"såsom" - Engelsk översättning

SV

"såsom" på engelska

EN
EN
SV

såsom {adverb}

volume_up
såsom (även: som)

Användningsexempel för "såsom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
SwedishDe här förslagen rör naturkatastrofer, såsom bränder, torka och översvämningar.
These proposals relate to natural disasters, such as fires, droughts and floods.
SwedishAndra frågor, såsom gas och energi, kommer säkerligen att vara viktiga punkter.
Other questions, such as on gas and energy, will certainly be important points.
SwedishAtt senarelägga dem, såsom rådet föreslår, var dessutom att förvärra problemet.
To postpone them, as the Council is proposing, would only make the problem worse.
SwedishSåsom alla har noterat kostar kriget i Afghanistan över 300 miljarder US-dollar.
As everyone has noted, the war in Afghanistan cost over USD three hundred billion.
SwedishHär skulle undantag i sektorer såsom järn- och stålsektorn vara ett stort misstag.
To this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
SwedishOch så lyssnade vi till bevis från våra väljare, såsom Graham Watson har gjort.
And so we listened to the evidence of our constituents, as Graham Watson has done.
SwedishDenna lucka har att göra med flygbolags insolvens, såsom redan har diskuterats.
This gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.
SwedishDen sociala dimensionen bör inte heller glömmas bort, såsom hittills har skett.
Moreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
SwedishViktiga kompletterande åtgärder, såsom tillträde till näten, har också vidtagits.
There were also the crucial accompanying measures, such as access to the networks.
SwedishInternationella organisationer såsom i synnerhet EU har en viktig roll att spela.
International organisations such as the Union also have an important role to play.
SwedishJag anser att Turkiet bör fortsätta att vara ett kandidatland såsom det redan är.
I take the view that Turkey should remain the candidate country that it already is.
SwedishJag avvisar inte dessa förhandlingar såsom varande ogiltiga eller olämpliga.
I do not reject that negotiation as being one that was invalid or inappropriate.
SwedishÄndringsförslag till förslaget till allmän budget för 2003 såsom ändrat av rådet
Draft amendments to the draft general budget 2003 as modified by the Council
SwedishFrågor såsom fallet James Pang skapade oro hos det internationella samfundet.
Issues like the James Pang case did cause concern to the international community.
SwedishDetsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
SwedishSåsom framhålls i frågan är priset för Internetuppkoppling av stor betydelse.
As you state in your question, Internet access charges are an important factor.
SwedishSåsom ekonomerna förutsade var 2009 svårast för de krisdrabbade medlemsstaterna.
As predicted by economists, 2009 was the most difficult for crisis-hit Member States.
SwedishVi kan naturligtvis, såsom här i dag, uttala förhoppningar om att avsikterna är goda.
Of course, we may get an expression of wishes, as today, and of good intentions.
SwedishSåsom här har konstaterats många gånger är situationen i Moldova verkligen svår.
As has been said here several times, the situation in Moldova is extremely difficult.

Synonymer (svenska) till "såsom":

såsom
Swedish