen.
(The Minutes were approved) Now, following our usual practice, I shall address the House in order to open the debate on the state of the Union.
SwedishJag välkomnar det finska ordförandeskapet, som jag antar kommer att genomföras med sedvanlig finsk effektivitet och professionalism.
   Mr President, I welcome the Finnish Presidency, which I assume will be carried out with the usual Finnish efficiency and professionalism.
SwedishDetta är enligt Junilistan inget gemenskapsintresse utan riskerar att bli ett kostsamt misslyckande ifall lånegarantier ges utan att i sedvanlig ordning prövas av marknaden.
The June List is opposed to the Commission’ s proposal and believes that the EIB should not issue the proposed loan guarantee.
SwedishVad är det för vetenskap som inte utsätter sig själv för en sedvanlig konsekvensbedömning?
Madam President, I have heard much talk in this debate about science, but what sort of science is it that does not subject itself to proper impact assessment?
SwedishJag tycker att detta är fullkomligt förlegat, men vi kan ställa oss frågan om vi möjligen måste göra åtskillnad i funktionellt avseende mellan beteendetillsyn och sedvanlig tillsyn.
In my view, this comes too late, but we may ask whether we still nevertheless need to draw a functional distinction between supervision of conduct and prudential supervision.
SwedishFöredraganden och utskottet för ekonomi och valutafrågor har arbetat med sedvanlig omsorg för att arbeta fram detta betänkande och jag skulle vilja tacka von Wogau för hans ansträngningar.
The rapporteur and the Committee on Economic and Monetary Affairs have taken the usual care in drafting this report and I should like to thank Mr von Wogau for his efforts.
SwedishFör det andra, hur är det möjligt att en renommerad institution som Världsbanken är på väg att finansiera ett kinesiskt projekt som helt enkelt innehåller en sedvanlig kolonisering av Tibet?
Secondly, how can a renowned institution such as the World Bank be on the brink of financing a Chinese programme which is tantamount to a common or garden colonisation of Tibet?
SwedishLåt mig till slut kommentera Roy Perrys inlägg, som var formulerat med sedvanlig finess och elegans och som var så mycket mer verkningsfullt då det gjordes med stor varsamhet.
I hope no one will leave this debate with the idea that we are thoughtlessly and discourteously abandoning these critical information outlets, or the people who provide that service, to their fate.