"samt" - Engelsk översättning

SV

"samt" på engelska

EN
volume_up
samernas språk {neut.} [exempel]
EN
SV

samt {konjunktion}

volume_up
1. allmänt
samt (även: och)
Förbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler
Federal Minister for Foreign Affairs and Deputy Federal Chancellor
Alla dessa hot kräver ett nära samarbete med Ryssland samt med Norge och Island.
All of these require our close cooperation with Russia, as well as with Norway and Iceland.
Cathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik.
Cathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science.
samt
Det minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
Det handlar om ett hållbart styrelsesätt samt om ekologisk hållbarhet.
It is governance sustainability, it is also ecological sustainability.
Fysiska åtgärder i trafiken samt vägarbeten behandlas också.
Physical measures in traffic and road works are also included in our research.
samt
Sådana områden är exempelvis forskning och utveckling samt sammanhållning.
Such areas include research and development, as well as cohesion.
Samtliga 27 medlemsstater samt Schweiz har undertecknat ECURIE-avtalet.
All the 27 Member States, as well as Switzerland, have signed the ECURIE agreement.
Detta sker ofta på bekostnad av de nya baltiska medlemsstaterna samt Polen.
This is often at the cost of the new Baltic Member States, as well as Poland.
2. vardagligt
samt
Min slogan för Europeiska året för språk är tvåsidig: modersmålet + 2 samt inlärning av grannspråket.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two ' and 'learn your neighbour's language '.
Min slogan för Europeiska året för språk är tvåsidig: modersmålet +2 samt inlärning av grannspråket.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two' and 'learn your neighbour' s language' .
Europeiska unionens utvidgning till tio länder i Östeuropa samt Malta och Cypern är ett stort projekt.
The enlargement of the European Union to include the ten countries of Eastern Europe plus Malta and Cyprus is a great project.

Användningsexempel för "samt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
Let us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
SwedishAtypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar samt nya former för social dialog (
Atypical contracts, secured professional paths and new forms of social dialogue (
SwedishBestämmelser om fri rörlighet för varor samt om tullagstiftning och handelspolitik
Provisions on free movement of goods, customs legislation and commercial policy
SwedishVi är vidare nöjda med att ändringsförslag 60 samt ändringsförslag 68 förkastades.
Furthermore, we are pleased that Amendment 60 and Amendment 68 have been rejected.
SwedishProjektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
The project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
SwedishFrågan är således vad vi kan göra för att hjälpa till, samt vad som inte bör göras.
The question, therefore, is what can be done to help and what should not be done.
SwedishResultatet presenteras sedan för utskottet för rättsliga frågor samt föredraganden.
The result is then presented to the Committee on Legal Affairs and the rapporteur.
SwedishÖvriga medarrangörer är Security Link, CARER samt FOCUS Institute Excellence Center
Other co-organizers are Security Link, CARER and FOCUS Institute Excellence Center
SwedishCathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik.
Cathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science.
SwedishKandidatländer: Kroatien , fd jugoslaviska republiken Macedonien samt Turkiet.
Candidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
SwedishHär kan du spegelvända ditt grafikobjekt samt uppdatera länken till en grafikfil.
This is where you can choose to flip the graphic or update a link to a graphic file.
SwedishUtskottet för transport och turism samt kommissionen har själva påpekat det.
The Committee on Transport and the Commission have themselves pointed this out.
SwedishDit hör krav om nya fördragsändringar, europeiska partier samt utrikespolitiken.
These include demands for new Treaty amendments, European parties and foreign policy.
Swedish KOM(2009)0395, KOM(2009)0393, KOM(2009)0187 samt rådets dokument 12883/2009.
 COM(2009)0395, COM(2009)0393, COM(2009)0187 and Council Document 12883/2009.
SwedishBättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet samt smart lagstiftning (
Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
SwedishDet minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
Swedish95 / 198 / EG, samt publicerade ett meddelande i denna fråga den 17 juli 1997.
95/ 198/ CE and published a Communication on this question on 17 July 1997.
SwedishDetta gäller Bosnien och Hercegovina och Albanien samt Ryssland och Turkiet.
This applies to Bosnia and Herzegovina and Albania, as well as to Russia and Turkey.
SwedishVi har haft störst efterfrågan i Syd- och Mellaneuropa samt i regionen Americas.
We have seen strongest demand in Southern and Central Europe and in the Americas region.
SwedishHan talar för en stabilitetsinriktad penningpolitik samt en gedigen budgetpolitik.
He advocates a stability-based monetary policy and sound budgetary policy.

Synonymer (svenska) till "samt":

samt
same
Swedish