"sätta i gång med" - Engelsk översättning

SV

"sätta i gång med" på engelska

SV sätta i gång med
volume_up
{verb}

sätta i gång med (även: avresa, starta, köra igång, börja)
Det är farligt att nu sätta i gång med en häxjakt på stödet till forskningen inom denna ledande sektor.
At this stage, it would be extremely dangerous to start a witch hunt concerning the promotion of investment in this important sector.
Slutligen, när det gäller tillsynen: visemannagruppen handlar inte bara om långsiktiga åtgärder, utan vi bör sätta i gång med någonting redan nu.
Finally, on the supervision: it is not only long-term measures for the wise persons' group; we should already start with something now.
Alltså kunna genomgå hela den byråkratiska karusellen, så att de kan sätta i gång med det verkliga byggnadsarbetet den 1 januari 2004?
In other words, if they could complete all the administrative formalities, so that they can start immediately with the real construction work on 1 January 2004?

Liknande översättningar för "sätta i gång med" på engelska

sätta verb
I substantiv
English
i preposition
gång substantiv
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
gäng substantiv

Användningsexempel för "sätta i gång med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att verkligen sätta i gång med detta.
I would advise the Commissioner to really get down to business in this respect.
SwedishMen vad gäller konstitutionen finns det ingen anledning att sätta i gång med begravningsceremonin.
But, where the Constitution is concerned, do not rush to perform the burial rites.
SwedishJag har bett mina tjänsteavdelningar att omedelbart sätta i gång med detta arbete.
I have asked my services to undertake such work immediately.
SwedishVi behöver tydliga riktlinjer för att få myndigheterna i Kosovo att sätta i gång med detta arbete.
Commissioner, we need clear guidelines in order to set the authorities in Kosovo to work.
SwedishDet är också önskvärt att man skyndsamt skall kunna sätta i gång med detta samordningsarbete.
It is to be hoped that this system of coordination will get off the ground as soon as possible.
SwedishUnder tiden har direktivet gett kommissionen en massa hemläxa som den måste sätta i gång med.
In the meantime, this directive provides the Commission with an awful lot of homework to be getting on with.
SwedishOm de var riktigt engagerade, så skulle de sätta i gång med det.
Member States could be doing that now; if they were really committed, they would get on with it.
SwedishAtt framställa detta och att göra det möjligt att uppleva i kulturella arrangemang, det skall Europas städer sätta i gång med.
It is the task of Europe's cities to illustrate this by means of cultural events.
SwedishVi kan inte nu sätta i gång med en debatt om arbetsordningen.
We are not going to open a debate on the Rules now.
SwedishDet finns sannerligen mycket arbete att sätta i gång med, vilket premiärminister Tony Blair klargjorde nyss.
There is certainly plenty of business to be getting on with, as Prime Minister Blair has just made clear.
SwedishDet är en bra text, herr ordförande, som jag sade i början av mitt anförande, för att sätta i gång med arbetet.
Mr President, as I said at the beginning of my speech, it is a good text with which to begin our work.
SwedishJag tycker detta är viktigt och på PPE-gruppens vägnar åtar jag mig att sätta i gång med detta arbete under 2008.
I feel it is important and I undertake on behalf of the People's Party to instigate this during 2008.
SwedishDet är alltså dags att sätta i gång med vårt eget arbete för att våra ansträngningar utåt skall få någon trovärdighet.
It is therefore time to take internal action in order to lend credibility to our external efforts.
SwedishKommissionen måste också sätta i gång med det arbetet!
The Commission should therefore set to work.
SwedishDet är denna förebyggande insats som för mig är det allra viktigaste som arbetsgivarna nu skall sätta i gång med.
It is this preventive effort which, in my view, is the most important thing for employers now to begin to engage in.
SwedishVi kan dock inte bara sätta i gång med det utan FN:s säkerhetsråds samtycke, vilket också betonas i betänkandet.
However, we cannot simply go ahead and do this, as the report emphasises, without the approval of the UN Security Council.
SwedishSkulle ni kunna skriva till dessa länder och fråga dem när de har för avsikt att sätta i gång med denna lagstiftning?
Mr President, could you please write to these countries and ask them when they intend to initiate this law?
SwedishJag är för att sätta i gång med omröstningen eftersom vi visste att vi skulle få ont om tid.
   . – Mr President, I am in favour of getting the voting process underway, since we knew we would be under pressure of time.
SwedishI samband med detta skulle vi vilja uppmana kommissionen att sätta i gång med att utarbeta dessa riktlinjer riktigt snabbt.
In this connection, we would call on you in the Commission to embark on drafting these guidelines with real speed.
SwedishSå det är dags att sätta i gång med arbetet!