"sedvänja" - Engelsk översättning

SV

"sedvänja" på engelska

SV sedvänja
volume_up
{utrum}

1. allmänt

sedvänja (även: vana, bruk, kund, kunder)
volume_up
custom {substantiv}
1.Betraktas den endast som en fråga om kulturbetingad sedvänja och tradition?
1.Is viewed simply as a matter of custom/cultural tradition?
Detta är dock en gammal sedvänja i landet.
However, this is a long-standing custom in the country.
Inom EU säger vi att de mänskliga rättigheterna bör gå före varje sedvänja eller social filosofi.
In the European Union we say that human rights should come before any custom or social philosophy.
sedvänja (även: bruk, ceremoni, efterlevnad, rit)
volume_up
observance {substantiv}

2. näringsliv

sedvänja
volume_up
general custom {substantiv}
sedvänja
volume_up
general usage {substantiv}

Synonymer (svenska) till "sedvänja":

sedvänja

Användningsexempel för "sedvänja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTyvärr har denna förfärliga sedvänja spridit sig även till Europeiska unionen.
Unfortunately, this horrible practice has also been introduced into the European Union.
SwedishJag vädjar därför om att vi verkligen gemensamt arbetar på att förhindra denna sedvänja.
I ask everyone to work together with a genuine will to stop this practice.
Swedish(EN) ”eller kollektivavtal i enlighet med nationell sedvänja”.
'or through collective agreements in accordance with national traditions'.
Swedish. - (EN) Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som måste fördömas av medlemsstaterna.
in writing. - Female genital mutilation is a practice that must be condemned by the Member States.
SwedishVar och en vet att vi inte enbart med lagstiftning kan ändra den månghundraåriga sedvänja som rökningen utgör.
Everyone knows that we cannot change the centuries old tobacco culture merely through legislation.
SwedishVar och en vet att vi inte enbart med lagstiftning kan ändra den månghundraåriga sedvänja som rökningen utgör.
Our most important task is to ensure that consumers receive objective information on the dangers of smoking.
SwedishJag noterar det som sägs i betänkandet om det förfärliga bruket av könsstympning och om bristen på information om denna sedvänja.
I take note of what the report says on the horrific practice of genital mutilation and the lack of data on the subject.
SwedishFastän det är förbjudet har denna sedvänja många anhängare också i våra medlemsländer där de ofta drar nytta av att man överser med brottet.
Even within our own Member States, this practice, although prohibited, has many followers who are very often shown culpable leniency.
SwedishKvinnlig könsstympning orsakar en lång rad omedelbara långsiktiga komplikationer och orsakar till och med dödsfall för kvinnor som utsätts för denna sedvänja.
FGM is known to cause a wide range of immediate, long-term complications and even death for women subjected to the practice.
SwedishVi anser att detta är en brutal sedvänja som det inte finns några ursäkter för och som under inga omständigheter kan få fortsätta att existera i Europa.
We believe that this is a brutal practice which can, under no circumstances and with no excuses, continue to be a reality in Europe.
SwedishUndantagsbestämmelsen, som är en skamlig sedvänja, upphäver allting som fackföreningsrörelsen har lyckats åstadkomma under de senaste århundradena.
The opt-out clause, which is a disgraceful practice, invalidates everything that the trade union movement has managed to achieve over the past centuries.
SwedishWHO:s uppgifter är tydliga: kvinnlig könsstympning är en utbredd sedvänja i 28 afrikanska länder, i Mellanöstern och i vissa asiatiska länder.
The WHO data are quite clear: female genital mutilation or FGM is a widespread practice in 28 African countries, in the Middle East and in some countries in Asia.
SwedishDenna barbariska sedvänja har tyvärr införts i EU på grund av den stadiga strömmen av invandrare från länder där denna sed regelbundet praktiseras.
Unfortunately this barbaric practice has manifested itself within the EU due to the steady stream of immigration from countries where it is carried out regularly.
SwedishDenna barbariska sedvänja förekommer fortfarande, särskilt i Japan, Kina, Förenta staterna, Saudiarabien och Iran, där det fortfarande utförs avrättningar.
This barbaric practice still takes place in particular in Japan, China, the United States, Saudi Arabia, and in Iran, where executions are still carried out.
SwedishMen tittar man närmare på kvinnlig omskärelse så inser man att det inte har någonting med Islam att göra; det är bara en nordafrikansk sedvänja som är äldre än Islam.
But actually when you look at female circumcision, you see that it has nothing to do with Islam, it's just a North African practice, which predates Islam.
SwedishVi behöver samarbeta om den andra behandlingen för att se till att denna farliga sedvänja stoppas och även se till att värdefull europeisk metall blir kvar i Europa.
We need to work together on the second reading to ensure that this dangerous practice is stopped, and also to ensure that valuable European metals remain in Europe.
SwedishFör att visa solidaritet med kampanjen för att stoppa denna barbariska ritual vill jag uppmana er alla att bära ett rosenblad i dag som en symbol för vårt motstånd mot denna sedvänja.
To show solidarity with the campaign to stop this barbaric ritual, I would encourage you all to wear a rose petal today to symbolise our opposition to this practice.
SwedishGenom invandringen till den gamla kontinenten under de senaste 30 åren har en barbarisk och orättmätig sedvänja, som till största delen praktiseras i Afrika, tyst smugit sig in i Europa.
Through immigration to the old continent in the last 30 years, a barbaric and unlawful practice, carried out for the most part in Africa, has silently entered Europe.
SwedishDen medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte skall bevilja tredjestats beskickning som är ackrediterad hos unionen privilegier och immunitet enligt diplomatisk sedvänja.
The Member State in whose territory the Union has its seat shall accord the customary diplomatic privileges and immunities to missions of third States accredited to the Union.
SwedishVi bör också skicka ett budskap om att ingen religiös eller annan tradition eller sedvänja kan tillåtas stå över respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna och för rättsstatens lagar.
We also need to send out a message that no religious or other tradition or practice can take precedence over respect for fundamental human rights and the rule of law.