"sammanfatta" - Engelsk översättning

SV

"sammanfatta" på engelska

SV sammanfatta
volume_up
[sammanfattade|har sammanfattat] {verb}

1. allmänt

sammanfatta
volume_up
to summarise {vb} [GBR]
För att sammanfatta vår ståndpunkt, kan kommissionen godkänna ändringsförslag 5.
To summarise our position, the Commission can accept Amendment No 5.
Jag borde nu sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har fått till stånd.
At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
För att sammanfatta kan kommissionen godta alla ändringsförslagen.
To summarise, the Commission can accept all the proposed amendments.
Jag ska sammanfatta vår egen syn på de första kommentarerna från informationsmötet med National Farmers' Union of Scotland.
I shall summarise our own view on the initial comments here from the National Farmers' Union of Scotland briefing.
Jag vill kort sammanfatta punkterna i resolutionen, som jag förbehållslöst stöder, det vill säga de punkter som utgör grunden för vårt samförstånd.
I would like to give you a brief summary of the points of the resolution, which I support unreservedly, the points that form the basis of our consensus.
För att sammanfatta kan ni lita på att det slovenska ordförandeskapet kommer att göra allt det kan för att nå målet, trots att det är så lite tid kvar.
In brief, you can rely on the Slovenian Presidency to do its utmost to reach the target, regardless of the fact that there is very little time left.
Med den här funktionen kan du sammanfatta data från flera fristående tabellområden.
Use this function to combine data from several independent table areas.
Jag tycker att man borde sammanfatta detta i en civil del.
I believe all this should be combined together to form a non-military part of the budget.
Först och främst en eloge till föredraganden som har lyckats sammanfatta ett arbete med så många förslag.
Mr President, I would like to start by complimenting the rapporteur on managing to combine so many proposals in one report.
För att sammanfatta - alla produkter som är relevanta för energiförbrukningen omfattas nu av direktivet.
To recap, every product that is relevant to the consumption of energy now falls within the scope of the directive.
Jag vill ta detta tillfälle i akt att kort sammanfatta det förfarande som används för mekanismen med förstärkt samarbete.
I should like to take this opportunity to briefly recap the procedure followed by the enhanced cooperation mechanism.
Många av talarna har ett uppenbart engagemang i och intresse för solidaritetsfondens sätt att fungera, så låt mig bara sammanfatta vad som sagts hittills.
Many of the speakers have clearly been engaged and interested in how the Solidarity Fund operates, so let me just recap what people have said so far.
Jag vill bara sammanfatta och säga att detta är vanligt.
I think I just want to recapitulate and say this is common.
Ni får naturligtvis möjlighet att sammanfatta de väsentliga punkterna när ni senare talar för er grupp.
You will, of course, be able to recapitulate the essential points when you speak later on on behalf of your group.
Jag kanske kunde sammanfatta skälen till varför Europeiska kommissionen fortsätter att stödja ingåendet av detta tredje generationens samarbetsavtal.
Perhaps I could recapitulate why the European Commission continues to support the entry into force of this third-generation cooperation agreement.
sammanfatta
Vi skall sammanfatta vår egen åsikt om den i ett tillkännagivande före sommaren.
We want to summarize our own opinion on this in a statement before the summer.
Markera detta alternativfält om Du vill sammanfatta innehållet i de markerade raderna i en lista.
Select this option to summarize the contents of the selected rows in a list.
Markera detta alternativfält om Du vill sammanfatta innehållet i de markerade kolumnerna i en lista.
Select this option to summarize the contents of the selected columns in a list.
sammanfatta (även: innesluta, referera)
Denna historiska dag är det därför viktigt att med ett uttryck sammanfatta den overkliga situation vi just nu befinner oss i.
On this historic day, it is important to encapsulate the surreal situation in which we find ourselves today into a single sentence.
sammanfatta (även: samla ihop)
För att försöka runda av lite av det som sades och sammanfatta betänkandets huvudtema vill jag betona att effektiva offentliga politiska åtgärder efterfrågas starkt.
Anyway, to try to round up a bit what was said and sum up the main thrust of the report, I would like to highlight the strong demand that exists for effective public policies.
sammanfatta (även: inbegripa, infoga, inordna, subsumera)

2. "information"

sammanfatta

Synonymer (svenska) till "sammanfatta":

sammanfatta
Swedish

Användningsexempel för "sammanfatta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi skall sammanfatta vår egen åsikt om den i ett tillkännagivande före sommaren.
We want to summarize our own opinion on this in a statement before the summer.
SwedishJag borde nu sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har fått till stånd.
At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
SwedishJag skulle vilja sammanfatta innehållet i detta betänkande baserat på tre huvudidéer.
I would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
SwedishFör att sammanfatta kort: EIB har också problem på området för utveckling.
To conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
SwedishSammanfatta globaliseringen på två minuter - bäst att sätta i gång!
(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!
SwedishFör att sammanfatta: det är inte noggrannare, det är inte omöjligt att byta ut.
All in all: GALILEO is not more accurate, and it cannot be switched off.
SwedishDenna kurs går möjligen att träffande sammanfatta som en strävan mot ett civilt samhälle.
This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
SwedishI bara några få meningar har föredraganden lyckats sammanfatta havets betydelse för Europa.
The rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
SwedishDet är den 8 mars, och jag ska försöka sammanfatta mitt betänkande i åtta punkter.
It is 8 March, and I shall try to summarise my report in eight points.
SwedishJag kan dock redan nu sammanfatta resultatet för vissa centrala frågor.
However, I can already give you an outline of the results on some key issues.
SwedishMed den här funktionen kan du sammanfatta data från flera fristående tabellområden.
Use this function to combine data from several independent table areas.
SwedishFör att sammanfatta vår ståndpunkt, kan kommissionen godkänna ändringsförslag 5.
To summarise our position, the Commission can accept Amendment No 5.
SwedishFör att sammanfatta bör EU: s förfaranden vara enhetliga, tydliga och snabba.
In summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.
SwedishJag vill i korthet sammanfatta de frågor som har väckts genom detta betänkande.
I should like to briefly summarise the issues raised by this report.
SwedishDet har till uppgift att sammanfatta det brittiska och det österrikiska ordförandeskapet.
Our job is to assess the work done by the British and Austrian Presidencies.
SwedishJag skall inte försöka sammanfatta betänkandet eftersom det skulle ta alldeles för lång tid.
I am not going to try to summarise the report because it would take far too long.
SwedishJag kommer helt kort att sammanfatta de viktigaste punkterna i betänkandet.
I would like to summarise quite briefly here the most important things this report says.
SwedishMina damer och herrar, låt mig sammanfatta vad jag vill säga i tre huvudpunkter.
Ladies and gentlemen, please allow me to sum up what I would like to say in three main points.
SwedishJag vill sammanfatta det jag sagt med att uttala min djupa tacksamhet till revisionsrätten.
I should like to conclude by expressing my deep gratitude to the Court of Auditors.
SwedishJag vill i tio punkter kortfattat sammanfatta vad vi eftersträvar.
I would like quickly to summarise what we are asking for by means of ten points.