"schema" - Engelsk översättning

SV

"schema" på engelska

SV schema
volume_up
{neutrum}

schema (även: lista, tidtabell, tariff, tidsplan)
volume_up
schedule {substantiv}
Nedan finns schema för alla kurser som är med i forskarskolan för tribologi.
Follow this links below to find the schedule to all courses in the tribology research school.
Det här är mitt dagliga schema och listan med regler.
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.
Jag har fullgjort ett omfattande och fulltecknat schema som talman.
I have completed a full and busy schedule as President.
schema (även: plan, ordning, system, intrig)
volume_up
scheme {substantiv}
Tabeller från databaser som stöder " Catalog " eller "Schema " visas i en hierarkisk vy.
Tables from databases that support catalogs or schemes are displayed in a hierarchical representation.
Detta leder alltså till att vi inte har några riktigt goda kvalitativa argument för att i detta schema ta med hamnar som ofta ligger i unionens randområden.
As a result, we are lacking the qualitatively sound arguments for incorporating ports, often located on the fringes - as was mentioned a moment ago - into this scheme.
På kontrollområdet utgör NEAFC:s schema ett exempel grundat på bestämmelserna i avtalet om gemensamma fiskbestånd och ständigt vandrande arter, även kallat New York-avtalet.
In the area of control, the NEAFC scheme provides a model, based on the terms of the agreement on straddling stocks and highly migratory fish, or New York Agreement.
schema (även: timplan, turlista)
volume_up
timetable {substantiv}
   – När det gäller mitt schema kan ni vara lugn.
   As regards my timetable, I can reassure you.
– När det gäller mitt schema kan ni vara lugn.
As regards my timetable, I can reassure you.
Man bör tillåta att detta skjuter fart: att byta schema i ett så tidigt skede skulle kunna hindra processen.
It should be allowed to gain momentum: a change in timetable at this early stage could be disruptive.

Synonymer (svenska) till "schema":

schema

Användningsexempel för "schema" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEtt schema för de närmaste två åren är på väg och kommer att läggas upp inom kort.
A plan for upcoming courses is under way and will be available on the website shortly.
SwedishRådet har fått ett schema, en rad frågor, tillsänt som man i praktiken vägrar att svara på.
This mechanism has been updated over the years and this report suggests further improvements.
SwedishDär lagras användardata (tabeller, index) och SQL-katalogen (Schema Information).
The user data (tables, indexes) and the SQL catalog (Schema info) will be stored in the Data Devspaces.
Swedish

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL 581 83 Linköping

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL SE-581 83 Linköping Sweden

 

SwedishTabeller från databaser som stöder " Catalog " eller "Schema " visas i en hierarkisk vy.
Tables from databases that support catalogs or schemes are displayed in a hierarchical representation.
SwedishMen han har ett mycket pressande schema med många åtaganden.
Well, he has a very pressing diary with many engagements.
SwedishVårt engagemang i Georgien följer samma schema.
The way we are engaged in Georgia follows the same script.
SwedishOm det måste så skall ett rullande schema gälla alla stater, den socialdemokratiska kompromissen stöder vi nämligen.
We think that, ultimately, our compromise has struck a sound balance between small and large Member States.
SwedishEventuellt kan kombinationer av länder leverera en EU-kommissionär enligt ett rullande schema.
I support the policy of granting the European Parliament codecision in all cases in which the Council decides by qualified majority.
SwedishDetta schema kommer också att minska risken för en okontrollerad tillväxt av produktionen i de framtida medlemsstaterna.
This approach will also reduce the risk of uncontrolled increases in the production of future Member States.
SwedishOm det måste så skall ett rullande schema gälla alla stater, den socialdemokratiska kompromissen stöder vi nämligen.
We would accept a rota system for all states at a pinch, because we support the compromise made by the socialist group.
SwedishDet faktum att vi håller debatter om jordbrukspolitiken klockan 23.30 har ingenting med henne utan med ert schema att göra.
The fact that we hold debates on agricultural policy at 11.30 at night is nothing to do with her, but with your agenda.
SwedishJag varken kan eller vill tala för länge, för vi är alla medvetna om tidens obeveklighet, herr talman, och om tolkarnas schema.
I do not want to and cannot go into too much detail, Mr President, given the time constraints and also the interpreters' fees.
SwedishJag varken kan eller vill tala för länge, för vi är alla medvetna om tidens obeveklighet, herr talman, och om tolkarnas schema.
However, I will just remind you that the meeting in Bergen showed very significantly that a proper policy on the sea must be created.
SwedishDet skulle också vara önskvärt att skapa utrymme på skolornas schema åt förebyggande av fenomen som pedofili och våld i hemmet.
It would be desirable to include teaching spaces dedicated to the prevention of child abuse and domestic violence in school curricula.
SwedishJag vill bjuda kommissionären på lunch eller middag, eftersom hennes ansträngda schema inte har gjort det möjligt för oss att ge en gemensam presskonferens.
For example, the maximum liability amount in the IMO Convention has been increased from 50 million to 1 billion.
SwedishMen det kommer vi inte att kunna, om det inte finns något exakt förslag om ansvarsfördelningen genom ett fast schema mellan medlemsländerna.
But none of that will be possible unless we have a very detailed proposal on personnel burden-sharing in the form of a fixed formula between the Member States.
SwedishEuropa företräds i FN av icke permanenta medlemmar enligt ett roterande schema och av två stormakter med vetorätt, nämligen Storbritannien och Frankrike.
As for Europe, it is represented in the UN by non-permanent rotating members and by two major powers holding a right of veto, namely Great Britain and France.
SwedishVi håller till exempel inte med om förslaget att begränsa antalet kommissionärer till 20 och införa ett rullande schema för de mindre länderna.
For example, we do not agree with the proposal in the resolution to restrict the number of Commissioners to 20 and to introduce a rota system for the smaller countries.
SwedishEftersom det är ett initiativ som kompletterar EIB: s schema, därav marknadsföringen, dvs. den reklam och kommunikation som är inställd på detta initiativ.
This is because it is a complementary initiative to the EIB, hence the marketing, by which I mean the advertising and communication which focus on this initiative.