Om vi misslyckas kommer vi att frön till fortsatt orättvisa, splittring och instabilitet.
If we fail, we will sow the seeds of continuing injustice, division and instability.
Det stärker jordbruksföretagens likviditet att de kan köpa in foder och klara en ny sådd.
It strengthens farms ' liquidity, enabling them to buy in feedingstuffs and sow new crops.
Det stärker jordbruksföretagens likviditet att de kan köpa in foder och klara en ny sådd.
It strengthens farms' liquidity, enabling them to buy in feedingstuffs and sow new crops.

Användningsexempel för "så" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett ofullständigt förslag om en viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
Swedish(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, kan jag få säga mina sista ord?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
SwedishSkulle detta ändringsförslag gå igenom innebär det ett demokratiskt bakslag.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
SwedishVi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än länge.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
SwedishÅtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller fullgörs de inte.
Clearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
SwedishJag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande snart som möjligt.
I accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Swedish(ES) Tack mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishÖverlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv räddar den liv.
Give the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
SwedishDetta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera snabbt som möjligt.
We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Swedish sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Swedish sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
In that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
SwedishVi måste därför uppmuntra stater, regioner och städer att samarbeta när krävs.
We must therefore encourage states, regions and towns to cooperate as necessary.
Swedish sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishSom Karin Jöns redan sagt är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
As Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
SwedishDet är fel att förolämpa minnet av många offer för förintelsen på detta sätt.
It is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.

Synonymer (svenska) till "så":

Swedish
så småningom
Swedish