"sätta i gång" - Engelsk översättning

SV

"sätta i gång" på engelska

SV sätta i gång
volume_up
{verb}

Afrikanska unionen måste sätta i gång och styra detta uppdrag.
They have to initiate and drive this mission.
Kommissionen kommer att sätta i gång en undersökning om de fall som Rübig har uppmärksammat.
The Commission will initiate an investigation of these cases which have been brought to its attention by Mr Rübig.
Skulle ni kunna skriva till dessa länder och fråga dem när de har för avsikt att sätta i gång med denna lagstiftning?
Mr President, could you please write to these countries and ask them when they intend to initiate this law?
sätta i gång (även: avresa, starta, köra igång, börja)
De lyckades sätta i gång denna oerhörda innovation tack vare en vidsträckt europeisk vision.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
Medlemsstaterna måste sätta i gång strukturreformer, vilket de synbarligen ännu inte har gjort.
Those Member States must make a start on structural reforms, which they have apparently not yet done.
Vi har inte för avsikt att då, alltså om två, tre år, sätta i gång något trögt förfarande.
We are not keen on starting a cumbersome procedure in two or three years time.
sätta i gång (även: börja, gå i förväg, fortskrida)
Vi kan dock inte bara sätta i gång med det utan FN:s säkerhetsråds samtycke, vilket också betonas i betänkandet.
However, we cannot simply go ahead and do this, as the report emphasises, without the approval of the UN Security Council.
Vi talar alltid en massa om hur mycket vi vill ha forskning och hur vi vill att företag ska investera i det – låt oss då sätta i gång och stödja det!
We are always talking expansively about how much we want research and how we want businesses to invest in it – so let us go ahead and support it!
sätta i gång (även: sporra, hetsa, egga, anstifta)
Jag tycker detta är viktigt och på PPE-gruppens vägnar åtar jag mig att sätta i gång med detta arbete under 2008.
I feel it is important and I undertake on behalf of the People's Party to instigate this during 2008.
Faktum är att kommissionen har varit extremt långsam i att sätta i gång med dessa reformer, och vi lär knappast få se en radikal reform förrän 2005.
The fact is that the Commission has been extremely slow in instigating those reforms and we still are unlikely to see a complete radical reform until 2005.
sätta i gång (även: , gripa, förflytta, påverka)
Det som kan föreslås är det man gör inom de olika sysselsättningsprogrammen: sätta i gång olika faktorer som kan leda till full sysselsättning.
What we can consider is what is being done in the various employment programmes, and that is the implementation of certain elements which will allow us to move towards full employment.
Jag tror att vi har letat efter detta länge, och jag är glad över att kommissionären kan sätta i gång det i slutet av hennes nuvarande ämbetsperiod.
I think we have spent a long time looking for this, and I am glad that the Commissioner can get it moving at the end of her current period in office.
sätta i gång (även: tända, vakna, röra, väcka)

Användningsexempel för "sätta i gång" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHerr Megahy, jag vill inte sätta i gång en ny debatt angående gårdagens debatt.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
SwedishSammanfatta globaliseringen på två minuter - bäst att sätta i gång!
(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!
SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att verkligen sätta i gång med detta.
I would advise the Commissioner to really get down to business in this respect.
SwedishDet skulle löna sig att sätta i gång debatten om sammanslagningen så snart som möjligt.
It would be well worth discussing the possibilities of combination very soon.
SwedishVi har inte för avsikt att då, alltså om två, tre år, sätta i gång något trögt förfarande.
We are not keen on starting a cumbersome procedure in two or three years time.
SwedishLåt oss sätta i gång snabbt, låt oss göra ett bra arbete och låt oss göra det tillsammans.
Mr President, let us do them quickly, let us do them well, let us do them together.
SwedishErt andra historiska ansvar är viktigare: att sätta i gång ratificeringsprocessen.
We hope it will not turn out to be a minimalist one, but we will judge it when the time comes.
SwedishHur långt har kommissionens arbete med att sätta i gång projektet framskridit?
What stage has the Commission reached in setting up this project?
SwedishDe lyckades sätta i gång denna oerhörda innovation tack vare en vidsträckt europeisk vision.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
SwedishMen vad gäller konstitutionen finns det ingen anledning att sätta i gång med begravningsceremonin.
But, where the Constitution is concerned, do not rush to perform the burial rites.
SwedishVi måste också utan tvivel sätta i gång den i Ryssland, för att här komma till ett bättre resultat.
We must undoubtedly apply it in Russia in order to achieve a better result there.
SwedishJag har bett mina tjänsteavdelningar att omedelbart sätta i gång med detta arbete.
I have asked my services to undertake such work immediately.
SwedishDenna gest skulle visa god vilja och skulle kunna sätta i gång den nödvändiga dialogen och debatten.
This would be a goodwill gesture that could launch the necessary dialogue and debate.
SwedishI stället ska man fatta ett preliminärt beslut som kan sätta i gång förlikningsförfarandet.
Instead, an interim decision should be taken, which can set in motion the conciliation process.
SwedishVi har ett viktigt jobb att göra här, så låt oss sätta i gång och göra det.
We have an important job to do here; let us get on with it.
SwedishVi behöver tydliga riktlinjer för att få myndigheterna i Kosovo att sätta i gång med detta arbete.
Commissioner, we need clear guidelines in order to set the authorities in Kosovo to work.
SwedishErt andra historiska ansvar är viktigare: att sätta i gång ratificeringsprocessen.
Your second historic responsibility is more important: that of setting in train the ratification process.
SwedishMedlemsstaterna måste sätta i gång strukturreformer, vilket de synbarligen ännu inte har gjort.
What is positive is that this need also appears to exist in society.
SwedishDet är också önskvärt att man skyndsamt skall kunna sätta i gång med detta samordningsarbete.
It is to be hoped that this system of coordination will get off the ground as soon as possible.
SwedishVi måste alltså faktiskt kavla upp ärmarna och sätta i gång.
So we really must set about rolling up our sleeves and getting started.