SV

sats {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det ämne som användes för att döda honom, polonium-210, kontrolleras strikt och är lätt att spåra till sin källa i Ryssland, till och med till sin ursprungliga sats.
The substance used to kill him, polonium-210, is strictly controlled and is easily traceable back to its source in Russia, even down to the original batch from whence it came.
sats (även: dos, portion, mått)
volume_up
dose {substantiv}
volume_up
nest {substantiv}
Det gäller inte bara att satsa på information och utbildning, utan även på att förbättra de homosexuellas rättsläge.
We must invest not only in information and education, but also in improving the legal position of homosexuals.
Vi får dock inte åter satsa på fel häst, utan vi måste hålla fast vid vår innehållsmässiga inställning till de ekonomiska reformerna i Ryssland.
But we must not back the wrong horse again but stick to our substantive position vis-à-vis economic reform in Russia.
Vi välkomnar därför kommissionär Lamys ståndpunkt, han som kommer att satsa på utvecklingsländerna och deras lagstiftning, och i WTO och i TRIPS-avtalet lägga fram en skyddsklausul.
We therefore greatly welcome Commissioner Lamy's position and that he will give his backing to the developing countries and their right to a protection clause in the WTO and TRIPS Agreements.
Maybe I'll run for Congress.
Med detta menar jag inte bara en lägsta utan även en högsta sats, med andra ord en lägsta och högsta gräns inom vilken medlemsstaterna bör röra sig.
If we do not act early enough, we will have to fall back on even more polluting fuel types when we run out of pure oil and gas, resulting in even more serious environmental damage.
Den slovakiska ledningen har uppenbarligen inte satsat på konsensus, utan försöker - uppenbarligen inför de förestående nationella valbesluten - att komma till målet med polarisering.
Obviously this Slovak government did not seek consensus but attempted - probably in the run-up to pending national elections - to achieve the objective of polarizing opinion.
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
I fältet Datakälla kan du även ange en SQL-sats, om du valt alternativet " SQL " under Typ av datakälla.
You can also enter an SQL statement in the Data Source box, if you have selected the " SQL " option as the data source type.
Det är denna typ av produkter som vi borde satsa på och utveckla inom det framtida jordbruket.
This is the type of product that should be at the heart of our future investment and development strategies for agriculture.
Jag är säker på att alla de olika attackhelikoptrarna har sina fördelar, men att satsa pengar på att utveckla fyra av dem helt eller delvis är dårskap.
This type of control is not being carried out at present in Europe: on the contrary, we are giving arms to dictators the world over.
sats (även: teorem)
Vidare har vi nu Blairs sats, som har intagit sin plats bredvid Pythagoras.
Moreover, we now have Blair’ s theorem, which has taken its place alongside that of Pythagoras.
Vidare har vi nu Blairs sats, som har intagit sin plats bredvid Pythagoras.
Moreover, we now have Blair’s theorem, which has taken its place alongside that of Pythagoras.
Han lärde mig till och med Pythagoras sats.
He even taught me the Pythagorean theorem.
2. "förberedelse (till hopp), sats"
sats
volume_up
run-up {substantiv} (preparation (for a jump), effort)
Den slovakiska ledningen har uppenbarligen inte satsat på konsensus, utan försöker - uppenbarligen inför de förestående nationella valbesluten - att komma till målet med polarisering.
Obviously this Slovak government did not seek consensus but attempted - probably in the run-up to pending national elections - to achieve the objective of polarizing opinion.
3. grammatik
sats
En sådan sats har fogats in i fördraget, men jag skulle här vilja definiera vår roll.
An appropriate clause was inserted. However, here I would like to define our role.
I den sista satsen i ändringsförslag 11 bör den nederländska översättningen anpassas.
In the final clause of Amendment 11, the Dutch translation should be amended.
För det första fördöms de danska karikatyrteckningarna med en obligatorisk kort mening, eller sats, om våld gentemot dessa karikatyrer.
First of all, the Danish cartoons are condemned with an obligatory brief sentence, or clause, about violence against those cartoons.
4. näringsliv
sats (även: rat)
volume_up
lot {substantiv}
Kommissionen har satsat mycket på den här frågan.
The Commission has invested a lot in this issue.
We must therefore put a lot into this.
Förutom att jag kände mig välkommen på min post och att universitetet vill satsa på min forskning, så fick hela familjen hjälp att etablera oss här.
“Asides from feeling very welcome in my post and the fact that the university wants to invest in my research, my family received a lot of help to establish a home in Linköping.
5. musik
sats
Och jag spelade första satsen i Beethovens fiolkonsert.
And I played the first movement of the Beethoven Violin Concerto.
Rådet satsar även i fortsättningen på att skydda den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna.
The Council is still fully committed to protecting the free movement of goods between the Member States.
Jag anser att det är absolut nödvändigt att man här satsar starkare på strukturpolitiska åtgärder, och att man som lösning för arbetslösheten i detta land inte glömmer bort den fria rörligheten.
I see an urgent need to focus more on structural measures here and not to postpone implementing freedom of movement as a response to unemployment in Latvia.
6. vulgärt
sats (även: sädesvätska)
volume_up
spunk {substantiv} [GBR] [vulg.]
EN

sat {perfektparticip}

volume_up
1. "to sit"
sat
volume_up
suttit {perf. part.} (sitta)
I have sat here for almost an hour and a half and waited patiently for my question.
Jag har suttit här i nästan en och en halv timme och tålmodigt väntat på min fråga.
I have sat here patiently and I find it quite extraordinary that you are not calling me.
Jag har suttit här tålmodigt och jag finner det anmärkningsvärt att ni inte ropar upp mig.
I have sat down with the Indian and Chinese leadership.
Jag har suttit i samtal med Indiens och Kinas ledare.

Användningsexempel för "sats" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn sådan sats har fogats in i fördraget, men jag skulle här vilja definiera vår roll.
An appropriate clause was inserted. However, here I would like to define our role.
SwedishSATS startades 2008 av CASTT och har sedan dess varit väldigt uppskattat.
SATS was founded in 2008 by CASTT and has since then been very appreciated.
SwedishDenna sats gäller i hög grad för många grannrelationer mellan stater.
This saying aptly describes relations between numerous neighbouring countries.
SwedishVidare har vi nu Blairs sats, som har intagit sin plats bredvid Pythagoras.
Moreover, we now have Blair’s theorem, which has taken its place alongside that of Pythagoras.
SwedishVidare har vi nu Blairs sats, som har intagit sin plats bredvid Pythagoras.
Moreover, we now have Blair’ s theorem, which has taken its place alongside that of Pythagoras.
SwedishFör närvarande använder vi följande HTTP User-Agent-sats för att identifiera AdWords mobilbesök:
Currently, we use the following HTTP User-Agent header to identify AdWords mobile visits:
SwedishSåledes är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
SwedishVi måste ta ny sats när regeringskonferensen har slutförts.
We must get our second wind once the Intergovernmental Conference has been concluded.
SwedishDen andra lösningen är att ta ny sats mot mer Europa – mot det riktiga Europa, skulle jag säga.
The second is to relaunch a fresh challenge that proposes more Europe – I would say the real Europe.
SwedishDet fanns i själva verket endast en minimisats på 15 procent, en ordinarie sats på 5 procent och en lägre sats.
In fact, there was only a minimum rate of 15%, 5% as the normal rate and the lower rate.
SwedishJag anser att det är för vanskligt att överväga en obligatorisk 50-procentig sats grundad på miljöhänsyn.
I think it is too much to consider a mandatory 50% rate based on environmental considerations.
SwedishJag anser att det är för vanskligt att överväga en obligatorisk 50-procentig sats grundad på miljöhänsyn.
I think it is too much to consider a mandatory 50 % rate based on environmental considerations.
SwedishFör att underlätta detta föreslog vi en sats på 75 procent.
In order to facilitate this, we proposed a level of 75%.
SwedishSATS är ett forum för intressenter inom fordonstestning.
SATS is forum for stakeholders in automative testing.
SwedishVår gemensamma framtid, som kanske inskränker sig till en enda sats: vill vi vara reformivrare eller konservativa?
Our future can be encapsulated in a single phrase: do we want to be revolutionaries or conservatives?
SwedishDenna sista sats bör läggas till originaltexten.
This last phrase should be added to the original text.
SwedishI kontrollfältsegenskaper na visas den här angivna tabellen som en del av en SQL-sats i fältet Listinnehåll.
The table given here appears in the Control properties as an element of an SQL statement in the List Contents field.
SwedishKnyt näven, ta sats... och dräm till.
Ball up your fist, reach back...... and assert yourself.
SwedishI fältet Datakälla kan du även ange en SQL-sats, om du valt alternativet " SQL " under Typ av datakälla.
You can also enter an SQL statement in the Data Source box, if you have selected the " SQL " option as the data source type.
SwedishMed hjälp av en lämplig SQL-sats jämförs den här variabeln med data i den tabell, som det underordnade formuläret refererar till.
In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data the subform refers to.

Synonymer (svenska) till "sats":

sats
Swedish
satsa